Rok 2005

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino ogłasza pisemny „Konkurs ofert” na dzierżawę na okres 3 lat, niżej wymieniony grunt, z przeznaczeniem na cele garażowe, położony w Obrębie nr 1 m. Gryfino.

 

  BURMISTRZ MIASTA I GMINY GRYFINO

 Gryfino, dnia 15.02.2005r.

 

ogłasza pisemny „Konkurs ofert” na dzierżawę na okres 3 lat, niżej wymieniony grunt, z przeznaczeniem na cele garażowe, położony w Obrębie nr 1 m. Gryfino.

  1. Część działki nr 278/2
  2. Powierzchnia - 1.445 m2, grunt pod garaże blaszane 35 szt. - pow. 525 m2.
  3. Położenie - Obręb nr 1 m. Gryfino.
  4. Miesięczny czynsz dzierżawy wynosi 320,25 zł. VAT 70,45 zł.

Dzierżawca przyjmuje do wiadomości, że z chwilą zapotrzebowania w/w działek na celeprzewidziane w planie zagospodarowania przestrzennego zawieranie na dalszy okres umów dzierżawy będzie niemożliwe.

Inwestor zobowiązany jest do spełnienia wszystkich wytycznych zawartych w wydanej decyzji o warunkach zabudowy Nr BMP.PP- 7331/01/-1/15/03 z dnia 18.12.2003 r.

Ogłoszenie niniejsze podaje się do publicznej wiadomości na okres do dnia 17 marca 2005r. włącznie.

Oferta dzierżawy powinna zawierać:

  1. Nazwisko i imię oferenta oraz adres.
  2. Oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami „Konkursu ofert”.

Oferty dzierżawy należy składać w Kancelarii Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, ul. 1 Maja Nr 16 , w zamkniętej kopercie z napisem „Konkurs ofert” na dzierżawę części działki Nr 278/2, z przeznaczeniem na garażowisko, w terminie do dnia 17.03.2005 r.

Oferty dzierżawy złożone po dniu 17.03.2005 r. lub nie spełniające wymogów podanych w niniejszym ogłoszeniu nie będą rozpatrzone.

Otwarcie ofert nastąpi po upływie terminu niniejszego ogłoszenia.
O rozstrzygnięciach „Konkursu ofert” każdy z oferentów zawiadomiony zostanie odrębnym pismem.
Z wyłonionym kandydatem na dzierżawcę zawarta zostanie 3 letnia umowa dzierżawy.

Burmistrz zastrzega prawo do odwołania lub unieważnienia „Konkursu ofert” w przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn.