Sesja nr LVI

UCHWAŁA NR LVI/687/06 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 3 października 2006r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006r.

UCHWAŁA NR LVI/687/06
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 3 października 2006r.


w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006r.

Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591; 2002r. Dz. U. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; 2005r. Nr 172, poz. 1441; z 2006r. Nr 17 poz. 128), uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody gminy o kwotę 406.070 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
758     Różne rozliczenia 406.070
75814   Różne rozliczenia finansowe 406.070
0970 Wpływy z różnych dochodów 406.070

OGÓŁEM

406.070

§ 2. Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 406.070 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
600     Transport i łączność 109.695
60016   Drogi publiczne gminne 109.695
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 109.695
 
700     Gospodarka mieszkaniowa 32.000
70095   Pozostała działalność 32.000
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 32.000
 
754     Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 199.375
75412   Ochotnicze straże pożarne 199.375
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 199.375
 
900     Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 65.000
90001   Gospodarka ściekowa i ochrona wód 65.000
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 65.000
OGÓŁEM 406.070

§ 3. Załącznikowi Nr 11a do uchwały Nr XLV/569/05 z dnia 22 grudnia 2005r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na 2006 rok, nadaje się brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Kazimierz Fischbach

 

U Z A S A D N I E N I E

Uzasadnienie do niniejszej uchwały stanowi załączona kserokopia pisma Wydziału Planowania Przestrzennego, Aktywizacji Gospodarczej i Inwestycji.

Sporządziła:
Anita Makowska-Wilk