Sesja nr LVI

UCHWAŁA NR LVI/681/06 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 28 września 2006 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Czepino.

UCHWAŁA NR LVI/681/06
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 28 września 2006 r.


w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Czepino

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002r.Nr 23 poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214 poz.1806; z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172, poz.1441; z 2006 r. 17, poz. 128) oraz art.37 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U.z 2004 r. Nr 261, poz.2603 i Nr 281, poz.2782; z 2005r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz.1420 i Nr 175, poz.1459; z 2006r. Nr 104, poz. 708) - uchwala się, co następuje:

§ 1.

  1. Przeznacza się do sprzedaży w drodze bezprzetargowej część nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Czepino, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 385/2 o powierzchni około 140 m2.
  2. Sprzedaż nieruchomości ma na celu poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej do działki stanowiącej przedmiot zbycia, oznaczonej numerem dz. 389, stanowiącej własność Beaty Kazimierowicz.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Kazimierz Fischbach

 

Uzasadnienie

Gmina Gryfino jest właścicielem działki nr 385/2 o pow. 3462 m2, położonej w obrębie Czepino, dla której wydana została decyzja ustalająca warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie domu mieszkalnego jednorodzinnego, wraz z przyłączami: wody, gazu, kanalizacji i energii elektrycznej. W wyniku wznowienia granic przedmiotowej działki okazało się, że część działki jest zajęta - ogrodzona przez właścicieli działek sąsiednich nr 388/3 i 389.  Właściciel działki nr 388/3 przyjął wskazany przebieg granic i złożył wniosek, że jest zainteresowany nabyciem całej działki gminnej i w przypadku nie wygrania przetargu przestawi ogrodzenie. Natomiast właścicielka działki nr 389 - p. Beata Kazimierowicz wystąpiła z wnioskiem o nabycie zajętego terenu, który jest ogrodzony ogrodzeniem trwałym.  Ponadto teren ten położony jest wysoko na skarpie.  Różnica terenu w działce nr 385/2 wynosi około 20 m pomiędzy częścią przy drodze a jej częścią na skarpie. Wydana decyzja uwzględnia możliwość dokonania podziału geodezyjnego terenu po istniejącym ogrodzeniu.  W związku z powyższym proponuję przeznaczyć część przedmiotowej działki do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, której właściciel złożył wniosek o nabycie tego terenu.

Sporządziła:
J. Woldańska