Rok 2005

OGŁOSZENIEBurmistrz Miasta i Gminy Gryfino podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Wełtyń, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, pod uprawy polowe i sadownicze bez prawa zabudowy.

 Gryfino,2005-09-29

O G Ł O S Z E N I E

Na podstawie przepisów art.34 ust.1 pkt.1 i 2,art. 35, art. 37ust.1 i art. 40 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004r. Nr 261,poz.2603; Nr 281, poz.2782; z 2005r. Nr 130 poz.1087) oraz uchwały Rady Miejskiej w Gryfinie Nr XXIII/307/04 z dnia 22 czerwca 2004 r. - Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Wełtyń, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, pod uprawy polowe i sadownicze bez prawa zabudowy.

Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni licząc od daty wywieszenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie, tj. do dnia 20 października 2005r.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art.34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy cytowanej na wstępie, osoby fizyczne i prawne, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości objętej niniejszym wykazem, mogą składać wnioski wraz z dokumentami potwierdzającymi przysługujące im prawo pierwokupu, o nabycie tej nieruchomości, w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu tj. do dnia 10 listopada 2005 r.

Osoby, o których mowa wyżej winny spełniać jeden z następujących warunków:

  • są poprzednimi właścicielami zbywanej nieruchomości pozbawionymi prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990r., albo jego spadkobiercami,
  • przysługuje im roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy  lub odrębnych przepisów.

Ogłoszenie o terminie i warunkach przetargu zostanie podane do publicznej wiadomości po dniu 10 listopada 2005 r.
Szczegółowych informacji na temat nieruchomości objętych niniejszym ogłoszeniem udziela się w pokoju nr 23 tut. Urzędu.

W Y K A Z

Oznaczenie nieruchom.
wg katastru nieruchom
Pow. działki
w ha
Opis nieruchomości i przeznaczenie w planie zagospodar.
przestrzennego
 Cena w zł
obręb Wełtyń
dz. nr 441

1,5868

działka niezabudowana  przeznaczona pod uprawy  polowe i sadownicze bez prawa zabudowy

9.700,-

 
©2015 Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie