Sesja nr LVI

UCHWAŁA NR LVI/679/06 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 28 września 2006 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/288/04 Rady Miejskiej w Gryfinie w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Wypoczynku i Rekreacji w Gryfinie.

    

UCHWAŁA NR LVI/679/06
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 28 września 2006 r.


w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/288/04 Rady Miejskiej w Gryfinie w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Wypoczynku i Rekreacji w Gryfinie

Na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,  Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz.1457;  z 2006 r. Nr 17, poz. 128) oraz § 12 pkt 17 Statutu Gminy Gryfino, stanowiącego załącznik do uchwały Nr XIV/196/99 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 grudnia 1999 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z 2003 r. Nr 47, poz. 803 ze zmianami) uchwala się, co następuje:

§ 1. W załączniku do uchwały Nr XXI/288/04 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia  29 kwietnia 2004 r. w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Wypoczynku i Rekreacji w Gryfinie  § 5 otrzymuje brzmienie:

„§5. Przedmiotem działania Ośrodka jest działalność służąca upowszechnianiu wypoczynku, rekreacji, turystyki i sportu oraz administrowanie targowiskiem miejskim  i obiektami sportowymi”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Kazimierz Fischbach

 

U z a s a d n i e n i e

W związku z nabyciem przez Gminę Gryfino mienia komunalnego w drodze wykupu  od Fundacji Na Rzecz Budowy Obiektów Sportowych w Mieście i Gminie Gryfino prawa użytkowania wieczystego gruntów (uchwała Nr XLIX/607/06 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 marca 2006 r.) oraz zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w sprawie ustalenia administratora kompleksu obiektów sportowych położonego  w Gryfinie - dokonuje się zmiany w statucie Ośrodka Wypoczynku i Rekreacji, w odniesieniu do zakresu jego działania.

Sporządziła:
Janina Kopeć