Rok 2005

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino ogłasza konkurs w sprawie wyłonienia kandydata na stanowisko Naczelnika Wydziału Planowania Przestrzennego, Aktywizacji Gospodarczej i Inwestycji Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie.

BURMISTRZ MIASTA I GMINY GRYFINO

74-100 Gryfino, ul. 1 Maja 16 tel. (091) 416-20-11, fax (091) 416-27-02


ogłasza konkurs w sprawie wyłonienia kandydata na stanowisko
Naczelnika Wydziału Planowania Przestrzennego, Aktywizacji Gospodarczej i Inwestycji Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie

Wykształcenie:

 • wyższe
Główne obowiązki:
 • kierowanie pracą wydziału,
 • nadzór nad realizacją spraw wynikających z realizacji ustaw m.in. o planowaniu przestrzennym, prawa zamówień publicznych.
Wymagania konieczne:
 • wykształcenie wyższe ogólnobudowlane,
 • 5 letni staż pracy, w tym 3 lata na stanowisku kierowniczym,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy na stanowisku naczelnika,
 • znajomość przepisów prawnych, w tym: kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy  o samorządzie gminnym, ustawy o finansach publicznych, ustawy prawo budowlane, ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy prawo zamówień publicznych,
 • doświadczenie w realizacji zadań inwestycyjnych,
 • w przypadku mężczyzn - uregulowany stosunek do służby wojskowej.
Wymagania pożądane:
 • doświadczenie w pracy w administracji,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • zdolność analitycznego myślenia,
 • dyspozycyjność,
 • zdolności negocjacyjne,
 • umiejętność biegłej obsługi komputera
 • mile widziana znajomość języka niemieckiego lub angielskiego.
Wymagane dokumenty:
 • list motywacyjny i życiorys ze zdjęciem,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kopie pierwszych trzech stron dowodu osobistego lub kopia nowego dowodu osobistego,
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
 • oświadczenie o prowadzeniu lub nie prowadzeniu działalności gospodarczej,
 • kopie świadectw pracy,
 • kopie dokumentów poświadczających posiadanie dodatkowych kwalifikacji zawodowych (certyfikaty, uprawnienia, zaświadczenia o ukończeniu kursów i szkoleń),
 • zaświadczenie lekarskie.
Kryteria oceny:
 • ocena spełnienia przez kandydata wymogów formalnych,
 • przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna,
 • pytania z zakresu znajomości przepisów prawnych określonych w wymaganiach koniecznych
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Konkurs na Naczelnika Wydziału Planowania Przestrzennego, Aktywizacji Gospodarczej i Inwestycji Urzędu Miasta i Gminy  w Gryfinie” w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie, ul. Maja 16, pok. nr 19 (parter) do dnia  15 kwietnia 2005 r. do godz. 9.00 (decyduje data wpływu do Urzędu). Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Zakwalifikowani kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi przez 5-osobową komisję powołaną przez Burmistrza Miasta  i Gminy Gryfino w terminie do 22 kwietnia 2005r. W przypadku zaakceptowania wyników konkursu przez Burmistrza, ze zwycięzcą konkursu zostanie zawarta umowa o pracę na okres 3 lat.

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat