Rok 2005

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań w roku 2005 w drodze zlecenia, z zakresu zadań własnych gminy.

BURMISTRZ MIASTA I GMINY GRYFINO

74-100 Gryfino, ul. 1 Maja 16 tel. (091) 416-20-11, fax (091) 416-27-02

 

 

Na podstawie art. 7. ust. 1 pkt. 5,10 i 19 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) i art. 118 ust.1 z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 roku Nr 15, poz. 148, zm. przen. z 2001 r. Nr 88, poz. 961, zm. przen. z 2002 r. Nr 153, poz.1271, z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851, z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 123, poz. 1291, Nr 121, poz. 1264, Nr 273, poz. 2703) oraz art. 13 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2004 roku o działalności pożytku publicznej i o wolontariacie (Dz.U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873, z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 1203, Nr 210, poz. 2135 w związku z Uchwałą Rady Miejskiej w Gryfinie Nr III/46/02 z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie trybu zlecania do realizacji zadań z zakresu zadań własnych gminy, trybu postępowania o udzielenie na ten cel dotacji, sposobu rozliczania dotacji oraz sposobu kontroli wykonywania zlecanych zadań, zmienionej Uchwałą Rady Miejskiej w Gryfinie Nr XVI/237/03 z dnia 30 grudnia 2003 r.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino
ogłasza
otwarty konkurs ofert na realizację zadań w roku 2005 w drodze zlecenia,
z zakresu zadań własnych gminy

I. Zadanie z zakresu:

 1. zadania własnego gminy pn. ochrona zdrowia o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

 2. sfery zadań publicznych pn. ochrona zdrowia i promocja zdrowia, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Nr zadania: B/01/2005
Nazwa zadania: Prowadzenie działalności profilaktycznej i edukacyjnej w zakresie chorób cukrzycy
Termin realizacji zadania: 01.07.2005 – 31.12.2005
Zakres terytorialny zadania: Miasto i Gmina Gryfino
Kwota przeznaczona na realizację zadania: 3.000 zł

II. Zadania z zakresu:

 1. zadania własnego gminy pn. kultura fizyczna w art. 7 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

 2. sfery zadań publicznych pn. upowszechniania kultury fizycznej i sportu, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt. 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Nr zadania: KFD/2005/16
Nazwa zadania: Przygotowanie zawodnika do mistrzostw w kulturystyce
Termin realizacji zadania: 01.07.2005 – 31.12.2005
Zakres terytorialny zadania: Miasto i Gmina Gryfino
Kwota przeznaczona na realizację zadania: 2.000 zł

Nr zadania: KFD/2005/17
Nazwa zadania: Przygotowanie zawodnika do supermaratonu
Termin realizacji zadania: 01.07.2005 - 31.12.2005
Zakres terytorialny zadania: Miasto i Gmina Gryfino
Kwota przeznaczona na realizację zadania: 3.000 zł

III. Zadania z zakresu:

 1. zadania własnego gminy pn. współpraca z organizacjami pozarządowymi w art. 7, ust. 1, pkt. 19 oraz współpraca ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw w art. 7, ust. 1, pkt. 20 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

 2. sfery zadań publicznych pn. działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, o którym mowa w art. 4, ust. 1, pkt. 10 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Nr zadania: B/02/2005
Nazwa zadania: integracja środowisk emeryckich i osób starszych w Gryfinie
Termin realizacji zadania: 01.07.2005 - 31.12.2005
Zakres terytorialny zadania: Miasto i Gmina Gryfino
Kwota przeznaczona na realizację zadania: 5.000 zł

Nr zadania: B/03/2005
Nazwa zadania: integracja środowisk emeryckich i osób starszych w Daleszewie
Termin realizacji zadania: 01.07.2005 - 31.12.2005
Zakres terytorialny zadania: Miasto i Gmina Gryfino
Kwota przeznaczona na realizację zadania: 2.000 zł

IV. Zadanie z zakresu:

 1. zadania własnego gminy pn. pomoc społeczna, w tym ośrodki i zakłady opiekuńcze w art. 7, ust. 1, pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

 2. sfery zadań publicznych pn. pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównanie szans tych rodzin i osób, o którym mowa w art. 4, ust. 1, pkt. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznegoi o wolontariacie

Nr zadania: B/04/2005
Nazwa zadania: organizacja kolonii letniej w miejscowości wypoczynkowej dla 30 dzieci w wieku 10-12 lat wskazanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie oraz minimum 2 wychowawców.
Termin realizacji zadania: czternaście dni w miesiącu lipcu 2005 roku
Zakres terytorialny zadania: Miasto i Gmina Gryfino
Kwota przeznaczona na realizację zadania: 13.000 zł

 

WARUNKI I ZASADY SKŁADANIA OFERT

 1. O przyznanie dotacji z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na cele publiczne związane z realizacją zadań tej jednostki mogą ubiegać się podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku – w rozumieniu ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) oraz prowadzące działalność pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz.U. Nr 96, poz. 873), które:
  1. przedstawią ofertę wykonania wyodrębnionego zadania zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, gwarantującą wykonanie zadania w sposób efektywny, oszczędny i terminowy
  2. prowadzą statutową działalność obejmującą swoim zakresem zadania będące przedmiotem zlecenia.
 2. Organ jednostki samorządu terytorialnego powierza realizację zadania na rzecz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego. Powierzanie zadań następuje po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert.
  Zadania wskazane powyżej, przeznaczone do realizacji w drodze zlecenia, mają być zrealizowane w okresie od 01.07.2005 do 31.12.2005 roku
 3. Podmiot wnioskujący o przyznanie środków publicznych na realizację zadania zleconego powinien złożyć ofertę zawierającą w szczególności:
  1. szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego, proponowanego do realizacji;
  2. termin i miejsce realizacji zadania publicznego;
  3. kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego;
  4. informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę  w zakresie, którego zadanie dotyczy;
  5. informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych, zapewniających wykonanie zadania, w tym wysokość środków finansowych uzyskanych na realizację danego zadania z innych źródeł;
  6. deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania
  7. potwierdzone kopie dokumentów dotyczące rejestracji,
  8. aktualny statut lub regulamin,
  9. potwierdzoną kopię nadania numeru REGON,
  10. potwierdzoną kopię nadania NIP,
  11. w przypadku zadań z kultury fizycznej potwierdzoną kopię dokumentów potwierdzających kwalifikacje trenerskie i inne specjalistyczne uprawniające do prowadzenia zorganizowanych zajęć sportowych
  12. w przypadku kolonii letniej niezbędne uprawnienia dla wychowawców kolonii.
 4. Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino, dokonując wyboru oferty bierze pod uwagę;
  1. możliwość realizacji zadania przez podmiot składający ofertę, w tym wysokość środków własnych gwarantowanych przez podmiot przedstawiający ofertę realizacji zadania
  2. kalkulację kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania
  3. wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.
 5. Podmioty zamierzające wspólnie realizować zadanie mają prawo na mocy stosownej umowy wielostronnej razem ubiegać się o realizację danego zadania i otrzymanie na ten cel dotacji, przy czym ofertę na realizację zadania składa jeden podmiot określony w umowie wielostronnej, z którym jest ona zawierana. Jest on ponadto zobowiązany do rozliczenia dotacji oraz sporządzania sprawozdań z realizacji zadania.

 

TERMIN SKŁADANIA OFERT

 1. Składanie ofert na realizację zadań następuje w ciągu 30 dni od dnia wejścia w życie Zarządzenia,  na druku stanowiącym załącznik do rozporządzenia ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 29 października 2003 r. (Dz.U. Nr 193, poz. 18941)  w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania. Druk dostępny jest w Wydziale Edukacji i Spraw Społecznych Urzędu Miasta  i Gminy w Gryfinie, mieszczącego się przy ul. Niepodległości 20 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.gryfino.pl) i na stronie internetowej www.gryfino.pl. Ostateczny termin składania ofert upływa 1 lipca 2005 r.

 2. Oferty składać należy w kancelarii Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, przy ul. 1. Maja 16, pok. nr 19 lub przesłać pocztą.

 3. W terminie 14 dni od dnia, w którym upływa termin składania ofert, Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino dokona w sposób jawny wyboru najkorzystniejszej oferty na poszczególne zadania.

 4. Wyniki wyboru ofert ogłaszane są w formie zarządzenia, w którym podaje się to i na jakich zasadach złożył ofertę oraz czynniki decydujące o wyborze najkorzystniejszej oferty. Jawność realizowana jest przez publikację w Biuletynie Informacji Publicznej, wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie oraz wyłożenie do wglądu w Wydziale Edukacjii Spraw Społecznych przez okres 1 miesiąca od daty dokonania wyboru.

 5. Wszystkie podmioty, które złożyły oferty otrzymują pisemną informację o wynikach wyboru oferty najkorzystniejszej.