Rok 2005

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino ogłasza pisemny „Konkurs ofert” na dzierżawę przez okres 3 lat /od m-ca sierpnia do m-ca października/, alei drzew owocowych, znajdującej się w działce nr 30, położonej w obrębie Wirów.

OGŁOSZENIE KONKURSU

Urząd Miasta i Gminy Gryfino
74-100 Gryfino, ul. 1 Maja 16 tel. (010**91) 416-20-11, fax 416-27-02
www  http://www.gryfino.pl   e-mail: burmistrz@gryfino.pl,   

Gryfino, dnia 22.03.2005r.

Burmistrz Miasta i Gminy  Gryfino

ogłasza pisemny „Konkurs ofert” na dzierżawę przez okres 3 lat /od m-ca sierpnia do m-ca października/, alei drzew owocowych, znajdującej się w działce nr 30, położonej w obrębie Wirów.

  1. Działka nr 30.
  2. Położenie - obręb Wirów.
  3. Właściciel - Gmina Gryfino.
  4. Przedmiot dzierżawy - aleja drzew owocowych - 50 sztuk.
  5. Stawka czynszu za 1 drzewo - 4,00 zł. netto.
  6. Miesięczny czynsz za dzierżawę alei wynosi 200,00 zł netto, plus 22% VAT.

Dzierżawca przyjmuje do wiadomości, że z chwilą zapotrzebowania w/w działki na cele przewidziane w planie zagospodarowania przestrzennego zawieranie umów dzierżawy na dalsze okresy będzie niemożliwe. Dzierżawca zobowiązany będzie do opuszczenia gruntu.

Dzierżawca alei zobowiązany będzie do dokonywania pielęgnacji drzew poprzez przecinkę, bielenie, spryskiwanie środkami owadobójczymi itp.

Ogłoszenie niniejsze podaje się do publicznej wiadomości na okres do dnia 22 kwietnia 2005r. włącznie.

Oferta dzierżawy powinna zawierać:

  1. Nazwisko i imię oferenta oraz adres.
  2. Oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami „Konkursu ofert”.

Oferty dzierżawy należy składać w Kancelarii Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie,  ul. 1 Maja Nr 16 , w zamkniętej kopercie z napisem „Konkurs ofert” na dzierżawę alei drzew owocowych, znajdującej się w działce nr 30, obręb Wirów w terminie do dnia 22.04.2005 r.

Oferty dzierżawy złożone po dniu 22.04.2005 r. lub nie spełniające wymogów podanych w niniejszym ogłoszeniu nie będą rozpatrzone.

Otwarcie ofert nastąpi po upływie terminu niniejszego ogłoszenia.
O rozstrzygnięciach „Konkursu ofert” każdy z oferentów zawiadomiony zostanie odrębnym pismem.
Z wyłonionym kandydatem na dzierżawcę zawarta zostanie umowa dzierżawy.

Burmistrz zastrzega prawo do odwołania lub unieważnienia „Konkursu ofert” w przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn.