Rok 2005

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowych nie zabudowanych, położonych w obrębie 2 m. Gryfino, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Gryfino, 2005-12-02

O G Ł O S Z E N I E

Na podstawie przepisów art. 34 ust. pkt.1 i 2, art. 35, art.37ust.1 i art. 40 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami / Dz.U.z 2004 r.Nr 261,poz.2603, Nr 281, poz.2782; z 2005 r.Nr 130 poz.1087, Nr 169 poz.1420 i Nr 175 poz.1459/ oraz uchwały Rady Miejskiej w Gryfinie Nr XLI/521/05 z dnia 29 września 2005 r. - Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowych nie zabudowanych, położonych w obrębie 2 m. Gryfino, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, na cel zgodny z planem - symbol G2-51.P/S/U.6/KS tj. pod zabudowę obiektami produkcyjnymi (P), składowymi i magazynowymi (S) oraz usług handlu hurtowego, rzemiosła (U.6), obsługi komunikacji - sprzedaż gazu, warsztaty naprawcze i kasacji samochodów, myjnie samochodowe (KS).

Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni licząc od daty wywieszenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie, tj. do dnia 23 grudnia 2005 r.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art.34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy cytowanej na wstępie, osoby fizyczne i prawne, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości objętej niniejszym wykazem, mogą składać wnioski wraz z dokumentami potwierdzającymi przysługujące im prawo pierwokupu, o nabycie tej nieruchomości, w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu tj. do dnia 13 stycznia 2006 r.

Osoby, o których mowa wyżej winny spełniać jeden z następujących warunków:

  • są poprzednimi właścicielami zbywanej nieruchomości pozbawionymi prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990r., albo jego spadkobiercami,
  • przysługuje im roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów.

Ogłoszenie o terminie i warunkach przetargu zostanie podane do publicznej wiadomości po dniu 13 stycznia 2006r.
Szczegółowych informacji na temat nieruchomości objętych niniejszym ogłoszeniem udziela się w pokoju nr 23 tut. Urzędu.

W Y K A Z

Oznaczenie nieruchom. wg katastru nieruchom Pow. działki w m2 Opis nieruchomości i przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego  Cena w zł
obręb 2 m. Gryfino działki niezabudowane,
pod zabudowę obiektami  produkcyjnymi, składowymi i magazynowymi oraz usług  handlu hurtowego, rzemiosła,   obsługi komunikacji
 
1. dz. nr 459/8 1560 72.000,00
2. dz. nr 459/9 1560 72.000,00
3. dz. nr 459/10 1693 78.000,00
4. dz. nr 459/13 1984 90.000,00
5. dz. nr 460 2131 96.000,00