Sesja nr LVI

UCHWAŁA NR LVI/685/06 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 3 października 2006r. w sprawie udzielenia przez Gminę Gryfino poręczenia zaciągniętego kredytu przez Fundację na Rzecz Budowy Obiektów Sportowych w Mieście i Gminie Gryfino na pokrycie zobowiązań Fundacji wobec Fluor S.A.

UCHWAŁA NR LVI/685/06
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 3 października 2006r.


w sprawie udzielenia przez Gminę Gryfino poręczenia zaciągniętego kredytu przez Fundację na Rzecz Budowy Obiektów Sportowych w Mieście i Gminie Gryfino na pokrycie zobowiązań Fundacji wobec Fluor S.A.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „i” ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591; 2002r. Dz. U. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162, poz. 1568; 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; 2006r. Nr 17, poz. 128), art. 86 ust. 2 ustawy z dnia 28 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420; 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708) uchwala się, co następuje:

§ 1. Postanawia się wyrazić zgodę na udzielenie przez Gminę Gryfino poręczenia finansowego dla Nordea Bank Polska S.A. na zaciągnięcie kredytu przez Fundację na Rzecz Budowy Obiektów Sportowych w Mieście i Gminie Gryfino na zapłatę zobowiązań Fundacji wobec FLUOR S.A. do kwoty 5.000.000 zł (słownie: pięć milionów złotych).

§ 2. Poręczenie zostanie udzielone pod warunkiem zawarcia w umowie kredytowej zapisu gwarantującego dokonanie spłaty części kredytu zaciągniętego przez Fundację na Rzecz Budowy Obiektów Sportowych w Mieście i Gminie Gryfino należnością w kwocie 3.025.000 zł z tytułu zbycia części nieruchomości, określonych w umowie przedwstępnej sprzedaży zapisanej w akcie notarialnym Repertorium A nr 6414/2006 z dnia 13.06.2006r. zawartym pomiędzy Tadeuszem Zawadzkim i Anną Jur działającymi w imieniu i na rzecz Fundacji na Rzecz Budowy Obiektów Sportowych w Mieście i Gminie Gryfino a Joäo Paulo Orfäo De Matos Correia E Vale działającym w imieniu i na rzecz spółki „ASHTECH” z siedzibą w Szczecinie (§8 aktu not.), a także pod warunkiem zawarcia w umowie kredytowej możliwości wcześniejszej spłaty całości kredytu bez kosztów.

§ 3. Poręczenie obejmować będzie zobowiązania Kredytobiorcy istniejące w chwili udzielenia poręczenia z tytułu wyżej wymienionego kredytu, jak i mogące powstać w przyszłości zobowiązania z tytułu odsetek, prowizji i innych kosztów, na wypadek gdyby Kredytobiorca nie wykonał swych zobowiązań.

§ 4. Poręczenie będzie ważne w okresie od 24 listopada 2006r. do 31 grudnia 2015r.

§ 5. W przypadku jednorazowej wpłaty kwoty, określonej w §2, kredyt zostanie na nowo przeliczony, zmniejszony okres spłaty i poręczenie będzie ważne od 24 listopada 2006r. do 31 grudnia 2009r.

§ 6. Zobowiązania z tytułu poręczenia zostaną wykonane po zawiadomieniu Gminy Gryfino przez Bank o opóźnieniu w spłacie całości lub części kredytu, przez zapłatę sumy zadłużenia niezwłocznie lub w sposób i w terminach podanych przez Bank.

§ 7. Warunkiem udzielenia poręczenia kredytu będzie ustanowienie prawnego zabezpieczenia poręczenia w postaci weksla własnego „In blanco”, wystawionego przez Fundację na Rzecz Budowy Obiektów Sportowych w Mieście i Gminie Gryfino na rzecz Gminy Gryfino.

§ 8. Pokrycie ewentualnej spłaty poręczenia wraz z odsetkami nastąpi z zaciągniętego kredytu bankowego.

§ 9. Treść projektu oświadczenia Gminy o udzielenie poręczenia stanowi załącznik nr 1  do uchwały.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Kazimierz Fischbach

 

UZASADNIENIE

Kredyt, o którego poręczeniu mówi Uchwała zostanie zaciągnięty w wysokości 5.000.000 zł przez Fundację na Rzecz Budowy Obiektów Sportowych w Mieście i Gminie Gryfino na zapłatę zobowiązań Fundacji na rzecz Fluor S.A.  Gmina wpłaciła dotychczas na rachunek Fluor S.A. kwotę 2.306.700 zł, tytułem spłaty pierwszej raty (wykup obiektów sportowych).  Na dzień dzisiejszy pozostało do spłaty 4.973.378,88 zł. celem pozyskania środków finansowych na spłatę zobowiązań wobec firmy Fluor, Fundacja aktem notarialnym Rep.A 6414/2006 zawarła umowę przedwstępną sprzedaży nieruchomości ze spółką „ASHTECH” z siedzibą w Szczecinie, w myśl której Fundacja ma uzyskać ze sprzedaży nieruchomości kwotę 3.025.000 zł (netto).  Kupno nieruchomości wymienionych w akcie notarialnym, spółka „ASHTECH” uwarunkowała dokonaniem zmian w planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Gryfino w obszarze dotyczącym tych nieruchomości będących przedmiotem zawartej przedwstępnej umowy sprzedaży. Prezes Zarządu Fundacji zwrócił się do Burmistrza o podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie poręczenia kredytu na ostateczną spłatę zobowiązań Fundacji wobec Fluor S.A., jednocześnie przedstawiając kopię Promesy nr 1/2006 z dnia 30.08.2006r. wystawionej przez Nordea Bank Polska S.A. Oddział w Szczecinie.

Sporządziła:
Anita Makowska-Wilk

 

 

załącznik nr 1
do UCHWAŁY  NR LVI/685/06
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 3 października 2006r.

 

 

Szczecin, dnia..............2006 r.

Nordea Bank Polska S.A. w Gdyni 
Oddział w Szczecinie

PORĘCZANIE
za spłatę  kredytu udzielonego

  1. Miasto i Gmina Gryfino z siedzibą  w Gryfinie 74-100 przy ul l Maja 16 udziela niniejszym Nordea Bank Polska S.A. w Gdyni,  Oddział w Szczecinie zwanej dalej  „Bankiem", solidarnego poręczenia za zobowiązania kredytobiorcy Fundacji na Rzecz  Budowy Obiektów Sportowych w Mieście i Gminie Gryfino z siedzibą w Gryfinie 74-100  przy ul Sportowej l z tytułu kredytu udzielonego przez Bank  w wysokości 5.000,000,00 zł. ( złotych: pięć milionów 00/100) na podstawie umowy kredytowej nr FKO-PLN-OSZN1-06-000001 z dnia....................................
  2. Poręczenie   obejmuje zobowiązania  Kredytobiorcy   istniejące w chwili udzielenia poręczenia, jak mogące powstać w przyszłości ż tytułu wyżej wymienionego kredytu wraz z odsetkami, prowizjami, opłatami i innymi  kosztami, na wypadek gdyby Kredytobiorca nie wykonał swych zobowiązań.
  3. Oświadczamy, że zobowiązania  z tytułu niniejszego poręczenia wykonamy po zawiadomieniu nas przez Bank o opóźnieniu w spłacie całości lub czyści kredytu, przez  zapłatę sumy zadłużenia niezwłocznie lub w sposób  i w terminach podanych przez Bank.
  4. Poręczenie jest ważne do dnia 31.12.2015 roku.
  5. Jednocześnie zobowiązujemy się do informowania Banku o zmianie nazwy, siedziby i adresu, z tym skutkiem, że pisma kierowane przez Bank według ostatnich znanych Bankowi danych będą miały skutek doręczenia z :dniem pierwszego awiza pocztowego albo zwrotu z  powodu niemożności doręczenia.
  6. Miasto i Gmina  Gryfino poddaje się egzekucji w trybie określonym w art. 97 ustawy Prawo bankowe do  łącznej  kwoty 15.000.000  (słownie złotych piętnaście milionów 00/100) w zakresie roszczeń Banku wynikających  z Umowy kredytowej FKO-PLN-OSZN1-06-000001,  przy czym  egzekucja obejmuje  należności Banku wynikające z  przedmiotowej Umowy kredytowej wraz z kosztami sądowymi związanymi  nadaniem bankowemu  tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonywalności, kosztami egzekucyjnymi wraz z wszelkimi  innymi kosztami. Bank ma prawo wystąpić o nadanie bankowemu tytułowi egzekucyjnemu wykonalności  do dnia 31.12.2018 r.

 

.............................................................
(podpisy poręczyciela, stempel firmowy)

Stwierdzam własnoręczność
Podpisów złożonych
w mojej obecności
 

...............................
(podpis, imię i nazwisko
pracownika Oddziału)