Rok 2005

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino ogłaszak konkurs na stanowiska dyrektorów placówek oświatowych.

BURMISTRZ MIASTA I GMINY GRYFINO

 

ogłasza

Konkurs na stanowiska dyrektorów następujących placówek oświatowych:

 • Przedszkole Nr 2 z oddziałami żłobkowymi w Gryfinie, ul. Krzywoustego 5,
 • Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Mamerta Stankiewicza w Gryfinie, ul. 9 Maja 4,
 • Szkoła Podstawowa Nr 4 w Gryfinie, ul. Kościuszki 17,
 • Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Chwarstnicy, ul. Gryfińska 19,
 • Szkoła Podstawowa w Radziszewie, ul. Szczecińska 54,
 • Szkoła Podstawowa im. Ks. Barnima I w Żabnicy, ul. Długa 20.
 1. Do konkursu może przystąpić osoba będąca nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym, spełniająca wymagania wynikające z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, w poszczególnych typach szkół i placówek (Dz. U.z 2003 r. Nr 89, poz. 826 i Nr 189, poz. 1854).
 2. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:
  1. uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju placówki;
  2. życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności   informację o stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela lub stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego;
  3. akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego;
  4. dyplom ukończenia studiów wyższych oraz dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego stażu pracy, wykształcenia i przygotowania zawodowego;
  5. dyplom ukończenia studiów wyższych lub studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo zaświadczenie o ukończeniu kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;
  6. ocenę pracy, o której mowa w § 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  i Sportu z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, w poszczególnych typach szkół i placówek;
  7. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
  8. oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112 i Nr 137, poz. 1304 i Nr 90, poz.844 i Nr 203, poz. 1966 i Nr 213, poz. 2081), oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne;
  9. oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne;
  10. oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 147 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851  i Dz. U. z 2001 r. Nr 88, poz. 961 i z 2002 r. Nr 153, poz. 1271 i z 2003 r. Nr 96, poz.874);
  11. oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.  z 2002 r. Nr 101, poz. 926 i Nr 153, poz. 1271) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.
 3. Oferty należy składać w kopertach z podanym imieniem i nazwiskiem, adresem zwrotnym i dopiskiem "Konkurs na stanowisko dyrektora …………………………………. w Gryfinie”,
  w terminie do dnia 10 czerwca 2005 r., na adres: Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino, ul. 1-go Maja 16, 74-100 Gryfino lub w Kancelarii Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, ul. 1-go Maja 16, pok. Nr 19 (decyduje data wpływu do Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie). Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę.

 4. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino.
 5. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

 

Burmistrz  Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat