Rok 2005

INFORMACJA W SPRAWIE STYPENDIÓW SZKOLNYCH

Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie

Gryfino dn. 21.01.2005 r.

    Szanowni Państwo

 

INFORMACJA W SPRAWIE STYPENDIÓW SZKOLNYCH

 

Dokonana w ostatnim czasie zmiana ustawy o systemie oświaty (Dz. U. Nr 281 z dnia  16 grudnia 2004 r.) daje prawo do ubiegania się o pomoc materialną o charakterze socjalnym, uczniom w wieku do lat 24 (za wyjątkiem studentów). Pomoc ta, zwana dalej stypendium szkolnym, przysługuje osobom, które znajdują się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej  z niskich dochodów. Kryterium dochodowe wynosi 316 zł na osobę w rodzinie (obliczone zgodnie z art. 8 ust. 3 – 13 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r.). Wnioski mogą składać rodzice lub prawni opiekunowie lub też pełnoletni uczniowie.
Rada Miejska w Gryfinie w terminie do końca marca br. ustali regulamin, który określi wysokość stypendiów oraz będzie podstawą do wypłacania świadczeń z wyrównaniem od 01 stycznia 2005 r. Informacja o wysokości stypendium szkolnego oraz o warunkach wypłaty zostanie podana do publicznej wiadomości.
Osoby zainteresowane mogą składać wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na okres od dnia 01 stycznia 2005 r. do dnia 30 czerwca 2005 r. w Wydziale Edukacji i Spraw Społecznych Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie przy ul. Niepodległości 20 pok. nr 6. Informacji udzielają p. Marta Marczak nr tel. 416-90-79, p. Aneta Kuźma nr tel. 416-24-39 w. 22. Wnioski dostępne są w ww. wydziale, a także we wszystkich szkołach na terenie gminy Gryfino oraz na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej: www.bip.gryfino.pl i na stronie internetowej miasta Gryfina www.gryfino.pl
Każda osoba, która złoży wniosek o stypendium szkolne zostanie powiadomiona pisemną decyzją Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino o otrzymaniu lub nieotrzymaniu świadczenia.

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

W załączeniu:

  1. Wyciąg z ustawy o systemie oświaty dotyczącej stypendium szkolnego.
  2. Formularz wniosku.
  3. Informacja o zasadach obliczania dochodu na jedną osobę w rodzinie.
Lista załączników:
Formularz wniosku. [48128 bajtów]
Informacja o zasadach obliczania dochodu na jedną osobę w rodzinie. [31744 bajtów]
Wyciąg z ustawy o systemie oświaty dotyczącej stypendium szkolnego. [53760 bajtów]