Rok 2005

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino informuje o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. "WYKONANIE PROJEKTU BUDOWLANEGO KWATERY NR 2 ORAZ REKULTYWACJI KWATERY NR 1 GMINNEGO SKŁADOWISKA ODPADÓW KOMUNALNYCH "GRYFINO-WSCHÓD"

Gryfino, 14.07.2005 r.

Ogłoszenie o wyniku postępowania

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino informuje o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.

 

WYKONANIE PROJEKTU BUDOWLANEGO KWATERY NR 2
ORAZ REKULTYWACJI KWATERY NR 1
GMINNEGO SKŁADOWISKA ODPADÓW KOMUNALNYCH "GRYFINO-WSCHÓD"

ogłoszonego
na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Gryfino
oraz stronie internetowej www.bip.gryfino.pl

Informacja o złożonych ofertach:

  • Liczba złożonych ofert - 4
  • Liczba ofert odrzuconych i wykluczonych - 4

 

Wybrano ofertę firmy:

Zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia  w związku z nie złożeniem żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu