Rok 2007 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0152-18/07 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 7 maja 2007 r. w sprawie określenia odpowiedzialnych za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na sesji w dniu 26 kwietnia 2007 r.

    

ZARZĄDZENIE NR 0152-18/07
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 7 maja 2007 r.


w sprawie określenia odpowiedzialnych za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na sesji w dniu 26 kwietnia 2007 r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

§ 1. Za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na sesji w dniu 26 kwietnia 2007 roku odpowiadają:

Nr uchwały: W sprawie: Wydział/jednostka:
VII/68/07 Udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino Skarbnik Miasta i Gminy
VII/69/07 Zmian w składzie osobowym Komisji Rady Biuro Obsługi Rady i Burmistrza
VII/70/07 Przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej gminnej nieruchomości zabudowanej położonej w Pniewie przy ul. Gryfińskiej nr 8 – działka nr 361/2 Wydział Działalności Gospodarczej,

Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami

VII/71/07 Współdziałania z Gminą Miasto Szczecin w zakresie prowadzenia działań profilaktycznych dla osób zagrożonych uzależnieniem od alkoholu dowiezionych w stanie nietrzeźwym do Miejskiej Izby Wytrzeźwień w Szczecinie Ośrodek Pomocy Społecznej
VII/72/07 Zmiana uchwały Nr/44/07 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 22 lutego 2007 r. w sprawie ustalenia rodzajów świadczeń oraz warunków i sposobu przyznawania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej Wydział Edukacji i Spraw Społecznych
VII/73/07 Wprowadzenie zmian w statucie Gryfińskiego Domu Kultury Gryfiński Dom Kultury/ Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
VII/74/07 Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Stare Brynki-Czepino” w rejonie miejscowości Stare Brynki Wydział Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji
VII/75/07 Zmiany w budżecie gminy na 2007 r. Skarbnik Miasta i Gminy
VII/76/07 Wyrażenie opinii o planowanym przedsięwzięciu polegającym na „Budowie i użytkowaniu kotła na paliwo stałe o mocy cieplnej ok. 140 MW” planowanego przez stronę niemiecką w fabryce papieru w Schwedt nad Odrą (RFN) Wydział Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska

§ 2. Odpowiedzialnym wymienionym w § 1 w załączeniu przekazuję po jednym egzemplarzu kopii uchwał Rady Miejskiej przyjętych na sesji w dniu 26 kwietnia 2007 r.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat