Sesja nr LVI

UCHWAŁA NR LVI/682/06 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 28 września 2006 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w obrębie 1 m. Gryfino, ul. Fabryczna.

UCHWAŁA NR LVI/682/06
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 28 września 2006 r.


w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w obrębie 1 m. Gryfino, ul. Fabryczna

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz.1806; z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz.1055 i Nr 116 poz. 1203 z 2005r. Nr 172, poz.1441; z 2006r. Nr 17, poz.128) oraz art.37 ust.1 i art.40 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.z 2004r.Nr 261, poz.2603 i Nr 281, poz.2782; z 2005r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz.1420 i Nr 175, poz.1459; z 2006 r. Nr 104, poz. 708)  - uchwala się, co następuje:

§ 1. Przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości nie zabudowane, położone w obrębie 1 m. Gryfino – ul. Fabryczna, oznaczone numerami działek:

  • 297/2 o pow.   548 m2, pod zabudowę handlową, gastronomiczną lub rzemieślniczą,
  • 297/7 o pow. 1630 m2, pod zabudowę handlową, gastronomiczną lub rzemieślniczą
  • 297/5 o pow. 7253 m2, pod zabudowę przemysłową.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Kazimierz Fischbach

 

Uzasadnienie

Działka gminna nr 297 o pow. 1,4262 ha, położona w obrębie 1 m. Gryfino, w rejonie ulicy Fabrycznej, znajduje się na obszarze, który posiada miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z ustaleniami planu wydzielone zostały funkcje wynikające z jego zapisów. W wyniku podziału powstały działki przeznaczone pod drogi, zieleń izolacyjną oraz trzy działki które zgodnie z planem mogą być przedmiotem sprzedaży. Działki nr 297/2 o pow. 548 m2 oraz nr 297/7 o pow. 1630 m2, oznaczone na rysunku planu symbolem 16.UH,UG,UR mogą być przeznaczone pod zabudowę handlową, gastronomiczną lub rzemieślniczą. Działka nr 297/5 o pow. 7253 m2, oznaczona symbolem 18.PP może być przeznaczona pod zabudowę przemysłową.  Wobec powyższego proponuję przeznaczyć przedmiotowe działki do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na cel zgodny z planem.

Sporządziła:
J. Woldańska