Rok 2005

OGŁOSZENIE Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie 4 m.Gryfino przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, na rzecz właścicieli nieruchomości.

OGŁOSZENIE

Gryfino, 2005-06-03

Burmistrza Miasta i Gminy w Gryfinie
w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Działając na podstawie przepisów art. 34 ust.1 pkt.1 i 2, art.35 ust.1 oraz art. 37 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004r. Nr 261,poz.2603, Dz.U. Nr 281, poz.2782) oraz uchwał Rady Miejskiej w Gryfinie Nr XXV/3342/04 z dnia 9 września 2004 r. i XXVII/377/04 z dnia 28 października 2004 r.- Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino podaje do publicznej wiadomości

WYKAZ

nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie 4 m. Gryfino, przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, na rzecz właścicieli nieruchomości przyległych, na poprawienie warunków zagospodarowania posiadanych działek.
Prawo nabycia niżej wymienionych nieruchomości przysługuje wyłącznie właścicielom działek nr 439 i 440/1.
Niniejszy wykaz Burmistrz podaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni licząc od daty wywieszenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie, tj. do dnia 24 czerwca 2005 r.
Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy cytowanej na wstępie, osoby fizyczne i prawne, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości objętej niniejszym wykazem, mogą składać wnioski wraz z dokumentami potwierdzającymi przysługujące im prawo pierwokupu, o nabycie tej nieruchomości, w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu tj. do dnia 15 lipca 2005 r.
Osoby, o których mowa wyżej winny spełniać jeden z następujących warunków:

  • są poprzednimi właścicielami zbywanej nieruchomości pozbawionymi prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r., albo jego spadkobiercami,

  • przysługuje im roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów.

Szczegółowych informacji na temat nieruchomości objętej wykazem udziela się w pokoju nr 23 tut. Urzędu.

Oznaczenie nieruchom.wg katastru nieruchom Pow. działki w m2 Opis nieruchomości i przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego Cena w zł
obręb 4 m. Gryfino   nieruchomości gruntowe nie zabudowane  przeznaczone na poprawienie  warunków zagospodarowania  nieruchomości przyległych,
oznaczonych nr 439 i 440/1
 
1. dz. nr 438/1 50 2.500,-zł
2. dz. nr 438/3 57 2.850,-zł