Rok 2005

Wykaz o przeznaczeniu do dzierżawy przez okres 3 lat, od m-ca sierpnia do m-ca października danego roku, alei drzew owocowych, znajdującej się na działce nr 30, położonej w obrębie wsi Wirów.

OGŁOSZENIE

Urząd Miasta i Gminy Gryfino
74-100 Gryfino, ul. 1 Maja 16 tel. (010**91) 416-20-11, fax 416-27-02
www http://www.gryfino.pl  e-mail: burmistrz@gryfino.pl,

Gryfino, dnia 22.02.2005 r.

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami podaję do publicznej wiadomości wykaz o przeznaczeniu do dzierżawy przez okres 3 lat, od m-ca sierpnia do m-ca października danego roku, alei drzew owocowych, znajdującej się na działce nr 30, położonej w obrębie wsi Wirów.

Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres do dnia 14.03.2005r.

Kandydat na dzierżawcę alei wyłoniony zostanie w wyniku „Konkursu ofert”.

Po upływie terminu niniejszego ogłoszenia podane zostanie do publicznej wiadomości drugie ogłoszenie zawierające szczegółowe warunki „Konkursu ofert”, oraz termin składania ofert dzierżawy.

Z chwilą zapotrzebowania działki na cele przewidziane w planie zagospodarowania przestrzennego dalsza dzierżawa alei będzie niemożliwa.

Miesięczna stawka czynszu za 1 drzewo wynosi 4,00 zł. netto.

Bliższych informacji w tej sprawie uzyskać można w pok. Nr 23, Ip. Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, ul. 1 Maja Nr 16, lub telefonicznie pod nr tel. 416 22-10 wewn. 223.

W Y K A Z

  1. Działka Nr 30.
  2. Położenie - Obręb Wirów.
  3. Przedmiot dzierżawy - aleja drzew owocowych - 50 sztuk.

 

Burmistrz  Miasta i Gminy Gryfino

inż. Henryk Piłat