Rok 2005

Gmina Gryfino poszukuje zainteresowane Firmy do wykonania prac związanych z „Uprzątnięciem gruzu i uporządkowaniem terenu po budynku komunalnym przy ul. Fabrycznej 8 w Gryfinie”.

  GMINA GRYFINO

Gryfino, dnia 11.02.2005 r.

poszukuje zainteresowane Firmy do wykonania prac związanych z
„Uprzątnięciem gruzu i uporządkowaniem terenu po budynku komunalnym przy ul. Fabrycznej 8 w Gryfinie”.

Zakres obejmuje:

 • uprzątnięcie gruzu,
 • rozebranie stropów nad piwnicami,
 • rozebranie ścian piwnic,
 • rozebranie elementów konstrukcji betonowych,
 • zasypanie wykopów ziemią i wyrównanie terenu,
 • wywiezienie gruzu na ul. Podgórną w m. Wełtyń (dokładną lokalizacje wskaże inwestor),

Kwota jaką zamierzamy przeznaczyć na wykonanie ww. prac wynosi maksymalnie 6 000,00 EURO (na podstawie Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 marca 2004 roku średni kurs EURO wynosi: 4,0468 zł.) co stanowi kwotę: 24 280,80 zł. netto.

Prosi się o dokonanie dokładnej wizji w terenie.

Termin realizacji ww. prac - 14 dni od daty przekazania placu budowy.

 • Wymagane jest aby Firma dysponowała osobą:
  • z uprawnieniami budowlanymi do kierowania ww. pracami,
  • aktualnym zaświadczeniem o przynależności do OIIB,
 • Kalkulację cenową - kosztorys - na realizacje ww. prac należy składać do dnia 21.02.2005 roku do godz. 1000 w pokoju nr 19. Kalkulacje cenową należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Uprzątnięcie pozostałości po budynku komunalnym przy ul. Fabrycznej 8 w Gryfinie”,
 • Oficjalne odczytanie kalkulacji cenowych nastąpi w dniu 21.02.2005 roku o godz. 1015 w pok. nr 11a,
 • Firma która przedłoży najkorzystniejszą kalkulacje cenową, oraz spełni ww. wymagania otrzyma zlecenie na ww. prace.
 • Osobą do kontaktów jest – mgr Agnieszka Wernikowska tel. (91)416-20-11 wew. 111 w godz. 800 - 1400.