Rok 2005

BURMISTRZ MIASTA I GMINY GRYFINO informuje o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gryfino w obrębach nr 1, 2 i 3 miasta Gryfino.

 

 

BURMISTRZ MIASTA I GMINY
                 GRYFINO
74-100 Gryfino, ul. 1 Maja 16

 

OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego
miasta Gryfino w obrębach nr 1, 2 i 3 miasta Gryfino

Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717, zmiana: Dz. U. z 2004 r. Nr 6 poz. 41, Nr 141 poz. 1492) oraz uchwały Rady Miejskiej w Gryfinie Nr XVII/250/04 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 29 stycznia 2004 r zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gryfino w obrębach nr 1, 2 i 3 miasta Gryfino, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 3 lutego 2005 r. do 25 lutego 2005r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie przy ul. 1 Maja 16 w pokoju nr 12 - w godzinach otwarcia urzędu.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 14 lutego 2005 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie przy ul. 1 Maja 16 w pokoju nr 34 o godzinie 1600.

Zgodnie z art. 18 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino, ul. 1 Maja 16, 74-100 Gryfino z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 marca 2005 r.

BURMISTRZ
MIASTA i GMINY GRYFINO
inż. Henryk Piłat