Rok 2005

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań w roku 2005 w drodze zlecenia, z zakresu zadania własnego gminy pn. współpraca z organizacjami pozarządowymi.

Załącznik Nr 1                  
do Zarządzenia Burmistrza
Miasta i Gminy Gryfino      
Nr 0151-15/05                 
z dnia 25 stycznia 2005 r.  

Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie


Na podstawie art. 7. ust. 1 pkt. 19 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) i art. 118 ust.1 z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 roku Nr 15, poz. 148, zm. przen. z 2001 r. Nr 88, poz. 961, zm. przen. z 2002 r. Nr 153, poz.1271, z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851, z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 123, poz. 1291, Nr 121, poz. 1264, Nr 273, poz. 2703) oraz art. 13 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2004 roku o działalności pożytku publicznej i o wolontariacie (Dz.U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873, z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 1203, Nr 210, poz. 2135 w związku z Uchwałą Rady Miejskiej w związku z Uchwałą Rady Miejskiej w Gryfinie Nr III/46/02 z dnia 30 grudnia 2002 r., w sprawie trybu zlecania do realizacji zadań z zakresu zadań własnych gminy, trybu postępowania o udzielenie na ten cel dotacji, sposobu rozliczania dotacji oraz sposobu kontroli wykonywania zlecanych zadań, zmienionej Uchwałą Rady Miejskiej w Gryfinie  Nr XVI/237/03 z dnia 30 grudnia 2003 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino
ogłasza
otwarty konkurs ofert na realizację zadań w roku 2005 w drodze zlecenia,
 z zakresu zadania własnego gminy pn. współpraca z organizacjami pozarządowymi

 • zadanie nr K/2005/01
  popularyzowanie wiedzy na temat historii miasta Gryfina i okolicznych miejscowości, w tym publikacja materiałów o tematyce historycznej
  - kwota przeznaczona z budżetu gminy na realizację zadania wynosi 15.000 zł
 • zadanie nr K/2005/02
  promocja kulturalna miasta i gminy Gryfino w formie występów chóralnych
  - kwota przeznaczona z budżetu gminy na realizację zadania wynosi 20.000 zł.
 • zadanie nr Z/2005/03
  podejmowanie działań na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym organizacja imprez środowiskowych, finansowanie stałych form organizacyjnych w rehabilitacji osób niepełnosprawnych, zabezpieczenie wkładu własnego w realizacji programów pomocowych
  - kwota przeznaczona z budżetu gminy na realizację zadania wynosi 8.000 zł.
 • zadanie nr Z/2005/04
  propagowanie idei honorowego krwiodawstwa na terenie miasta i gminy Gryfino
  - kwota przeznaczona z budżetu gminy na realizację zadania wynosi 5.000 zł.
 • zadanie nr K/2005/05
  prowadzenie działalności integrującej środowiska sybirackie i kombatanckie z terenu Miasta i Gminy Gryfino
  - kwota przeznaczona z budżetu gminy na realizację zadania wynosi 8.000 zł.
 • zadanie nr E/2005/06
  zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży szkolnej poprzez popularyzację wiedzy z zakresu ochrony przyrody
  - kwota przeznaczona z budżetu gminy na realizację zadania wynosi 8.000 zł.
 • zadanie nr E/2005/07
  zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży szkolnej poprzez popularyzację harcerstwa
  - kwota przeznaczona z budżetu gminy na realizację zadania wynosi 2.000 zł.
 • zadanie nr K/2005/08
  integracja społeczności lokalnej w miejscowości Wełtyń, w tym organizacja imprez kulturalnych i środowiskowych oraz zagospodarowanie czasu wolnego mieszkańców
  - kwota przeznaczona z budżetu gminy na realizację zadania wynosi 13.500 zł.

Wszystkie wyżej wymienione zadania są przeznaczone do realizacji w drodze zlecenia w okresie od 1 marca 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku.

WARUNKI I ZASADY SKŁADANIA OFERT

 1. O przyznanie dotacji z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na cele publiczne związane z realizacją zadań tej jednostki mogą ubiegać się podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku – w rozumieniu ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) oraz prowadzące działalność pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz.U. Nr 96, poz. 873), które:
  1. przedstawią ofertę wykonania wyodrębnionego zadania zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, gwarantującą wykonanie zadania w sposób efektywny, oszczędny i terminowy
  2. prowadzą statutową działalność obejmującą swoim zakresem zadania będące przedmiotem zlecenia.
 2. Organ jednostki samorządu terytorialnego powierza realizację zadania na rzecz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego. Powierzanie zadania następuje po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert.
 3. Zadania wskazane powyżej, przeznaczone do realizacji w drodze zlecenia, mają być zrealizowane w okresie 01 marca 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku.
 4. Podmiot wnioskujący o przyznanie środków publicznych na realizację zadania zleconego powinien złożyć ofertę zawierającą w szczególności:
  1. szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego, proponowanego do realizacji;
  2. termin i miejsce realizacji zadania publicznego;
  3. kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego;
  4. informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego zadanie dotyczy;
  5. informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych, zapewniających wykonanie zadania, w tym wysokość środków finansowych uzyskanych na realizację danego zadania z innych źródeł, w tym imienną listę członków stowarzyszenia, według stanu na dzień 31 stycznia 2005 roku
  6. deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania
 5. Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino, dokonując wyboru oferty bierze pod uwagę;
  1. możliwość realizacji zadania przez podmiot składający ofertę, w tym wysokość środków własnych gwarantowanych przez podmiot przedstawiający ofertę realizacji zadania
  2. kalkulację kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania
  3. wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.
 6. Podmioty zamierzające wspólnie realizować zadanie mają prawo na mocy stosownej umowy wielostronnej razem ubiegać się o realizację danego zadania i otrzymanie na ten cel dotacji, przy czym ofertę na realizację zadania składa jeden podmiot określony w umowie wielostronnej, z którym jest ona zawierana. Jest on ponadto zobowiązany do rozliczenia dotacji oraz sporządzania sprawozdań z realizacji zadania.

TERMIN SKŁADANIA OFERT

 1. Składanie ofert na realizację zadań następuje w ciągu 30 dni od dnia wejścia w życie Zarządzenia, na druku stanowiącym załącznik do rozporządzenia ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 29 października 2003 r. (Dz.U. Nr 193, poz. 18941)  w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania. Druk dostępny jest w Wydziale Edukacji i Spraw Społecznych Urzędu Miasta  i Gminy w Gryfinie, mieszczącego się przy ul. Niepodległości 20 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.gryfino.pl) i na stronie internetowej www.gryfino.pl. Ostateczny termin składania ofert upływa 24 lutego 2005 r.
 2. Oferty składać należy w kancelarii Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, przy  ul. 1. Maja 16, pok. nr 19 lub przesłać pocztą.
 3. W terminie 14 dni od dnia, w którym upływa termin składania ofert, Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino dokona w sposób jawny wyboru najkorzystniejszej oferty na poszczególne zadania.
 4. Wyniki wyboru ofert ogłaszane są w formie zarządzenia, w którym podaje się kto i na jakich zasadach złożył ofertę oraz czynniki decydujące o wyborze najkorzystniejszej oferty. Jawność realizowana jest przez publikację w Biuletynie Informacji Publicznej, wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie oraz wyłożenie do wglądu w Wydziale Edukacji i Spraw Społecznych przez okres 1 miesiąca od daty dokonania wyboru.
 5. Wszystkie podmioty, które złożyły oferty otrzymują pisemną informację o wynikach wyboru oferty najkorzystniejszej.

Wykaz zadań przeznaczonych do realizacji
oraz zestawienie przyznanych kwot dotacji na realizację zleconych zadań
z zakresu krwiodawstwa i muzyki chóralnej w roku 2004

Nr zadania Tytuł zadania Oferent Przyznana kwota dotacji
wzop/2004/03 Promocja kulturalna Miasta i Gminy Gryfino w formie występów chóralnych Stowarzyszenie Res Musica 6.000
wzop/2004/04 Propagowanie idei honorowego krwiodawstwa na terenie Miasta i Gminy Gryfino PCK w Gryfinie 5.000

 

Lista załączników:
na druku stanowiącym załącznik [99840 bajtów]