Rok 2005

OGŁOSZENIEwykaz garaży murowanych przeznaczonych do najmu na okres 2 lat.

 Gryfino, dnia 07.11.2005 r.

O g ł o s z e n i e

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami podaję do publicznej wiadomości wykaz garaży murowanych przeznaczonych do najmu na okres 2 lat.

Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres do dnia 28.11.2005 r. do tego też czasu przyjmowane będą oferty dzierżawy.
Oferty dzierżawy należy składać w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta i Gminy  w Gryfinie, ul. 1 Maja Nr 16.

Oferty złożone pod dniu 28.11.2005 r. nie będą rozpatrzone.
Oferent przyjmuje również do wiadomości, że z chwilą zapotrzebowania przez Gminę garaży na inne cele zawarte umowy najmu zostaną rozwiązane za 1 m-cznym okresem wypowiedzenia.

Bliższych informacji w tej sprawie uzyskać można w pok. nr 23 Urzędu Miasta i Gminy  w Gryfinie, lub telefonicznie, nr tel. 416 22-10 wewn. 223.

W Y K A Z

  1. Garaż nr 3 o pow. 20 m2, położony w Nowym Czarnowie, na działce nr 257/15
  2. Garaż nr 2 o pow. 52,97 m2, położony w Nowym Czarnowie, na działce nr 257/24
  3. Miesięczna stawka czynszu za 1 m2 powierzchni garażu wynosi 1,68 zł netto.

Z-ca Burmistrza
Miasta i Gminy Gryfino

mgr Eugeniusz Kuduk