Sesja nr LII

UCHWAŁA NR LII/634/06 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 1 czerwca 2006 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w obrębie Bartkowo.

UCHWAŁA NR LII/634/06
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 1 czerwca 2006 r.
 

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w obrębie Bartkowo

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz.1806; z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz.1055 i Nr 116 poz. 1203 z 2005r. Nr 172, poz.1441; z 2006r. Nr 17, poz.128/ oraz art.37 ust.1 i art.40 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami / Dz. U. z 2004r.Nr 261, poz.2603 i Nr 281, poz.2782; z 2005r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz.1420 i Nr 175, poz.1459/ - uchwala się, co następuje:

§ 1. Przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomość nie zabudowaną, położoną w obrębie Bartkowo, oznaczoną numerem działki 143/4 o pow. 1780 m2, pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady

Kazimierz Fischbach

Uzsadnienie

Dla działki gminnej nr 143/4, położonej w obrębie Bartkowo, wydana została w dniu 11.01.2006 r. decyzja o warunkach zabudowy, ustalająca warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie jednorodzinnego budynku mieszkalnego wraz z przyłączami: energetycznym i wodociągowym oraz szczelnym zbiornikiem na ścieki.
W związku z powyższym proponuję przeznaczyć do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego działkę nr 143/4, na cel ustalony w decyzji o warunkach zabudowy.

Sporządziła:
J. Woldańska