Sesja nr III

UCHWAŁA NR III/32/06 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 28 grudnia 2006r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gryfino na rok 2007.

    

UCHWAŁA NR III/32/06
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 28 grudnia 2006r.


w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gryfino na rok 2007.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.).  uchwala się, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 74.323.363 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2.

 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 75.767.123 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
 2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 - 2009 zgodnie z załącznikiem nr 3.
 3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 2.800.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3.

 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1.443.760 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
  1. zaciąganych kredytów w kwocie - 2.800.000 zł,
  2. spłata pożyczek udzielonych - 9.000 zł,
  3. wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie - 94.760 zł.
 2. Przychody budżetu w wysokości 2.903.760 zł, rozchody w wysokości 1.460.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

 § 4.

W budżecie tworzy się rezerwy:

 1. ogólną w wysokości - 300.000 zł,
 2. celową w wysokości - 651.000 zł,
  z przeznaczeniem na:
  1. wydatki bieżące w oświacie i wychowaniu w kwocie - 427.000 zł,
  2. wydatki bieżące w edukacyjnej opiece wychowawczej w kwocie - 24.000 zł,
  3. wydatki bieżące w gospodarce odpadami w kwocie - 200.000 zł,

§ 5.

 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6.
 2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 6.

 1. Ustala się dochody w kwocie 390.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 335.500 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
 2. Ustala się wydatki w kwocie 54.500 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7.

 1. Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo), dla:
  1. zakładów budżetowych: przychody – 4.711.720 zł, wydatki – 4.711.720 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.
  2. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody - 552.940 zł; wydatki - 552.940 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 8.

 1. Dotacje przedmiotowe dla zakładów budżetowych (przedszkola):
  1. z tytułu dopłaty do działalności bieżącej - 3.800.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.
 2. Dotacje podmiotowe dla:
  1. gminnych instytucji kultury na łączną kwotę - 3.687.000 zł,  zgodnie z załącznikiem nr 10.
 3. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę – 977.400 zł, zgodnie załącznikiem nr 11.

§ 9.

 1. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
  1. przychody - 2.032.790 zł,
  2. wydatki - 3.700.000 zł,

 zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 10. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

 1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu  - w kwocie 2.000.000 zł;
 2. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu  - w kwocie 2.800.000 zł;

§ 11. Upoważnia się Burmistrza do:

 1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2.000.000 zł,
 2. zaciągania zobowiązań:
  1. na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załączniku nr 3 i w załączniku nr 4,
  2. z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2008) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2008 roku na łączną kwotę 1.000.000 zł,
 3. dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
 4. przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych,
 5. przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
 6. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 12. Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2007 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy.

 

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Janusz Skrzypiński