Rok 2005

BURMISTRZ MIASTA I GMINY GRYFINO INFORMUJE w sprawie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji ściekowej, kanalizacji deszczowej i sieci gazowej, zlokalizowanych na działkach nr 270, 273 w obr.Gryfino 5; 1/1, 94, 96, 519, 522, 523, 112, 513/8, 602, 389/3, 399,392/6,508/10, 93/8, 93/13, 426/1, 560 w obr.Pniewo; 35/3, 70/1, 70/2, 74/1, 75/1, 95/2, 95/3, 89, 143 w obr.Żórawki.


BURMISTRZ MIASTA I GMINY GRYFINO
INFORMUJE

Zgodnie z art. 32 ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U.Nr 62, poz. 627 ze zm.), art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity- Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) zawiadamiam, że w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie, ul. 1 Maja 16, w pokoju nr 15 wyłożony jest do publicznego wglądu wniosek firmy PROINST Sławomir Łukasiński z siedzibą w Szczecinie przy ulicy Ogrodniczej 93 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji ściekowej, kanalizacji deszczowej i sieci gazowej, zlokalizowanych na działkach nr 270, 273 w obr.Gryfino 5; 1/1, 94, 96, 519, 522, 523, 112, 513/8, 602, 389/3, 399,392/6,508/10, 93/8, 93/13, 426/1, 560 w obr.Pniewo; 35/3, 70/1, 70/2, 74/1, 75/1, 95/2, 95/3, 89, 143 w obr.Żórawki.

W ciągu 21 dni od dnia ogłoszenia tj. od dnia 04 października 2005r. do dnia 25 października 2005r., w godzinach pracy Urzędu - w poniedziałki od 800 do 1600 i od wtorku do piątku od 730 do 1530, każdy ma prawo zapoznać się ze złożonym wnioskiem.

Ewentualne uwagi i wnioski należy składać w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu lub korespondencyjnie na adres: Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie, ul. 1 Maja 16, 74-100 Gryfino.

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

inż. Henryk Piłat