Sesja nr LVI

UCHWAŁA NR LVI/680/06 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 28 września 2006 r. w sprawie nadania nazwy ulica „Chabrowa” drodze, położonej w obrębie Żórawki.

    

UCHWAŁA NR LVI/680/06
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 28 września 2006 r.


w sprawie nadania nazwy ulica „Chabrowa” drodze, położonej w obrębie Żórawki

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym /Dz.U.z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806; z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203, Nr 214, poz. 1806; z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006r. Nr 17 poz. 128/ oraz art. 8 ust. 1a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U.z 2004r. Nr 204, poz.2086 z późniejszymi zmianami) uchwala się, co następuje:

§ 1.

  1. Nadać, na wniosek mieszkańców, nazwę ulica „Chabrowa” drodze wewnętrznej w miejscowości Żórawki, stanowiącej własność Gminy Gryfino, oznaczonej numerem działki 114, rozpoczynającej swój bieg od ulicy Kwiatowej w kierunku północnym do lasu.
  2. Przebieg drogi o nadanej nazwie zaznaczono na załączniku graficznym do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Kazimierz Fischbach

 

Uzasadnienie

W dniu 5 września 2006 r. wpłynął wniosek sołectwa Żórawki wraz z podpisami właścicieli nieruchomości przylegających do drogi wewnętrznej, stanowiącej działkę nr 114, pozostającą we władaniu Gminy Gryfino, położonej w obrębie Żórawki, o nadanie nazwy tej drodze. Wnioskodawcy zaproponowali nazwę ulicy: „Chabrowa”. Nazwanie tej drogi jest konieczne, w celu rozpatrywania wniosków w sprawie nadawania numerów porządkowych dla nieruchomości powstających przy tej drodze.  Zgodnie z art. 8 ust.1a ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U.z 2004 r. Nr 204, poz.2086 z późn. zmianami) podjęcie przez radę miejską uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej wymaga uzyskania pisemnej zgody właścicieli terenów, na których jest ona zlokalizowana. Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino działając w imieniu i na rzecz Gminy Gryfino, będącej właścicielem terenu, na którym zlokalizowana jest przedmiotowa droga wewnętrzna, wyraża zgodę na nadanie jej nazwy proponowanej przez wnioskodawców.

Sporządziła:
J. Woldańska