Rok 2005

OGŁOSZENIEBURMISTRZ MIASTA I GMINY GRYFINO INFORMUJE o wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie Stacji Bazowej Telefonii Komórkowej PLUS GSM nr BT 43168 Gryfino Pomorska (wraz z linią zasilającą NN i ogrodzeniem terenu) zlokalizowanej w Gryfinie na działce nr 21/7 przy ul.Pomorskiej 99.


BURMISTRZ MIASTA I GMINY GRYFINO
INFORMUJE

Zgodnie z art. 32 ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U.Nr 62, poz. 627 ze zm.), art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity- Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) zawiadamiam, że w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie, ul. 1 Maja 16, w pokoju nr 15 wyłożony jest do publicznego wglądu wniosek firmy Usługi Projektowe "PLAN" Andrzej Żbikowski z siedzibą w Szczecinie przy ulicy Na Stoku 35, działającej w imieniu Polkomtel SA z siedzibą w Warszawie przy Al.Jerozolimskich 81 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie Stacji Bazowej Telefonii Komórkowej PLUS GSM nr BT 43168 Gryfino Pomorska (wraz z linią zasilającą NN i ogrodzeniem terenu) zlokalizowanej w Gryfinie na działce nr 21/7 przy ul.Pomorskiej 99.

W ciągu 21 dni od dnia ogłoszenia tj. od dnia 26 września 2005r. do dnia 17 października 2005r., w godzinach pracy Urzędu - w poniedziałki od 8.00 do 16.00 i od wtorku do piątku od 7.30 do 15.30, każdy ma prawo zapoznać się ze złożonym wnioskiem.

Ewentualne uwagi i wnioski należy składać w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu lub korespondencyjnie na adres: Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie, ul. 1 Maja 16, 74-100 Gryfino.

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

inż. Henryk Piłat