Rok 2005

OGŁOSZENIEBurmistrz Miasta i Gminy Gryfino podaje do publicznej wiadomości wykaz niżej wymienionego gruntu, przeznaczonego do dzierżawy na okres 1 roku, z przeznaczeniem pod ogródek przydomowy, bez prawa do jego trwałego zagospodarowywania.

Gryfino, dnia 22.06.2005 r.

 

O g ł o s z e n i e

 

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami, /tekst jednolity Dz.U. z 21.06.2004 r., Nr 141, poz. 1492/, podaję do publicznej wiadomości wykaz niżej wymienionego gruntu, przeznaczonego do dzierżawy na okres 1 roku, z przeznaczeniem pod ogródek przydomowy, bez prawa do jego trwałego zagospodarowywania.

Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres do dnia 12.07.2005 r., do tego też czasu zainteresowani dzierżawą gruntu winni złożyć w Kancelarii Urzędu  Miasta i Gminy w Gryfinie / pok. Nr 19/ oferty dzierżawy.

Oferty dzierżawy złożone po dniu 12.07.2005 r. nie będą przedmiotem rozpatrzenia.

Po upływie terminu ogłoszenia z ustalonym kandydatem na dzierżawcę zawarta zostanie 1 roczna umowa dzierżawy.

Dzierżawca przyjmuje do wiadomości, że z chwilą zapotrzebowania dzierżawionego gruntu na cele przewidziane w planie zagospodarowania przestrzennego umowa dzierżawy nie będzie przedłużona na dalszy okres.

Bliższych informacji w tej sprawie uzyskać można w pok. Nr 23 Ip. Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, ul. 1 Maja Nr 16, lub telefonicznie pod nr telefonu 416 22-10 w.223.

W Y K A Z

  1. Część działki nr 335/1,
  2. Powierzchnia - 180 m2,
  3. Właściciel - Gmina Gryfino,
  4. Położenie - m. Gryfino, Obręb nr 4,
  5. Przeznaczenie - ogródek przydomowy,
  6. Miesięczna stawka czynszu za 1 m2 gruntu wynosi 0,02 zł. netto.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

inż. Henryk Piłat