Sesja nr LVI

UCHWAŁA NR LVI/683/06 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 28 września 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od odwołania darowizny.

UCHWAŁA NR LVI/683/06
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 28 września 2006 r.


w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od odwołania darowizny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214 poz. 1806;  z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 116,poz. 1203;  z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; z 2006 r. Nr 17, poz. 128) oraz art. 13 ust. 2a ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, Nr 281, poz. 2782; z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420,  Nr 175, poz. 1459; z 2006 r. Nr 104, poz. 708) – uchwala się, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na odstąpienie od odwołania darowizny nieruchomości położonej w Gryfinie w obrębie nr 5, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 3/6  o powierzchni 6,8353 ha, darowanej Fundacji Na Rzecz Budowy Obiektów Sportowych w Mieście i Gminie Gryfino umową zawartą w formie aktu notarialnego dnia 17.XII.1998 r. Rep. A nr 9725/1998.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Kazimierz Fischbach

 

U z a s a d n i e n i e

Umową spisaną aktem notarialnym Rep. A nr 9725/1998 z dnia 17.XII.1998 r. Gmina Gryfino darowała Fundacji Na Rzecz Budowy Obiektów Sportowych w Mieście i Gminie Gryfino, własność nieruchomości położonej w Gryfinie w obrębie nr 5, składającej się z działki nr 3/6 o powierzchni 6,8353 ha, z przeznaczeniem na realizację jej zadań statutowych. Podstawą do dokonania darowizny była uchwała Rady Miejskiej Nr XLIV/541/98  z dnia 17 czerwca 1998 r. Zgodnie z treścią umowy darowizny Fundacja zobowiązała się do wykorzystywania przedmiotowej nieruchomości do realizacji swoich zadań statutowych. We wniosku o przekazanie działki Fundacja wskazała, że zamierza ją wykorzystać pod budowę sali widowiskowo-sportowej, hotelu, ośrodka sportów wodnych, obiektów towarzyszących. Ze względu na obecną trudną sytuację finansową zamierzenia te nie będą mogły być zrealizowane a Fundacja poszukuje środków na spłatę ciążących na niej zobowiązań. Jednym ze sposobów pozyskania środków jest zbycie działki nr 3/6 na rzecz innego podmiotu. Pismem z dnia 19 września br. Fundacja wystąpiła z prośbą o wyrażenie zgody na zbycie przedmiotowej nieruchomości na rzecz potencjalnego nabywcy – firmy „Ashtech” Sp. z o.o. Środki otrzymane ze sprzedaży będą przeznaczone na uregulowanie zobowiązania wobec FLUOR S.A. Gliwice. Przyszły nabywca nieruchomości w przedwstępnej umowie sprzedaży, oświadczył,  że w przypadku nabycia działki zrealizuje na niej inwestycję polegającą na budowie mariny, hotelu, bazy noclegowo-turystycznej wraz z niezbędną infrastrukturą. Przepis art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami stanowi, że w przypadku niewykorzystywania nieruchomości na cel określony w umowie darowizny – darowizna podlega odwołaniu, z zastrzeżeniem ust. 2a, który przewiduje, że organ, który udzielił zgody na darowiznę (w tym przypadku Rada Miejska w Gryfinie) może wyrazić zgodę na odstąpienie od odwołania  darowizny. Przepisy nie wskazują terminu, w którym może nastąpić odwołanie darowizny. 

Sporządziła:
Lamperska