ROK 2004

ROK 2004

Lp.

Nazwa wydziału realizującego zamówienie

Tryb postępowania:

 • przetarg nieograniczony

 • przetarg ograniczony

 • negocjacje z ogłoszeniem

 • negocjacje bez ogłoszenia

 • z wolnej ręki

 • zapytanie o cenę

 • aukcja elektroniczna

Wartość zamówienia publicznego

Przedmiot zamówienia publicznego

 • roboty budowlane, usługi,

 • dostawy

Nazwa zamówienia publicznego

Wykonawca

Nr i data zawarcia
umowy

Data obowiązywania umowy

1

Wydział Działalności Gospodarczej Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami

zapytanie o cenę

1000 zł

usługi

 • Wycena działek przeznaczonych na inne cele niż rolne
  a. powyżej 5 działek
 • Wycena gruntu rolnego:
  a. o powierzchni powyżej 1,00 ha do 5,00 ha
  b. o powierzchni powyżej 5,00 ha
  c. Wycena wartości nieruchomości określającej jej wartość przed i po wybudowaniu urządzeń infrastruktury technicznej celem naliczenia opłaty adiacenckiej określającej wzrost jej wartości w związku z budową tych urządzeń

Rzeczoznawca majątkowy
Andrzej Sobczak

Umowa nr BWG.342/3/ 2004
z dnia 15.01.2004 r.

od dnia
15.01.2004 r.
do dnia
31.12.2004r.

2

Wydział Działalności Gospodarczej Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami

zapytanie o cenę

13103,12 zł

usługi

 • Wycena lokalu mieszkalnego w budynkach wielolokalowych:
  a. wraz z urządzeniami, częściami wspólnymi budynku, pomieszczeniami przynależnymi oraz wartością gruntu
  b. wraz z urządzeniami, częściami wspólnymi budynku oraz wartością gruntu
 • Wycena lokalu użytkowego w budynkach:
  a. wielolokalowych wraz z urządzeniami, częściami wspólnymi, pomieszczeniami przynależnymi oraz wartością gruntu
  b. wielolokalowych wraz z urządzeniami i częściami wspólnymi oraz wartością gruntu
 • Wycena nieruchomości gruntowych zabudowanych /wartość gruntu i budynku / budynkami mieszkalnymi
  a. mieszkalnymi wraz z pomieszczeniami przynależnymi
  b. garażami - jednym
  c. innymi budynkami
  d. innymi obiektami budowlanymi
  e. budowle obiekty małej architektury, tymczasowe obiekty budowlane budynkami gospodarczymi - jednym
  f. piwnicami naziemnymi - jedną
 • Wycena gruntu rolnego: o powierzchni do 1,00 ha
 • Wycena wartości nieruchomości określającej jej wartość przed i po podziale celem naliczenia opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu jej wartości w wyniku podziału. W przypadku wydzielenia działek pod drogi publiczne lub ich poszerzenia zadanie należy wykonać wraz z określeniem wartości dróg oraz ich poszerzeń, które z mocy prawa przechodzą na własność Gminy:
  a. zadanie obejmujące od 31 – 50 działek
 • Wycena wartości nieruchomości określającej jej wartość przed i po wybudowaniu urządzeń infrastruktury technicznej celem naliczenia opłaty adiacenckiej określającej wzrost jej wartości w związku z budową tych urządzeń:
  a. zadanie obejmujące 5 - 10 działek .
  b. za zadanie obejmujące 11 – 20 działek .
  c. za zadanie obejmujące od 21 - 60 działek.
  d.za zadanie obejmujące powyżej 60 działek
 • Wycena gruntów zabudowanych i nie zabudowanych, będących w użytkowaniu wieczystym osób prawnych dla potrzeb aktualizacji opłat rocznych
 • Wycena wartości nieruchomości określającej jej wartość przed i po podziale celem naliczenia opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu jej wartości w wyniku podziału. W przypadku wydzielenia działek pod drogi publiczne lub ich poszerzenia zadanie należy wykonać wraz z określeniem wartości dróg oraz ich poszerzeń, które z mocy prawa przechodzą na własność Gminy za zadanie obejmujące od 11-30 działek oraz od 31 –50 działek

Rzeczoznawca majątkowy
Maria Zegarek

Umowa nr BWG.342/2/ 2004
z dnia 15.01.2004r.
BWG.342/35/ 2004 /aneks/*z dnia 04.02.2004 r.

od dnia
15.01.2004 r.
do dnia
31.12.2004 r

3

Wydział Działalności Gospodarczej Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami

zapytanie o cenę

5691,17 zł

usługi

 • Wycena działek przeznaczonych na inne cele niż rolne
 • Wycena wartości rynkowej oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości, dla potrzeb przekształcenia tego prawa w prawo własności
 • Wycena wartości nieruchomości gruntowej będącej w użytkowaniu wieczystym, przeznaczonej do sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego

Ilona Rogało Wilczyńska

BWG.342/5/ 2004 r.
z dnia 20.01.2004 r. BWG.342/34/ 2004 /aneks/* z dnia 04.02.2004 r.

od dnia
20.01.2004 r.
do dnia
31.12.2004 r.

4

Wydział Planowania Przestrzennego, Aktywizacji Gospodarczej i Inwestycji

Referat Inwestycji

przetarg nieograniczony

114 200,52 zł

roboty budowlane

Remont auli w budynku Gimnazjum przy ul. Iwaszkiewicza 70 w Gryfinie

Firma „INTERBAU”
Sp. z o.o.
ul. Flisacza 17/6
74-100 Gryfino

Umowa nr 5/GIMNAZJUM/2004
z dnia 26.01.2004 r.

od dnia
29.01.2004 r.
do dnia
25.02.2004 r.

5

Wydział Planowania Przestrzennego, Aktywizacji Gospodarczej i Inwestycji

Referat Inwestycji

zapytanie o cenę

94 340,13 zł

dostawa

Dostawa i montaż opraw oświetleniowych wraz z akcesoriami do sali (auli) przy ul. Iwaszkiewicza 70 w Gryfinie

„MARDEL”
ul. Henryka Wieniawskiego 23
71-130 Szczecin

Umowa nr
2/GIMNAZJUM/2004
z dnia 26.01.2004 r.

od dnia
29.01.2004 r.
do dnia
20.02.2004 r.

6

Wydział Planowania Przestrzennego, Aktywizacji Gospodarczej i Inwestycji

Referat Inwestycji

zapytanie o cenę

35 834,49 zł

dostawa

Dostawa i montaż wykładziny Tarket Granit do auli Gimnazjum przy ul. Iwaszkiewicza 70 w Gryfinie

ART. KUL TUR
Sp. z o.o.
ul. Wielecka 22
72-006 Szczecin

Umowa nr
4/GIMNAZJUM/2004
z dnia 27.01.2004 r.

od dnia
29.01.2004 r.
do dnia
20.02.2004 r.

7

Wydział Planowania Przestrzennego, Aktywizacji Gospodarczej i Inwestycji

Referat Inwestycji

zapytanie o cenę

42 716,50 zł

dostawa

Dostawa i instalacja sprzętu audio wizualizacji w sali (auli) Gimnazjum przy ul. Iwaszkiewicza 70 w Gryfinie

„MENTOR”
ul. Hieronima Derdowskiego 8
71-087 Szczecin

Umowa nr
1/GIMNAZJUM/2004
z dnia 26.01.2004 r.

od dnia
29.01.2004 r.
do dnia
20.02.2004 r.

8

Wydział Planowania Przestrzennego, Aktywizacji Gospodarczej i Inwestycji

Referat Inwestycji

przetarg nieograniczony

76 754,52 zł

roboty budowlane

Remont korytarzy na I i II piętrze w budynku Gimnazjum przy ul. Iwaszkiewicza 70 w Gryfinie

„FACH-BUD”
Kazimierz Dąbrowski
ul. Okrężna 2
74-100 Gryfino

Umowa nr
6/GIMNAZJUM/2004
z dnia 26.01.2004 r.

od dnia
29.01.2004 r.
do dnia
25.02.2004 r.

9

Wydział Działalności Gospodarczej Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami

zapytanie o cenę

3412,58 zł

usługi

Wycena wartości nieruchomości określającej jej wartość przed i po podziale celem naliczenia opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu jej wartości w wyniku podziału. W przypadku wydzielenia działek pod drogi publiczne lub ich poszerzenia zadanie należy wykonać wraz z określeniem wartości dróg oraz ich poszerzeń, które z mocy prawa przechodzą na własność Gminy, za zadanie obejmujące od 2-10 działek

Rzeczoznawca majątkowy
Halina Stankowska

Umowa nr BWG.342/36/ 2004
z dnia 04.02.2004 r.

od dnia
04.02.2004 r.
do dnia
31.12.2004 r.

10

Wydział Organizacyjny

zapytanie o cenę

32 057,21 zł

dostawy

Zakup i dostawa materiałów biurowych i akcesoriów komputerowych dla Urzędu Miasta i Gminy

Grupa I - artykuły do pisania…
Plus-Kitta i Spółka
ul. Królowej Korony Polskiej 25
70-485 Szczecin

Umowa nr SEO.342/1/04
z dnia 10.02.2004 r.

od 10.02.2004 r.
do 10.02.2005 r.

36 401,90 zł

Grupa II - akcesoria komputerowe
II PapCom Z.Dobrodziej
i Ł.Dobrodziej
ul. Kozia 18
70-791 Szczecin

Umowa nr SEO.342/1/04 z dnia 10.02.2004 r.

13 135,00 zł

Grupa III - nabijanie
i dostawa tuszy
PapCom Z.Dobrodziej
i Ł.Dobrodziej
ul.Kozia 18
70-791 Szczecin

11

Biuro Promocji, Informacji i Współpracy Międzynarodowej

zapytanie o cenę

104 797 zł

dostawy

Dostawa gadżetów reklamowo - promocyjnych dla Urzędu Miasta i Gminyw Gryfinie

Spółka Jawna ZAPOL
Dmochowski, Sobczyk
- Szczecin

SEP/342/60/2004
z dnia 15.03.2004 r.

31.12.2004 r.

12

Wydział Działalności Gospodarczej Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami

zapytanie o cenę

7542,85 zł

usługi

 • Podział nieruchomości na 2 działki
 • Podział nieruchomości na 6 – 10 działek
 • Wznowienie granic bez pomiaru uzupełniającego 4
 • Wznowienie granic z pomiarem uzupełniającym
 • Aktualizacja mapy zasadniczej bez pomiaru
 • Rozgraniczenie nieruchomości do 4 punktów granicznych
 • Scalenie i podział nieruchomości do 10 działek
 • Scalenie i podział nieruchomości powyżej 10 działek

Biuro Geodezyjne
GEOINWEST
Spółka Cywilna
w Gryfinie

BWG.342/91/2004
z dnia 15.04.2004 r.

od dnia
15.04.2004 r .
do dnia
31.03.2005 r.

13

Wydział Działalności Gospodarczej Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami

zapytanie o cenę

14549,70 zł

usługi

 • Podział nieruchomości na 3–5 działek
 • Podział nieruchomości na więcej niż 10 działek
 • Aktualizacja mapy zasadniczej z pomiarem

Geodezja
Spółka Cywilna
Gryfinie

BWG.342/92/2004
z dnia 15.04.2004 r.

od dnia
15.04.2004 r .
do dnia
31.03.2005 r.

14

Wydział Działalności Gospodarczej Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami

zapytanie o cenę

2586,10 zł

usługi

 • Sporządzanie jednego rzutu lokalu mieszkalnego
 • Sporządzanie jednego rzutu lokalu mieszkalnego z pomieszczeniami przynależnymi
 • Sporządzanie jednego rzutu lokalu użytkowego
 • Sporządzanie jednego rzutu lokalu użytkowego z pomieszczeniami przynależnymi

Strugarek
Biuro Projektów i
Nadzoru
Budowlanego
Gryfino

BWG.342/93/2004
z dnia 15.04.2004 r.

od dnia
15.04.2004 r .
do dnia
31.03.2005 r.

15

Wydział Planowania Przestrzennego, Aktywizacji Gospodarczej i Inwestycji

Referat Inwestycji

Przetarg nieograniczony

144 410,00 zł

roboty budowlane

Dostawa i montaż stolarki okiennej z PCV w budynkach komunalnych w Gryfinie przy ul. Szczecińskiej 3, Łużyckiej 78, Targowej 11-12, Mieszka I 27 w Gryfinie oraz w miejscowości Nowe Czarnowo

Przedsiębiorstwo Obsługi Inwestycji „MAXON”
ul. 11 Listopada 64/5
74-100 Gryfino

Umowa nr 1/BK-OKNA/2004
z dnia 19.04.2004 r.

od dnia
21.05.2004 r.
do dnia
30.06.2004 r.

16

Wydział Planowania Przestrzennego, Aktywizacji Gospodarczej i Inwestycji

Referat Planowania Przestrzennego

przetarg
nieograniczony

97 600 zł

usługi

sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gryfino w obrębach nr 1, 2 i 3 miasta Gryfino.

FIRMA ARCHITEKTONICZNA
Andrzej Skrouba
ul. Derdowskiego 18/6
71-178 Szczecin

Umowa o dzieło
nr 54/04
z dnia 22.04.2004 r.

od dnia
22.04.2004 r.
do dnia
28.01.2004 r.

17

Wydział Planowania Przestrzennego, Aktywizacji Gospodarczej i Inwestycji

Referat Inwestycji

Przetarg nieograniczony

117 861,26 zł

roboty budowlane

Remont ciągów pieszych wzdłuż ulic: Adama Rapackiego, Kościelnej i Sportowej w Gryfinie

Prace Ziemne,
Roboty Drogowe,
Usługi Budowlane
Grzegorz Siwek
Wełtyń ul. Gryfińska 33
74-100 Gryfino

Umowa nr 6RKS/04
z dnia 13.04.2004 i Aneksu Nr 1/04
z dnia 26.04.2004

od dnia
20.04.2004 r.
do dnia
30.04.2004 r.

18

Wydział Planowania Przestrzennego, Aktywizacji Gospodarczej i Inwestycji

Referat Planowania Przestrzennego

zamówienie z wolnej ręki

189749,47 zł

usługi

opracowanie koncepcji programowo – przestrzennej zagospodarowania turystycznego nabrzeża rzeki Odry na odcinku miasta Gryfino

„FBA – Ferber – Burbicki, Architekci”s.c.
ul. Bogurodzicy 1/5-6
70-400 szczecin

Umowa
z dnia 07.05.2004 r.

od dnia
07.05.2004 r.
do dnia
15.06.2004 r.

19

Wydział Planowania Przestrzennego, Aktywizacji Gospodarczej i Inwestycji

Referat Inwestycji

przetarg nieograniczony

118 126,30 zł

roboty budowlane

Uzbrojenie działek gminnych w wodociągi i energię elektryczną w m. Żórawie

„INSMONT” SP. z o.o.
ul. 1 Maja 5
74-100 Gryfino

Umowa nr
1/UDG-Ż/2004
z dnia 26.05.2004 r.

od dnia
08.06.2004 r.
do dnia
16.08.2004 r.

20

Wydział Organizacyjny

przetarg nieograniczony

85 315 zł

usługi

Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Miasta i Gminy Gryfino

Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.
z siedzibą w Warszawie przy Al. Jana Pawła II 24
Inspektorat w Gryfinie
ul. Krasińskiego 85a
74-101 Gryfino

Umowa nr SEO.342/3/04
z dnia 11.06.2004 r.

Ubezpieczenia majątkowe:

od 13.06.2004 r.
do 12.06.2005 r.

Ubezpieczenia komunikacyjne: okres ubezpieczenia rozpoczyna się
i kończy z dniem określonym
w dokumentach ubezpieczeniowych

21

Wydział Planowania Przestrzennego, Aktywizacji Gospodarczej i Inwestycji

Referat Inwestycji

zlecenie z wolnej ręki

54 883,57 zł

roboty budowlane

Rozbiórka budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. 1 Maja 7 w Gryfinie

Zakład Ogólnobudowlany
Józef Rybka
ul. Mickiewicza 14
74-100 Gryfino

Zlecenie BMP-PI-BK-I.M/06/2004
z dnia 21.06.2004 r.

od dnia
21.06.2004 r.
do dnia
16.07.2004 r.

22

Wydział Planowania Przestrzennego, Aktywizacji Gospodarczej i Inwestycji

Referat Inwestycji

Przetarg nieograniczony

26 755,49 zł

roboty budowlane

Remont dachu w Przedszkolu nr 3 przy ul. Krasińskiego 29 w Gryfinie

Zakład Ogólnobudowlany Eugeniusz Smykowski
ul. Łużycka 66A
74-100 Gryfino

Umowa nr 1/P-3/2004
z dnia 28.06.2004 r.

od dnia
01.07.2004 r.
do dnia
28.07.2004 r.

23

Wydział Planowania Przestrzennego, Aktywizacji Gospodarczej i Inwestycji

Referat Planowania Przestrzennego

zapytanie o cenę

475,80 zł/za 1 decyzję

8462,95 zł

usługi

sporządzenie projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy, poprzedzonych analizą dla inwestycji planowanych w obrębach: 1,2,3,4,5 m.Gryfino

Biuro Projektowe
ARCHICON
pl. St. Batorego 4
Szczecin

Umowa
z dnia 30.06.2004 r.

od dnia
30.06.2004 r.
do dnia
31.12.2004 r.

24

Wydział Planowania Przestrzennego, Aktywizacji Gospodarczej i Inwestycji

Referat Planowania Przestrzennego

zapytanie o cenę

488 zł/za 1 decyzję

17120,00 zł

usługi

sporządzenie projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy, poprzedzonych analizą dla inwestycji planowanych w obrębach geodezyjnych: Chwarstnica, Wełtyń, Wełtyń II, Wirów, Żórawie, Żórawki, Pniewo, Nowe Czarnowo, Krajnik, Krzypnica.

admaster
Biuro Architektoniczne Sp. z o.o.
ul. Hubala 4/1
Szczecin

Umowa
z dnia 30.06.2004 r.

od dnia
30.06.2004 r.
do dnia
31.12.2004 r.

25

Wydział Planowania Przestrzennego, Aktywizacji Gospodarczej i Inwestycji

Referat Planowania Przestrzennego

zapytanie o cenę

488 zł/za 1 decyzję

11200,00 zł

usługi

sporządzenie projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy, poprzedzonych analizą dla inwestycji planowanych w obrębach geodezyjnych: Barkowo, Mielenko, Steklno, Steklinko, Włodkowice, Zaborze, Borzym, Dołgie, Sobiemyśl, Sobieradz, Parsówek, Drzenin

Projektowanie Architektoniczne i Urbanistyczne
ul. Długosza 18a/15
Szczecin

Umowa
z dnia 30.06.2004 r.

od dnia
30.06.2004 r.
do dnia
31.12.2004 r.

26

Wydział Planowania Przestrzennego, Aktywizacji Gospodarczej i Inwestycji

Referat Planowania Przestrzennego

zapytanie o cenę

463,60 zł/za 1 decyzję

7980,00 zł

usługi

sporządzenie projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy, poprzedzonych analizą dla inwestycji planowanych w obrębach geodezyjnych: Daleszewo, Radziszewo, Chlebowo, Czepino, Żabnica, Stare Brynki, Wysoka Gryfińska, Gardno

ARCHITEKT
Wojciech Kamiński
ul. Podhalańska 13/8
Szczecin

Umowa
z dnia 30.06.2004 r.

od dnia
30.06.2004 r.
do dnia
.12.2004 r.

27

Wydział Planowania Przestrzennego, Aktywizacji Gospodarczej i Inwestycji

Referat Inwestycji

Przetarg nieograniczony

77 388,66 zł

roboty budowlane

Remont pokrycia dachowego w budynkach komunalnych: ul. Łużycka 140 w Gryfinie, ul. 1 Maja 10 w Gryfinie, ul. Gryfińska 68 Daleszewo, ul. Szkolna 15 Żabnica

Firma „INTERBAU”
Sp. z o.o.
ul. Flisacza 17/6
74-100 Gryfino

Umowa nr 2/DACHY/2004
z dnia 06.07.2004 r.

od dnia
09.07.2004 r.
do dnia
30.09.2004 r.

28

Wydział Planowania Przestrzennego, Aktywizacji Gospodarczej i Inwestycji

Referat Inwestycji

Przetarg nieograniczony

42 607,76 zł

roboty budowlane

Remont pokrycia dachowego w budynkach komunalnych przy ul. Tadeusza Kościuszki 9 i Nowe Czarnowo 15.

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „AB”
Sp. Cywilna
ul. Łużycka 87
74-100 Gryfino

Umowa nr 1/DACHY/2004
z dnia 06.07.2004 r.

od dnia
09.07.2004 r.
do dnia
30.09.2004 r.

29

Wydział Planowania Przestrzennego, Aktywizacji Gospodarczej i Inwestycji

Referat Inwestycji

Przetarg nieograniczony

38 107,54 zł

roboty budowlane

Docieplenie i zmiana kolorystyki budynku komunalnego przy ul. Armii Krajowej 2-4 w Gryrfinie, wraz z wykonaniem podjazdu dla osoby niepełnosprawnej do lokalu nr 4

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „AB”
Sp. Cywilna
ul. Łużycka 87
74-100 Gryfino

Umowa nr 1/Armii Kraj/2004
z dnia 06.07.2004 r.

od dnia
09.07.2004 r.
do dnia
15.08.2004 r.

30

Wydział Organizacyjny

zapytanie o cenę

10559,84 zł (netto)

12 883,20 zł(brutto)

usługi

Konserwacja sieci teleinformatycznej, systemu ppoż. oraz systemu napadu i włamania

Ryszard Cieszyński
„Usługi Projektowo-Montażowe”
ul. Gryfińska 23
74-105 Nowe Czarnowo

Umowa nr
SEO.342-4/04
z dnia 13.07.2004

od dnia
14.07.2004 r.
do dnia
13.07.2005 r.

31

Wydział Planowania Przestrzennego, Aktywizacji Gospodarczej i Inwestycji

Referat Inwestycji

przetarg nieograniczony 150 107,57 zł roboty budowlane Remont i docieplenie elewacji oraz wykonanie izolacji przeciwwilgociowych budynku przy ul. Sprzymierzonych 7
w Gryfinie.

„System Ekolog” Mirosław Niewiadomski
ul. 9 Maja 9D/1
Szczecin

Umowa nr 1/DOC.Sprzym7/2004
z dnia 28.07.2004
od dnia
29.07.2004 r.
do dnia
31.10.2004 r.

32

Wydział Planowania Przestrzennego, Aktywizacji Gospodarczej i Inwestycji

Referat Inwestycji

przetarg nieograniczony

23 627,19 zł

roboty budowlane

Remont dachu w Przedszkolu nr 5 przy ul. Żeromskiego 12 w Gryfinie

„REM-BUD” Roboty Budowlano Drogowe
ul. Szczecińska 15/12
74-100 Gryifno

Umowa nr 1/P-5/2004
z dnia 29.07.2004 r.

od dnia
11.08.2004 r.
do dnia
03.09.2004 r.

33

Wydział Planowania Przestrzennego, Aktywizacji Gospodarczej i Inwestycji

Referat Inwestycji

przetarg nieograniczony

116 416,76 zł

roboty budowlane

Dostawa i montaż stolarki okiennej z PCV i drzwiowej z PCV i aluminium w Szkole Podstawowej nr 1 w Gryfinie

Zakład Usługowo – Produkcyjno – Handlowy „FRAMEX”
Juliusz Frackowiak
ul. Jugosłowiańska 7
73-110 Stargard Szczeciński

Umowa nr 3Gr/07/2004
z dnia 30.07.2004 r.

od dnia
09.08.2004 r.
do dnia
24.09.2004 r.

34

Wydział Planowania Przestrzennego, Aktywizacji Gospodarczej i Inwestycji

Referat Inwestycji

przetarg nieograniczony

99 668,22 zł

roboty budowlane

Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Radziszewie. Etap II Modernizacja systemu grzewczego

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „AB”. Cywilna
ul. Łużycka 87
74-100 Gryfino

Umowa nr 2R/07/2004
z dnia 31.07.2004 r.

od dnia
10.08.2004 r.
do dnia
04.10.2004 r.

35

Wydział Planowania Przestrzennego, Aktywizacji Gospodarczej i Inwestycji

Referat Inwestycji

przetarg nieograniczony 52 500,00 zł usługa Wykonanie projektu uzbrojenia m. Wełtyń w kanalizację sanitarną.

Przedsiębiorstwo Inżynierii Sanitarnej „KRENON” Andrzej Skrzyszewski
ul. Waryńskiego 69
66-400 Gorzów Wlkp.

umowa nr 1/K.S.-W/04
z dnia 10.08.2004 r.

od 10.08.2004
- 6 m-cy
do daty
uzyskania
decyzji o warunkach zabudowy.
36

Wydział Planowania Przestrzennego, Aktywizacji Gospodarczej i Inwestycji

Referat Inwestycji

przetarg nieograniczony 520 369,65 zł roboty budowlane Termomodernizacja budynku SP w Gardnie. Etap III Modernizacja Kotłowni.

„ATEST” - PPH
Ryszard Olejnicki
ul. Rugiańska 17
Szczecin

umowa nr
1/G-kotł/08/2004
z dnia 12.08.2004
od dnia
18.08.2004
do dnia
10.11.2004

37

Wydział Planowania Przestrzennego, Aktywizacji Gospodarczej i Inwestycji

Referat Inwestycji

przetarg nieograniczony

46 845,93 zł

roboty budowlane

Remont i docieplenie elewacji wraz z wymianą pokrycia dachowego, wymianą stolarki okiennej i drzwi zewnętrznych budynku przy ul. Łużyckiej 11, 74-100 Gryfino

Zakład Ogólnobudowlany Eugeniusz Smykowski ul. Łużycka 66 a 74-100 Gryfino

Umowa nr 1/DOC.Łużycka 11/2004 z dnia 06.08.2004 r.

od dnia
20.08.2004 r.
do dnia
30.09.2004 r.

38

Wydział Planowania Przestrzennego, Aktywizacji Gospodarczej i Inwestycji

Referat Inwestycji

przetarg nieograniczony

56 635,10 zł

roboty budowlane

Remont elewacji i ocieplenie ścian zewnętrznych budynku przy ul. Szczecińskiej 52 w Gryfinie

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
„AB” s.c.
ul. Łużycka 87
74-100 Gryfino

Umowa nr 1/DOC.Szczecińska 52/2004 z dnia 06.08.2004 r.

od dnia
20.08.2004 r.
do dnia
30.09.2004 r.

39 Wydział Organizacyjny przetarg nieograniczony 0,89 zł + 22% VAT
za 1 cm2 ogłoszenia
Usługi Zamieszczanie ogłoszeń prasowych Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie w lokalnych i regionalnych dziennikach (tygodnikach) województwa zachodniopomorskiego
(z wyłączeniem ogłoszeń promocyjnych)

Weekly Press
Matławski
ul. Bolesława Prusa 3
72-100 Goleniów

Umowa nr
SEO.342-5/04 z dnia 25.08.2004 r.
od dnia
01.09.2004r.
do dnia
30.11.2005r.
0,44 zł + 22% VAT
za 1 cm2 ogłoszenia

AGORA S.A.
w Warszawie
Oddział w Szczecinie
ul. Henryka Pobożnego 11
70-507 Szczecin

Umowa nr
SEO.342-6/04 z dnia 25.08.2004 r.

60000 zł

40

Wydział Planowania Przestrzennego, Aktywizacji Gospodarczej i Inwestycji

Referat Inwestycji

przetarg nieograniczony

96 171,75 zł

roboty budowlane

Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dołgie

„INSMONT”
Sp. z o.o.
ul. 1 Maja 5
74-100 Gryfino

1/K-Dołgie/2004
z dnia 14.09.2004

od dnia
21.09.2004 r.
do dnia
26.10.2004 r.

41

Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami

zapytanie
o cenę

5000,00 zł

usługi

Wycena nieruchomości położonych w obrębie 4 miasta Gryfino oraz w obrębie Wełtyń II – około 40 działek – działki wydzielone pod poszerzenie istniejącej drogi gminnej Jana Pawła II.

Rzeczoznawca majątkowy
Maria Zegarek

Umowa nr BWG.342/197/ 2004
z dnia 22.09.2004 r.

od dnia
22.09.2004 r.
do dnia
19.10.2004 r.

42

Wydział Planowania Przestrzennego, Aktywizacji Gospodarczej i Inwestycji

Referat Inwestycji

przetarg nieograniczony

255 913,30 zł

roboty budowlane

Budowa remizy strażackiej
w Radzieszewie

Przedsiębiorstwo Usługowo Produkcyjne „LECH-POLAND” Spółka Jawna
ul. Południowa 25
Szczecin

1/R.Radz./2004
z dnia 07.09.2004 r.

od dnia
23.09.2004 r.
do dnia
30.09.2005 r.

43

Wydział Działalności Gospodarczej Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami

zapytanie o cenę

655,74 zł

usługi

Wycena działek, które będą przedmiotem wykupu na rzecz Gminy Gryfino: zabudowanych, niezabudowanych, ze znajdującymi się na nich nasadzeniami lub obiektami wyszczególnionymi w art. 3 Prawa budowlanego – dla potrzeb ustalenia odszkodowania. Wycena nasadzeń , budynków, obiektów szczegółowo opisanych w art.3 Prawa budowlanego dla potrzeb ustalenia odszkodowania.

Rzeczoznawca majątkowy
Halina Stankowska

Umowa nr BWG.342/198/ 2004
z dnia 30.09.2004r.

od dnia
30.09.2004 r.
do dnia
31.12.2004 r

44

Wydział Planowania Przestrzennego, Aktywizacji Gospodarczej i Inwestycji

Referat Inwestycji

przetarg nieograniczony 66 938,57zł roboty budowlane Remont wewnętrznej drogi dojazdowej wraz z ciągami pieszymi przy budynku mieszkalnym nr 2 i 6-16 przy ul. Bolesława Chrobrego w Gryfinie

NTERBAU Sp. z o.o.
ul. Flisacza 17/6
74-100 Gryfino

Umowa nr BCh/01/04
z dnia 06.10.2004 r.
od dnia
06.10.2004 r.
do dnia
08.12.2004 r.
45

Wydział Planowania Przestrzennego, Aktywizacji Gospodarczej i Inwestycji

Referat Inwestycji

przetarg nieograniczony 35 791,10zł roboty budowlane Wymiana stolarki okiennej w budynku komunalnym przy ul. Łużyckiej 2-4 w Gryfinie Przedsiębiorstwo Obsługi Inwestycji „MAXON”
ul. 11 Listopada 64/5
74-100 Gryfino
1/OKNA-ŁUŻYCKA
2-4/2004
z dnia 28.10.2004 r.
od dnia
29.10.2004 r.
do dnia
10.12.2004 r.
46 Wydział Planowania Przestrzennego, Aktywizacji Gospodarczej i Inwestycji

Referat Inwestycji

zlecenie z wolnej ręki 27 595,61 zł roboty budowlane Rozbiórka budynku usługowego przy ul. Sportowej 4 w Gryfinie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Szczecińska 5 74-100 Gryfino BMP-PI-702-BK-Rozb./01/2004 z dnia 05.04.2004 r. od dnia
08.11.2004 r.
do dnia
09.12.2004 r.

47

Wydział Planowania Przestrzennego, Aktywizacji Gospodarczej i Inwestycji

Referat Inwestycji

przetarg nieograniczony

57 899,14 zł

roboty budowlane

Remont podłóg wraz z wymianą stolarki drzwiowej wewnętrznej w SP w Radziszewie

INTERBAU Sp. z o.o. ul. Flisacza 17/6 74-100 Gryfino

Sp-R/12/2004 z dnia 15.11.2004 r.

od dnia
19.11.2004 r.
do dnia
31.12.2004 r.

48

Wydział Planowania Przestrzennego, Aktywizacji Gospodarczej i Inwestycji

Referat Inwestycji

przetarg nieograniczony

110 205,80 zł

roboty budowlane

Budowa ul. Letniej w Gryfinie

INTERBAU Sp. z o.o. ul. Flisacza 17/6 74-100 Gryfino

7041-L/04z dnia 01.12.2004 r.

od dnia
01.12.2004 r.
do dnia
01.05.2005 r.

49

Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami

zapytanie o cenę

3720,00 zł

usługi

podział działki nr 1/26, obręb 4 miasta Gryfino

„Geodezja”
Spółka Cywilna
Gryfinie

BWG - 342/231/2004 z 0612.2004 r.

od dnia
06.12.2004 r.
do dnia
06.06.2005r.

50

Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami

zapytanie o cenę

20760,00 zł

usługi

 • podział działki nr 6, obręb 1 miasta Gryfino
 • wydzielenie dwóch ciągów komunikacyjnychoraz dwóch sięgaczy w obrębie Wełtyń

GEOINWEST Biuro Geodezyjne Spółka Cywilna w Gryfinie

BWG - 342/232/2004 z 06.12.2004 r.

od dnia
06.12.2004 r.
do dnia
06.06.2005 r.

51. Wydział Planowania Przestrzennego, Aktywizacji Gospodarczej i Inwestycji

Referat Planowania Przestrzennego

przetarg nieograniczony 48 900 zł (netto)
59 658 zł (brutto)
usługi Opracowanie zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino”. Jeleniogórskie Biuro Planowania i Projektowania Sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 2658-500 Jelenia Góra

Umowa
z dnia 29.11.2004 r.

(56tygodni)
od dnia
29.11.2004 r.
do dnia
26.12.2005 r.
52 Wydział Planowania Przestrzennego, Aktywizacji Gospodarczej i Inwestycji

Referat Inwestycji

Przetarg nieograniczony 222 408,35 zł. roboty budowlane Przebudowa i rozbudowa Remizy strażackiej w Sobieradzu Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „AB” s.c. ul. Łużycka 87 74-100 Gryfino 1/R.Sob./2004 z dnia 30.11.2004 r. od dnia
10.12.2004 r.
do dnia
30.09.2005 r.

Przygotowała: Angelika Szulc

Gryfino, dnia 28 grudnia 2004r.