Rok 2005

KOMUNIKATBurmistrza Miasta i Gminy Gryfino o przystąpieniu do sporządzenia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego /WPI/ na lata 2006-2010 dla Miasta i Gminy Gryfino.

KOMUNIKAT
Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

Stosownie do art.30 ust.21 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity z 2001r. Dz.U.Nr 142 poz. 1591 z późn.zm/ oraz zgodnie z art. 2 Uchwały nr XLVIII/608/02 Rady Miejskiej w Gryfinie  z dnia 12 września 2002r. w sprawie trybu i procedury aktualizacji Wieloletnich Programów Inwestycyjnych Gminy 

zawiadamiam
o przystąpieniu do sporządzenia Wieloletniego Programu
Inwestycyjnego /WPI/ na lata 2006-2010 dla Miasta i Gminy Gryfino.

W roku ubiegłym został opracowany Wieloletni Program Inwestycyjny na lata 2005-2009, który ma charakter programu kroczącego. Inicjatywa spotkała się z szerokim oddźwiękiem społecznym potwierdzając tym samym zasadność udziału społeczeństwa w tworzeniu tego rodzaju programów. W tym roku przystępujemy do aktualizacji WPI i rozszerzenia programu o inwestycje planowane w 2010 roku.

W związku z powyższym zapraszam wszystkich zainteresowanych do wypełnienia wniosku inwestycyjnego, który jest dostępny w pokoju nr 11 Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie przy ul. 1 Maja 16 w godz.: 800-1500.

Wypełnione wnioski inwestycyjne należy złożyć pod ww. adres w terminie
do 30 kwietnia 2005 roku.

Osobą uprawnioną do przyjmowania wniosków inwestycyjnych oraz udzielania wszelkich wyjaśnień jest pan mgr inż. Jacek Czaczyk (telefon kontaktowy: 4162011 w.313)

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

inż. Henryk Piłat