Sesja nr LVI

UCHWAŁA NR LVI/686/06 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 3 października 2006r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVI/579/05 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 grudnia 2005r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z  upływem roku budżetowego 2005.

    

UCHWAŁA NR LVI/686/06
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 3 października 2006r.


w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVI/579/05 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 grudnia 2005r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z  upływem roku budżetowego 2005.

Na podstawie art. 191 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420; 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 1 do uchwały Nr XLVI/579/05 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 grudnia 2005r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2005 i ustala się w planie finansowym, niżej wymienionych, wydatków niewygasających z upływem 2005 roku ostateczny termin dokonania wydatku do dnia 15.12.2006r.:

  1. dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70095 – Pozostała działalność, zadania:
    • „projekt adaptacji budynku WKU na cele dydaktyczne SP nr II”;
  2. dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód, zadania:
    • „budowa przyłączy do obiektów komunalnych Północ Gminy”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Kazimierz Fischbach

 

UZASADNIENIE

Uzasadnienie do niniejszej uchwały stanowi załączona kserokopia pisma Wydziału Planowania Przestrzennego, Aktywizacji Gospodarczej i Inwestycji.

Sporządziła:
Anita Makowska-Wilk