Rok 2005

OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino


OBWIESZCZENIE

 o przystąpieniu do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino

Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717; z 2004 r. nr 6 poz. 41, Nr 141, poz. 1492) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Gryfinie uchwały nr XXXI/432/05 z dnia 24 lutego 2005r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino.
Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące zmiany studium. Wnioski należy składać na piśmie na adres: Urząd Miasta i Gminy, ul. 1 Maja 16, 74-100 Gryfino lub w kancelarii Urzędu (pok. 19), w terminie do dnia 31 marca 2005 r. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

BURMISTRZ
MIASTA i GMINY GRYFINO

inż. Henryk Piłat