Rok 2005

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino ogłasza konkurs w sprawie wyłonienia kandydata na stanowisko audytora wewnętrznego w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie.

BURMISTRZ MIASTA I GMINY GRYFINO

74-100 Gryfino, ul. 1 Maja 16 tel. (091) 416-20-11, fax (091) 416-27-02


ogłasza konkurs w sprawie wyłonienia kandydata na stanowisko
audytora wewnętrznego w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie.

 

Główne obowiązki:

 • podejmowanie działań, które pozwolą uzyskać obiektywną i niezależną oceną funkcjonowania jednostki w zakresie gospodarki finansowej pod względem legalności, gospodarności, celowości, rzetelności, a także przejrzystości i jawności,
 • badanie dowodów księgowych oraz zapisów w księgach rachunkowych,
 • ocena systemu gromadzenie środków publicznych i dysponowania nimi oraz gospodarowania mieniem,
 • ocena efektywności i gospodarności zarządzania finansowego.

Wymagania konieczne:

 • wykształcenie wyższe,
 • obywatelstwo polskie,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
 • złożony z wynikiem pozytywnym egzamin na audytora wewnętrznego,
 • stan zdrowia bez przeciwwskazań do wykonywania pracy na stanowisku audytora,
 • znajomość przepisów prawnych: kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy  o samorządzie gminnym, ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, ustawy - prawo zamówień publicznych oraz znajomość standardów audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych.

Wymagania pożądane:

 • doświadczenie w pracy w administracji,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • zdolność analitycznego myślenia,
 • dyspozycyjność,
 • umiejętność biegłej obsługi komputera
 • mile widziana znajomość języka niemieckiego lub angielskiego.

Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny i życiorys ze zdjęciem,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, w tym zaświadczenie ze złożenia egzaminu na audytora wewnętrznego,
 • kopie pierwszych trzech stron dowodu osobistego lub kopia nowego dowodu osobistego,
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione z winy umyślnej,
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
 • oświadczenie o prowadzeniu lub nie prowadzeniu działalności gospodarczej,
 • kopie świadectw pracy,
 • kopie dokumentów poświadczających posiadanie dodatkowych kwalifikacji zawodowych (certyfikaty, uprawnienia, zaświadczenia o ukończeniu kursów i szkoleń),
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy na stanowisku audytora.

Kryteria oceny:

 • ocena spełnienia przez kandydata wymogów formalnych,
 • przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna,
 • znajomość przepisów prawnych określonych w wymaganiach koniecznych.

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Konkurs na audytora wewnętrznego w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie” w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie,  ul. Maja 16, pok. nr 19 (parter) do dnia 15 lipca 2005 r. do godz. 1500 (decyduje data wpływu  do Urzędu). Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Zakwalifikowani kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi przez 5-osobową komisję powołaną przez Burmistrza Miasta  i Gminy Gryfino. W przypadku zaakceptowania wyników konkursu przez Burmistrza, ze zwycięzcą konkursu zostanie zawarta umowa o pracę na okres 3 lat.

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat