Rok 2005

OGŁOSZENIEBurmistrz Miasta i Gminy Gryfino podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie 5 m. Gryfino, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, pod usługi publiczne administracji i ochrony zdrowia.

OGŁOSZENIE

 

Gryfino,2005-06-02

Na podstawie przepisów art.34 ust.1 pkt.1 i 2,art. 35, art. 37ust.1 i art. 40 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004r. Nr 261,poz.2603, Dz.U. Nr 281, poz.2782) oraz uchwały Rady Miejskiej w Gryfinie Nr XXXIV/440/05 z dnia 31 marca 2005 r. - Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie 5 m. Gryfino, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, pod usługi publiczne administracji i ochrony zdrowia.

Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni licząc od daty wywieszenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie, tj. do dnia 23 czerwca 2005r.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art.34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy cytowanej na wstępie, osoby fizyczne i prawne, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości objętej niniejszym wykazem, mogą składać wnioski wraz z dokumentami potwierdzającymi przysługujące im prawo pierwokupu, o nabycie tej nieruchomości, w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu tj. do dnia 14 lipca 2005 r.

Osoby, o których mowa wyżej winny spełniać jeden z następujących warunków:

  • są poprzednimi właścicielami zbywanej nieruchomości pozbawionymi prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990r., albo jego spadkobiercami,

  • przysługuje im roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy  lub odrębnych przepisów.

Ogłoszenie o terminie i warunkach przetargu zostanie podane do publicznej wiadomości po dniu 14 lipca 2005 r.
Szczegółowych informacji na temat nieruchomości objętych niniejszym ogłoszeniem udziela się w pokoju nr 23 tut. Urzędu.

 W Y K A Z

Oznaczenie nieruchom.wg katastru nieruchom Pow. działki w m2 Opis nieruchomości i przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego Cena w zł
obręb 5 m.
1. dz. nr 11/3

 870

Gryfino działka niezabudowana   przeznaczone pod usługi publiczne administracji i
ochrony zdrowia

56.000,-