Sprawozdanie z działalności Komisji Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego za 2004 rok.

Sprawozdanie z działalności Komisji Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego za 2004 rok.

Załącznik nr 4                       
do Uchwały nr XXX/417/05
Rady Miejskiej w Gryfinie     

Sprawozdanie
z działalności Komisji Spraw Społecznych
i Bezpieczeństwa Publicznego
za 2004 rok

 

Komisja pracowała w składzie 6- osobowym, w oparciu o plan pracy przyjęty przez Radę. W ciągu roku odbyła 17 posiedzeń, w tym 12 dot. wypracowania stanowisk do projektów uchwał.

Zrealizowano następujące zadania:

 1. dokonano oceny pracy Straży Miejskiej na podstawie przedstawionego sprawozdania z działalności za IV kwartał 2003 r.,
 2. zapoznano się z wizją rozwoju sportu, kultury fizycznej i turystyki w mieście i gminie Gryfino,
 3.  zapoznano się z informacją Zarządu Fundacji na Rzecz Budowy Obiektów Sportowych w Mieście i Gminie Gryfino o bieżącej sytuacji ekonomiczno - finansowej Centrum Wodnego Laguna,
 4. zapoznano się z problemem patologii społecznej w mieście i gminie Gryfino,
 5. dokonano przeglądu kąpielisk na terenie gminy Gryfino (organizacja wypoczynku letniego w okresie wakacji 2004),
 6. omówiono sprawę zakłócania ciszy nocnej w lokalu MAX przy ul. Szczecińskiej 37
 7. zapoznano się z wizją rozwoju systemu oświaty w mieście i gminie Gryfino,
 8. zorganizowano spotkanie ze służbami bezpieczeństwa publicznego i zapoznano się ze współpracą Straży Miejskiej, Policji, Straży Granicznej i Pogotowia Ratunkowego,
 9. zapoznano się z wizją kultury w mieście i gminie Gryfino
 10. zapoznano się ze stanem przygotowań placówek oświatowo - wychowawczych do rozpoczęcia roku szkolnego 2004/2005, także pod kątem pełnienia funkcji integracyjnej,
 11. zapoznano się z warunkami nauczania i stanem technicznym w Szkole Podstawowej Nr 4 w Gryfinie oraz Szkole Podstawowej w Radziszewie,
 12. zapoznano się ze stanem realizacji zadań w zakresie gospodarki mieszkaniowej miasta i gminy Gryfino pod kątem zabezpieczenia warunków bytowych osób opuszczających Domy Dziecka,
 13. spośród członków Komisji wybrano dwóch kandydatów do Rady Koordynacyjnej ds. Programu „Bezpieczna Gmina”,
 14. opracowano projekt planu pracy komisji na 2005 rok.

Zadanie z planu pracy Komisji nie zrealizowane:

 1. nie dokonano analizy przebiegu sezonu letniego i nie wypracowano wniosków w tej sprawie

Wypracowane wnioski:

do Burmistrza Miasta i Gminy:

 1. Komisja wnioskowała o zobowiązanie najemcy lokalu MAX mieszczącego się przy ul. Szczecińskiej 37 do założenia w ciągu jednego miesiąca ekranu wyciszającego oraz zatrudnienie ochrony, która zapewni porządek, spokój i bezpieczeństwo na zewnątrz lokalu,
 2. Komisja wnioskowała o wyrażenie zgody przez Burmistrza Miasta i Gminy na częste wypożyczanie od Straży Granicznej psa wyszkolonego w zakresie wykrywania narkotyków celem prowadzenia działalności antynarkotykowej
  w szkołach i na terenie miasta i gminy Gryfino

do Rady Miejskiej:

 1. Komisja wnioskowała o utworzenie świetlicy i punktu bibliotecznego na Osiedlu Południe przy ul. Łużyckiej oraz o ponowne zorganizowanie poczekalni - świetlicy na dworcu PKP w Gryfinie dla młodzieży dojeżdżającej do szkół,
 2. Komisja wnioskowała o zwołanie w dzień wolny od pracy publicznej debaty nt. „Wizji rozwoju sportu”, na której będzie możliwość dyskutowania z przedstawicielami klubów sportowych,
 3. Komisja wnioskowała o zapoznanie się z możliwością przejęcia na własność Gminy Gryfino budynku mieszkalnego PKP w pobliżu stacji kolejowej w Daleszewie  z przeznaczeniem na mieszkania socjalne,
 4. wspólnie z Komisją Budżetu, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej wnioskowała o przygotowanie do końca czerwca 2004 r. programu pn. „Likwidacja i utylizacja eternitu na terenie miasta i gminy Gryfino”.