Rok 2007 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0152-5/07 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 30 stycznia 2007 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia konkursu i wyłonienia kandydata na stanowisko referenta w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska.

ZARZĄDZENIE NR 0152-5/07
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO 
z dnia 30 stycznia 2007 r.


w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia konkursu i wyłonienia kandydata na stanowisko referenta w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska.

Na podstawie § 7 ust. 17 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do uchwały nr XXXI/385/01 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 26 kwietnia 2001 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego Nr 21, poz. 439  z późniejszymi zmianami) zarządzam, co następuje:

§ 1. Powołuję Komisję Rekrutacyjną w celu przeprowadzenia konkursu  i wyłonienia kandydata na stanowisko referenta w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska, w składzie:

  • Eugeniusz Kuduk - Przewodniczący Komisji
  • Beata Kryszkowska - członek Komisji
  • Janina Major - członek Komisji
  • Beata Pluskota - członek Komisji
  • Małgorzata Ważyńska-Piaskowska - członek Komisji.

§ 2. Komisja Rekrutacyjna dokona wstępnej selekcji kandydatów, poprzez analizę złożonych dokumentów aplikacyjnych pod względem zgodności z wymaganiami
formalnymi określonymi w ogłoszeniu.

§ 3. Komisja Rekrutacyjna dokona selekcji końcowej kandydatów spełniających wymagania formalne, poprzez przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej.

§ 4. Komisja Rekrutacyjna ulega rozwiązaniu po zakończeniu prac związanych z przeprowadzeniem naboru i zatwierdzeniu protokołu z przeprowadzonego naboru.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

Uzasadnienie

W związku z ogłoszeniem naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie, stosownie do obowiązującego systemu zatrudniania pracowników na stanowiska urzędnicze w UMiG należy powołać komisję, która przeprowadzi procedurę naboru.

Sporządziła:
Beata Pluskota