Rok 2005

BURMISTRZ MIASTA I GMINY GRYFINO ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców Miasta i Gminy Gryfino.

BURMISTRZ MIASTA I GMINY GRYFINO

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców
Miasta i Gminy Gryfino.

 • Zadanie Nr KF/01/2006 - organizacja współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży w zakresie lekkoatletyki. Kwota przeznaczona na realizację 65.000 zł.

 • Zadanie Nr KF/02/2006 - organizacja współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej. Kwota przeznaczona na realizację 70.000 zł.

 • Zadanie Nr KF/03/2006  - organizacja współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży w zakresie piłki ręcznej. Kwota przeznaczona na realizację 30.000 zł.

 • Zadanie Nr KF/04/2006 - organizacja współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży w zakresie tenisa ziemnego. Kwota przeznaczona na realizację 25.000.

 • Zadanie Nr KF/05/2006 - organizacja współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży w zakresie tenisa stołowego. Kwota przeznaczona na realizację 8.750 zł.

 • Zadanie Nr KF/06/2006 - organizacja współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży w zakresie sportu szachowego. Kwota przeznaczona na realizację 11.250 zł.

 • Zadanie Nr KF/07/2006 - organizacja współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży w zakresie karate. Kwota przeznaczona na realizację 33.750 zł.

 • Zadanie Nr KF/08/2006 - organizacja współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży w zakresie sportów strzeleckich. Kwota przeznaczona na realizację 38.750 zł.

 • Zadanie Nr KF/09/2006 - organizacja współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży w zakresie gimnastyki artystycznej. Kwota przeznaczona na realizację 16.250 zł.

 • Zadanie Nr KF/10/2006 - organizacja współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży w zakresie kajakarstwa i wioślarstwa. Kwota przeznaczona na realizację 30.000 zł.

 • Zadanie Nr KF/11/2006 - organizacja współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży w zakresie triathlonu. Kwota przeznaczona na realizację 38.750 zł.

 • Zadanie Nr KF/12/2006 - organizacja współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży w zakresie pływania. Kwota przeznaczona na realizację 5.000 zł.

 • Zadanie Nr KF/13/2006 - organizacja współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży w zakresie biathlonu. Kwota przeznaczona na realizację 2.500 zł.

 • Zadanie Nr KF/14/2006 - organizacja współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki nożnej juniorów na terenie miasta Gryfina. Kwota przeznaczona na realizację 55.000 zł.

 • Zadanie Nr KF/15/2006 - organizacja współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki nożnej seniorów, juniorów dzieci i młodzieży na terenie miejscowości Gardna i Radziszewa. Kwota przeznaczona na realizację 85.000 zł.

 • Zadanie Nr KF/16/2006 - organizacja współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki ręcznej seniorów. Kwota przeznaczona na realizację 53.750 zł.

 • Zadanie Nr KF/17/2006 - organizacja współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki nożnej seniorów na terenie Miasta i Gminy Gryfina. Kwota przeznaczona na realizację 102.500 zł.

 • Zadanie Nr KF/18/2006 - organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych w społecznościach wiejskich. Kwota przeznaczona na realizację 68.750 zł.

 • Zadanie Nr KF/19/2006 - przygotowanie zawodnika z terenu Miasta i Gminy Gryfino do mistrzostw  w kulturystyce. Kwota przeznaczona na realizację 2.500 zł.

 • Zadanie Nr KF/20/2006 - przygotowanie zawodnika z terenu Miasta i Gminy Gryfino do supermaratonu. Kwota przeznaczona na realizację 3.750 zł.

 • Zadanie Nr KF/21/2006 - prowadzenie działalności w zakresie sportu osób niepełnosprawnych z terenu Miasta i Gminy Gryfino. Kwota przeznaczona na realizację 3.750 zł.

Uwagi:

 1. Termin realizacji zadań: 1 lutego 2006 r. do 31 marca 2007 r.
 2. Miejsce realizacji zadań : teren miasta i gminy Gryfino.
 3. Kwoty przeznaczone są na dofinansowanie realizacji zadań w następujących proporcjach:
  • 80% kwoty w roku 2006,
  • 20% kwoty w roku 2007.

Warunki i zasady składania ofert

 1. O przyznanie dotacji na dofinansowanie realizacji ww. zadań mogą ubiegać się podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku oraz prowadzące działalność pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz.U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.), które:

  1. przedstawią ofertę wykonania wyodrębnionego zadania zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, gwarantującą wykonanie zadania w sposób efektywny, oszczędny i terminowy,

  2. prowadzą statutową działalność obejmującą swoim zakresem zadanie będące przedmiotem zlecenia.

 2. Podmiot wnioskujący winien złożyć ofertę zawierającą w szczególności:

  1. szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji,

  2. szczegółowy terminarz i miejsce realizacji zadania publicznego,

  3. kalkulację kosztów realizacji zadania publicznego,

  4. informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie,

  5. informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych, zapewniających wykonanie zadania, w tym wysokość środków finansowych uzyskanych na realizację danego zadania z innych źródeł (z zastrzeżeniem iż ewentualna dotacja celowa z budżetu Miasta i Gminy Gryfino nie może przekraczać 80% kosztów realizacji całego zadania),

  6. imienną listę członków klubu sportowego według stanu na 31 grudzień 2005 r.,

  7. deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania,

  8. aktualny statut, potwierdzoną kopią nadania NIP, REGON, aktualny wypis (ważny do 3 miesięcy od daty wystawienia) z Krajowego Rejestru Sądowego lub z ewidencji, o której mowa w art. 7a ust. 2 ustawie o kulturze fizycznej (Dz.U. Nr 81, poz. 889 z późn. zm.)

  9. potwierdzone kopie kwalifikacji trenerskich i innych specjalistycznych uprawniających do prowadzenia zorganizowanych zajęć sportowych,

  10. dokumenty potwierdzające pełnione funkcje lub pełnomocnictwo osób składających ofertę w imieniu klubu sportowego.

 3. Burmistrz Miasta i Gminy dokonując wyboru oferty najkorzystniejszej weźmie pod uwagę:

  1. możliwość realizacji zadania przez podmiot składający ofertę, w tym wysokość środków własnych gwarantowanych przez podmiot przedstawiający ofertę realizacji zadania,

  2. kalkulację kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,

  3. wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.

 4. Podmioty zamierzające wspólnie realizować zadanie mają prawo na mocy stosownej umowy wielostronnej razem ubiegać się o realizację danego zadania i otrzymanie na ten cel dotacji, przy czym ofertę na realizację zadania składa jeden podmiot będący stroną umowy wielostronnej. Jest on ponadto zobowiązany do rozliczenia dotacji oraz sporządzania sprawozdań z realizacji zadania.

 5. Oferty składać należy na druku stanowiącym załącznik do rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 29 października 2003 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 193, poz. 1891). Druk dostępny jest w Wydziale Edukacji i Spraw Społecznych Urzędu Miasta i Gminy Gryfino przy ul. Niepodległości 20 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej (druk) i na stronie internetowej www.gryfino.pl.

 6. Ostateczny termin składania ofert upływa dnia 30 stycznia 2006 r., o godz. 16.00.

 7. Oferty składać należy w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, przy ul. 1 Maja 16, lub przesłać pocztą – decyduje data wpływu do Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie.

 8. W terminie 14 dni od dnia, w którym upływa termin składania ofert, Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino dokona w sposób jawny wyboru najkorzystniejszej oferty na poszczególne zadania.

 9. Wyniki wyboru ofert ogłoszone będą w formie Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino, w którym podane zostaną także informacje, kto złożył ofertę oraz czynniki decydujące o wyborze najkorzystniejszej oferty. Jawność konkursu ofert realizowana będzie przez publikację wyników w Biuletynie Informacji Publicznej, wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy oraz wyłożenie do wglądu w Wydziale Edukacji i Spraw Społecznych (Gryfino, ul. Niepodległości 20, pok. Nr 6).

 10. Wszystkie podmioty, które złożyły oferty otrzymają pisemną informację o wynikach wyboru oferty najkorzystniejszej.

INFORMACJA NA TEMAT ŚRODKÓW WYDATKOWANYCH
 PRZEZ MIASTO I GMINĘ GRYFINO
NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU KULTURY FIZYCZNEJ W ROKU 2005

(zgodnie z art. 13 ust. 1 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o  wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873, z 2004 r. Nr 64 poz. 593, Nr 116 poz. 1203, Nr 210 poz. 2135, z 2005 r. Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1420).

Zadanie 2005 r.
MKS Hermes - Lekkoatletyka 52.000
Energetyk Junior - Piłka nożna dzieci i młodzieży 55.000
KS Energetyk - Piłka nożna juniorów 43.000 
KS Energetyk - Piłka ręczna chłopców 23.000
KS Energetyk - Tenis ziemny 19.000
LKS Piast - Tenis stołowy 5.000
UKS Biały Pion - Szachy 8.000
GKK - Karate 26.000
KSS Regalica - Sporty strzeleckie 30.000
MKS Hermes - Gimnastyka artystyczna 12.000
KS Energetyk - Kajakarstwo i wioślarstwo 23.000 
GKS Delf - Triathlon 30.000
KS Energetyk - Piłka ręczna seniorów 43.000
KS Energetyk - Piłka nożna seniorów 150.000
MKS Hermes - supermaraton 3.000
LKS Piast - kulturystyka 2.000
LKS Piast - Organizacja GLPN i organizacja imprez w społecznościach wiejskich 56.000

OGÓŁEM

580.000

 

    
Lista załączników:
druk [75776 bajtów]