Sesja nr LVI

UCHWAŁA NR LVI/684/06 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 3 października 2006r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2006r.

    

UCHWAŁA NR LVI/684/06
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 3 października 2006r.


w sprawie zmian budżetu gminy na 2006r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591; 2002r. Dz. U. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; 2005r. Nr 172, poz. 1441; z 2006r. Nr 17 poz. 128), oraz art. 188 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420; z 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 2.000.000 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
926     Kultura fizyczna i sport 2.000.000
92601   Obiekty sportowe 2.000.000

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2.000.000

OGÓŁEM

2.000.000

§ 2. Ustala się przychody na kwotę 2.000.000 zł

Paragraf Wyszczególnienie Kwota

952

Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym   2.000.000

§ 3. Załącznikowi Nr 11a do uchwały Nr XLV/569/05 z dnia 22 grudnia 2005r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na 2006 rok, nadaje się brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Kazimierz Fischbach

UZASADNIENIE

Uzasadnienie do niniejszej uchwały stanowi załączona kserokopia pisma Wydziału Planowania Przestrzennego, Aktywizacji Gospodarczej i Inwestycji. 

Sporządziła:
Anita Makowska-Wilk