Sesja nr II

UCHWAŁA NR II/16/06 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 5 grudnia 2006r. w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Rady.

UCHWAŁA NR II/16/06
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 5 grudnia 2006r.


w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Rady

Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym  /Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.159; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz.1806; z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz.1203; z 2005r. Nr 172 poz.1441/  i w związku z § 22 ust. 2 Statutu Gminy Gryfino stanowiącym załącznik do uchwały nr XIV/196/99 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie przyjęcia Statutu Gminy Gryfino /Dz. Urz. Woj. Zach. z 2003 r. Nr 47 poz. 803 ze zm./ uchwala się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr I/7/06 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 27 listopada 2006 r. wprowadza się następującą zmianę:

  • do składu osobowego Komisji Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego
    powołuje się radną Lidię Karzyńską - Karpierz.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mieczysław Sawaryn