Rok 2005

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań w roku 2005 w drodze zlecenia, z zakresu zadań własnych gminy.

 

 

BURMISTRZ MIASTA I GMINY
GRYFINO

Załącznik                           
do Zarządzenia Burmistrza 
Miasta i Gminy Gryfino      
Nr 0151-25/05                 
z dnia 14 lutego 2005 r.     

Na podstawie art. 7. ust. 1 pkt. 5,10 i 19 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) i art. 118 ust.1 z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 roku Nr 15, poz. 148, zm. przen. z 2001 r. Nr 88, poz. 961, zm. przen. z 2002 r. Nr 153, poz.1271, z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851, z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 123, poz. 1291, Nr 121, poz. 1264, Nr 273, poz. 2703) oraz art. 13 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2004 roku o działalności pożytku publicznej i o wolontariacie (Dz.U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873, z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 1203, Nr 210, poz. 2135 w związku z Uchwałą Rady Miejskiej w Gryfinie Nr III/46/02 z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie trybu zlecania do realizacji zadań z zakresu zadań własnych gminy, trybu postępowania o udzielenie na ten cel dotacji, sposobu rozliczania dotacji oraz sposobu kontroli wykonywania zlecanych zadań, zmienionej Uchwałą Rady Miejskiej w Gryfinie  Nr XVI/237/03 z dnia 30 grudnia 2003 r.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino
ogłasza
otwarty konkurs ofert na realizację zadań w roku 2005 w drodze zlecenia,
z zakresu zadań własnych gminy

 

 1. Zadanie z zakresu:
  1. zadania własnego gminy pn. ochrona zdrowia o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
  2. sfery zdań publicznych pn. ochrona zdrowia i promocja zdrowia, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Nr zadania: A/01/2005
Nazwa zadania: Prowadzenie działalności profilaktycznej i edukacyjnej w zakresie chorób cukrzycy
Termin realizacji zadania: 22.03.2005 – 31.12.2005
Zakres terytorialny zadania: Miasto i Gmina Gryfino
Kwota przeznaczona na realizację zadania: 3.000 zł

 1. Zadanie z zakresu:
  1. zadania własnego gminy pn. kultura fizyczna i turystyka, w tym tereny rekreacyjne i urządzenia sportowe w art. 7 ust. 1 pkt 10
  2. sfery zdań publicznych pn. upowszechniania kultury fizycznej i sportu, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt. 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Nr zadania: A/02/2005
Nazwa zadania: Wspieranie działalności umożliwiającej modernizację i wykorzystywanie obiektów sportowych w mieście Gryfinie na cele społeczno-użyteczne, w szczególności obiektów umożliwiających uprawianie sportu i rekreacji w zakresie pływania, piłki nożnej, tenisa ziemnego i lekkoatletyki.
Termin realizacji zadania: 22.03.2005 – 31.12.2005
Zakres terytorialny zadania: Miasto Gryfino
Kwota przeznaczona na realizację zadania: 1.000.000 zł

 

WARUNKI I ZASADY SKŁADANIA OFERT

 

 1. O przyznanie dotacji z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na cele publiczne związane z realizacją zadań tej jednostki mogą ubiegać się podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku – w rozumieniu ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) oraz prowadzące działalność pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz.U. Nr 96, poz. 873), które:
  1. przedstawią ofertę wykonania wyodrębnionego zadania zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, gwarantującą wykonanie zadania w sposób efektywny, oszczędny i terminowy
  2. prowadzą statutową działalność obejmującą swoim zakresem zadania będące przedmiotem zlecenia.
 2. Organ jednostki samorządu terytorialnego powierza realizację zadania na rzecz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, przy zadaniu A/01/2005, a wspiera tj. dofinansowuje przy zadaniu A/02/2005. Powierzanie i wspieranie zadań następuje po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert.
  Zadania wskazane powyżej, przeznaczone do realizacji w drodze zlecenia, mają być zrealizowane w okresie od 22.03.2005 do 31.12.2005 roku
 3. Podmiot wnioskujący o przyznanie środków publicznych na realizację zadania zleconego powinien złożyć ofertę zawierającą w szczególności:
  1. szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego, proponowanego do realizacji;
  2. termin i miejsce realizacji zadania publicznego;
  3. kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego;
  4. informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego zadanie dotyczy;
  5. informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych, zapewniających wykonanie zadania, w tym wysokość środków finansowych uzyskanych na realizację danego zadania z innych źródeł;
  6. deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania
 4. Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino, dokonując wyboru oferty bierze pod uwagę;
  1. możliwość realizacji zadania przez podmiot składający ofertę, w tym wysokość środków własnych gwarantowanych przez podmiot przedstawiający ofertę realizacji zadania
  2. kalkulację kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania
  3. wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.
 5. Podmioty zamierzające wspólnie realizować zadanie mają prawo na mocy stosownej umowy wielostronnej razem ubiegać się o realizację danego zadania i otrzymanie na ten cel dotacji, przy czym ofertę na realizację zadania składa jeden podmiot określony w umowie wielostronnej, z którym jest ona zawierana. Jest on ponadto zobowiązany do rozliczenia dotacji oraz sporządzania sprawozdań z realizacji zadania.

 

TERMIN SKŁADANIA OFERT

 1. Składanie ofert na realizację zadań następuje w ciągu 30 dni od dnia wejścia w życie Zarządzenia, na druku stanowiącym załącznik do rozporządzenia ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 29 października 2003 r. (Dz.U. Nr 193, poz. 18941) w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania. Druk dostępny jest w Wydziale Edukacji i Spraw Społecznych Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, mieszczącego się przy ul. Niepodległości 20 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.gryfino.pl) i na stronie internetowej www.gryfino.pl. Ostateczny termin składania ofert upływa 18 marca 2005 r.
 2. Oferty składać należy w kancelarii Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, przy ul. 1. Maja 16, pok. nr 19 lub przesłać pocztą.
 3. W terminie 14 dni od dnia, w którym upływa termin składania ofert, Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino dokona w sposób jawny wyboru najkorzystniejszej oferty na poszczególne zadania.
 4. Wyniki wyboru ofert ogłaszane są w formie zarządzenia, w którym podaje się kto i na jakich zasadach złożył ofertę oraz czynniki decydujące o wyborze najkorzystniejszej oferty. Jawność realizowana jest przez publikację w Biuletynie Informacji Publicznej, wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie oraz wyłożenie do wglądu w Wydziale Edukacji i Spraw Społecznych przez okres 1 miesiąca od daty dokonania wyboru.
 5. Wszystkie podmioty, które złożyły oferty otrzymują pisemną informację o wynikach wyboru oferty najkorzystniejszej.
   
Lista załączników:
Druk dostępny [75776 bajtów]