Sprawozdanie z działalności Komisji Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska za 2006 rok.

    

załącznik nr 3
do Uchwały Nr LVII/700/06
Rady Miejskiej w Gryfinie
z dnia 26 października 2006 r.

 

SPRAWOZDANIE
Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO,
GOSPODARKI KOMUNALNEJ, INWESTYCJI I OCHRONY ŚRODOWISKA
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
ZA 2006 ROK (do końca kadencji)

Komisja Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska pracowała w następującym składzie:

 1. Zenon Trzepacz - Przewodniczący Komisji
 2. Elżbieta Kasprzyk - Zastępca Przewodniczącego Komisji
 3. Jan Bielecki - członek komisji
 4. Kazimierz Płonka - członek komisji
 5. Mieczysław Sawaryn - członek komisji
 6. Ireneusz Sochaj - członek komisji

w oparciu o plan pracy przyjęty przez Radę Miejską.
W ciągu 2006 roku komisja odbyła 13 posiedzeń.

Komisja zrealizowała następujące zadania:

 • sporządziła sprawozdanie z działalności komisji za rok 2005,
 • dokonała przeglądu wysypiska odpadów komunalnych w Gryfinie,
 • dokonała oceny realizacji uchwały w sprawie polityki zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Gryfino,
 • zapoznała się z pismem przekazanym przez Gryfińskie Towarzystwo Gospodarcze  dotyczącym budowy obwodnicy dla miasta Gryfina,
 • zapoznała się z sytuacją w zakresie ochrony środowiska i zanieczyszczenia powietrza w firmie GRYFSKAND i GRYFSKAND 2,
 • zapoznała się z końcową realizacją robót przy oczyszczalni ścieków,
 • zapoznała się z wynikami poziomu hałasu i emisji zanieczyszczeń przy drodze krajowej nr 31,
 • zapoznała się z zasadami wykorzystania biomasy w ZE „Dolna Odra”,
 • dokonała wizytacji schroniska młodzieżowego w Wełtyniu,
 • zapoznała się z informacją nt. inwestycji i remontów zaplanowanych w budżecie  z zakresu oświaty, gospodarki komunalnej, remontów mieszkań i adaptacji lokali oraz rozwiązań komunikacyjnych w rejonie Gminy Gryfino (droga S-3),
 • zapoznała się z informacją nt. utylizacji eternitu,
 • zapoznała się z warunkami funkcjonowania świetlicy wiejskiej w Krzypnicy,
 • zapoznała się z informacją nt. stanu realizacji miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino,
 • zapoznała się z dokumentacją dot. rozliczenia dotacji udzielonej Towarzystwu Miłośników Historii Ziemi Gryfińskiej,
 • dokonała przeglądu nabrzeża pod względem czystości oraz przyjęła informację dotyczącą zagospodarowania nabrzeża i jego rozbudowy,
 • dokonała przeglądu ośrodka rekreacyjnego pod względem czystości,
 • zapoznała się z warunkami korzystania z walorów Parku Krajobrazowego Dolina Dolnej Odry,
 • zajęła się pismem pana Stanisława Bukowca i państwa Henryka i Kazimiery Janickich,
 • dokonała oceny Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z. o.o. w Gryfinie w zakresie sprzątania i utrzymania porządku na terenach gminnych,
 • dokonała oceny inwestycji realizowanych przez Gryfińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Gryfinie w zakresie gospodarki mieszkaniowej - wielorodzinny budynek mieszkalny,
 • dokonała przeglądu obiektów sportowych na terenie miasta Gryfina.

Komisja wypracowała następujące wnioski do Burmistrza Miasta i Gminy:

 • w sprawie wystąpienia do Starostwa Powiatowego z wnioskiem o ujęcie  w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym Powiatu Gryfińskiego remontu drogi Bartkowo - Szczawno,
 • w sprawie zwiększenia funduszu sołeckiego z 4 zł do 6 zł na mieszkańca,
 • w sprawie zorganizowania spotkania z udziałem przedstawicieli ZE „Dolna Odra” S.A., przedstawicieli Fundacji Rozwoju Pomorza Zachodniego, Burmistrza Miasta i Gminy oraz zainteresowanych rolników na temat energii odnawialnej,
 • w sprawie wystąpienia do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad o ponowne wykonanie pomiarów hałasu oraz analizy zanieczyszczenia powietrza przy drodze krajowej nr 31, w szczególności na ul. Bolesława Chrobrego i ul. Łużyckiej w Gryfinie oraz w miejscowościach Czepino, Daleszewo lub Radziszewo,
 • w sprawie wystąpienia do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad  o utrzymanie zjazdu z autostrady A6 na drogę krajową nr 31 w Radziszewie przy realizacji drogi ekspresowej S-3,
 • w sprawie rozpatrzenia możliwości przeniesienia obecnej bazy Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych przy ul. Targowej do obiektów w Nowym Czarnowie, w których znajdowały się garaże, warsztaty oraz kotłownia,
 • w sprawie uporządkowania gminnej działki nr 188/5 położonej w obrębie Steklno,
 • w sprawie udrożnienia drogi gminnej dojazdowej do pól Państwa Elżbiety i Eugeniusz Kadłubek zam. Bartkowo 28 a,
 • w sprawie wyznaczenia terenu na budowę budynków komunalnych dla Gryfińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z. o.o. w Gryfinie,

Komisja wystąpiła również do Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z prośbą o zwrócenie się z wnioskiem do Gminy Widuchowa o uporządkowanie terenu za miejscowością Krajnik, gdzie na obszarze Natura 2000 powstało dzikie składowisko odpadów.

Na posiedzeniu Komisji w dniu 18 października 2006 r. Komisja wystąpiła z wnioskiem o zabezpieczenie środków finansowych na wykonanie remontów w świetlicach wiejskich w Krzypnicy, Krajniku, Bartkowie i Drzeninie.

Przewodniczący Komisji
Zenon Trzepacz