Rok 2005

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino ogłasza konkurs na świadczenie usług brokerskich w zakresie kompleksowego ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Gryfino.

BURMISTRZ MIASTA I GMINY GRYFINO

74-100 Gryfino, ul. 1 Maja 16 tel. (091) 416-20-11, fax (091) 416-27-02

ogłasza konkurs ofert
na świadczenie usług brokerskich w zakresie kompleksowego ubezpieczenia mienia
i odpowiedzialności cywilnej Gminy Gryfino
Zakres świadczenia będzie obejmował:

 1. bieżącą analizę aktualnie posiadanego ubezpieczenia majątku Gminy,
 2. przeprowadzenie bieżącej analizy ryzyk i zagrożeń,
 3. opracowanie i zgromadzenie dokumentacji niezbędnej do ubezpieczenia,
 4. przygotowanie kompletu dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego, w tym specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
 5. uczestnictwo w procedurach przetargowych zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177 z późniejszymi zmianami),
 6. pomoc przy zawarciu umowy ubezpieczenia,
 7. sprawdzanie poprawności sporządzonych polis,
 8. przestrzeganie terminów ubezpieczenia, szczególnie ubezpieczenia komunikacyjnego,
 9. uczestnictwo w procesie likwidacji szkód,
 10. prowadzenie bieżących analiz szkodowości i raportowanie.
Wymagania podmiotowe:
Do konkursu mogą przystąpić Wykonawcy spełniający łącznie następujące wymagania:
 1. posiadają uprawnienia do wykonywania działalności brokerskiej wymagane przepisami ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym (Dz.U. Nr 124, poz. 1154 z późniejszymi zmianami),
 2. posiadają doświadczenie w prowadzeniu przez okres ostatnich trzech lat działalności brokerskiej w zakresie kompleksowej obsługi minimum jednej jednostki samorządu terytorialnego, której wartość ubezpieczonego mienia wynosi nie mniej niż 60 000 000 PLN (przez kwotę 60 000 000 PLN należy rozumieć łączną wartość sum ubezpieczenia mienia w okresie jednego roku),
 3. posiadają swoją siedzibę (jednostkę terenową) na terenie województwa zachodniopomorskiego.
W ofercie należy przedstawić:
 1. wyczerpującą prezentację, a w szczególności informacje dotyczące:
  1. doświadczenia i kwalifikacji osób przewidzianych do realizacji umowy świadczenia usług brokerskich,
  2. siedziby podmiotu,
  3. wysokości sumy gwarancyjnej polisy odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania działalności brokerskiej,
  4. obsługiwanych jednostek samorządu terytorialnego;
 2. program kompleksowego ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Gryfino;
 3. wykaz wykonywanych w okresie ostatnich trzech lat usług brokerskich dla jednostek samorządu terytorialnego, których wartość  ubezpieczonego mienia wynosi nie mniej niż 60 000 000 PLN,
 4. dokumenty potwierdzające, że usługi określone w pkt 3 zostały wykonane należycie,
 5. harmonogram działań brokerskich w celu doprowadzenia do zawarcia umowy z zakładem ubezpieczeń,
 6. warunki zawarcia umowy brokerskiej.
Termin i miejsce składania ofert:
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Konkurs ofert na świadczenie usług brokerskich w zakresie kompleksowego ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Gryfino” w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie, ul. 1 Maja 16, pok. 19 (parter) do dnia 12 kwietnia 2005 r. do godz. 900 (decyduje data wpływu do Urzędu).
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odwołania konkursu bez podania przyczyny. Uprawniony do kontaktów z wykonawcami: Angelika Szulc, tel. 416-37-80 wew. 319.

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat