Rok 2005

OGŁOSZENIEBurmistrz Miasta i Gminy Gryfino podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie 4 m. Gryfino, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

 Gryfino,2005-09-19

O G Ł O S Z E N I E

Na podstawie przepisów art.34 ust.1 pkt.1 i 2,art.35, art.37ust.1 i art.40 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /Dz.U.z 2004r. Nr 261,poz.2603; Nr 281 poz.2782; z 2005r. Nr 130 poz.1087/ oraz uchwały Rady Miejskiej w Gryfinie Nr XXXVII/476/05 z dnia 30 czerwca 2005 r. - Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie 4 m. Gryfino, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni licząc od daty wywieszenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie, tj. do dnia 10 października 2005r.
Jednocześnie informuję, że zgodnie z art.34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy cytowanej na wstępie, osoby fizyczne i prawne, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości objętej niniejszym wykazem, mogą składać wnioski wraz z dokumentami potwierdzającymi przysługujące im prawo pierwokupu, o nabycie tej nieruchomości, w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu tj. do dnia 31 października 2005 r.

Osoby, o których mowa wyżej winny spełniać jeden z następujących warunków:

  • są poprzednimi właścicielami zbywanej nieruchomości pozbawionymi prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990r., albo jego spadkobiercami,

  • przysługuje im roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów.

Ogłoszenie o terminie i warunkach przetargu zostanie podane do publicznej wiadomości po dniu 31 października 2005 r.
Szczegółowych informacji na temat nieruchomości objętych niniejszym ogłoszeniem udziela się w pokoju nr 23 tut. Urzędu.

W Y K A Z

Oznaczenie nieruchom.wg katastru nieruchom Pow. działki w ha Opis nieruchomości i przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego Cena w zł
obręb 4 m. Gryfino
1. dz. nr 552 1,0037 pod tereny obsługi komunikacyjnej  wraz z usługami (10 KS/U) 595.300,-
2. dz. nr 554 0,2007   pod tereny obsługi komunikacyjnej
(12 KS)
125.400,-
3. dz. nr 555  0,3688  pod zabudowę usługową (11U) 247.300,-
Uwagi: na gruncie znajdują się garaże blaszane, które winny być usunięte przez ich właścicieli po  dniu 31.12.2005r.