Rok 2005

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino ogłasza konkurs na stanowisko DYREKTORA MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY W GRYFINIE.

 

  BURMISTRZ MIASTA I GMINY
                 GRYFINO

ogłasza

KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA
MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY
W GRYFINIE

 1. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania, wynikające z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, w poszczególnych typach szkół  i placówek (Dz. U. z 2003 r. Nr 89, poz. 826 i Nr 189, poz. 1854).

 2. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:
  1. uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju placówki;
  2. życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności  informację o stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela lub stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego;
  3. akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego oraz dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego wykształcenia
   - w przypadku osoby będącej nauczycielem;
  4. dyplom ukończenia studiów wyższych oraz dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego stażu pracy, wykształcenia i przygotowania zawodowego - w przypadku osoby nie będącej nauczycielem;
  5. dyplom ukończenia studiów wyższych lub studiów podyplomowych  z zakresu zarządzania albo zaświadczenie o ukończeniu kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;
  6. ocenę pracy, o której mowa w § 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, w poszczególnych typach szkół i placówek;
  7. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
  8. oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112 i Nr 137, poz. 1304 i Nr 90, poz.844 i Nr 203, poz. 1966 i Nr 213, poz. 2081), oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne;
  9. oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne; 
  10. oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 147 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851 i Dz.U. z 2001 r. Nr 88, poz. 961 i z 2002 r. Nr 153, poz. 1271 i z 2003 r. Nr 96, poz.874); 
  11. oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 i Nr 153, poz. 1271) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.

 3. Oferty należy składać w kopertach z podanym imieniem i nazwiskiem, adresem zwrotnym i dopiskiem "Konkurs na stanowisko dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury w Gryfinie", w terminie do dnia 25 lutego 2005 r., na adres: Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino, ul. 1  Maja 16, 74-100 Gryfino lub w Kancelarii Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, ul. 1 Maja 16, pok. Nr 19.

 4. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino.

 5. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

UWAGA:
Przygotowany został projekt Uchwały w sprawie ogłoszenia zamiaru likwidacji Młodzieżowego Domu Kultury w Gryfinie z dniem 31 sierpnia 2005 r. Decyzję w tej sprawie Radni podejmą na Sesji Rady Miejskiej w dniu 24 lutego 2005 roku.

 

BURMISTRZ
MIASTA i GMINY GRYFINO
inż. Henryk Piłat