Rok 2005

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Pniewo, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej , na rzecz właścicieli nieruchomości przyległej, na poprawienie warunków zagospodarowania posiadanej działki.

BURMISTRZ MIASTA I GMINY GRYFINO

 Gryfino, 2005-04-12

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrza Miasta i Gminy w Gryfinie
w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

Działając na podstawie przepisów art. 34 ust.1 pkt.1 i 2, art.35 ust.1 oraz art. 37 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004r. Nr 261,poz.2603, Dz.U. Nr 281, poz.2782) oraz uchwały Rady Miejskiej w Gryfinie Nr XXIV/331/04 z dnia 29 lipca 2004r.- Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino podaje do publicznej wiadomości

WYKAZ

nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Pniewo, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, na rzecz właścicieli nieruchomości przyległej, na poprawienie warunków zagospodarowania posiadanej działki.
Prawo nabycia niżej wymienionej nieruchomości przysługuje wyłącznie Elżbiecie i Franciszkowi małż. Podstawczuk.
Niniejszy wykaz Burmistrz podaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni licząc od daty wywieszenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie, tj. do dnia 4 maja 2005 r.
Jednocześnie informuję, że zgodnie z art.34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy cytowanej na wstępie, osoby fizyczne i prawne, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości objętej niniejszym wykazem, mogą składać wnioski wraz z dokumentami potwierdzającymi przysługujące im prawo pierwokupu, o nabycie tej nieruchomości, w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu tj. do dnia 24 maja 2005 r.
Osoby, o których mowa wyżej winny spełniać jeden z następujących warunków:

  • są poprzednimi właścicielami zbywanej nieruchomości pozbawionymi prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r., albo jego spadkobiercami,
  • przysługuje im roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów.

Szczegółowych informacji na temat nieruchomości objętej wykazem udziela się w pokoju nr 23 tut. Urzędu.

Lp. Oznaczenie nieruchom
wg katastru nieruchom.
Pow.dz.
w m2
Opis nieruchomości i przeznaczenie w planie zagosp.przest. Cena działki
 w zł
1. obręb Pniewo
dz. nr 600/10

86

nieruchomość gruntowa nie zabudowana przeznaczona na poprawienie warunków zagospodarowania  nieruchomości przyległej,  oznaczonej nr 600/6.

2.800,00