Sesja nr LII

UCHWAŁA NR LII/627/06 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 01 czerwca 2006r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2006r.

UCHWAŁA NR LII/627/06
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 01 czerwca 2006r.
 

w sprawie zmian budżetu gminy na 2006r.

Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591; 2002r. Dz. U. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; 2005r. Nr 172, poz. 1441), oraz art. 188 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody gminy o kwotę 9.882 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
710     Działalność usługowa 9.882
71035   Cmentarze 9.882
0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 9.882

OGÓŁEM

9.882

§ 2. Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 709.882 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
600     Transport i łączność 100.000
60016   Drogi publiczne gminne 100.000
4270 Zakup usług remontowych 100.000
 
700     Gospodarka mieszkaniowa 250.000
70095   Pozostała działalność 250.000
4270 Zakup usług remontowych 250.000
 
710     Działalność usługowa 9.882
71035   Cmentarze 9.882
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 9.882
 
801     Oświata i wychowanie 200.000
80101   Szkoły podstawowe 200.000
4270 Zakup usług remontowych 200.000
 
921     Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 150.000
92109   Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 150.000
4270 Zakup usług remontowych 150.000

OGÓŁEM

709.882

§ 3. Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę 700.000 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
700     Gospodarka mieszkaniowa 700.000
70095   Pozostała działalność 700.000
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 700.000

OGÓŁEM

700.000

§ 4. Załącznikowi Nr 11a do uchwały Nr XLV/569/05 z dnia 22 grudnia 2005r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na 2006 rok, nadaje się brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Kazimierz Fischbach