Sesja nr LII

UCHWAŁA NR LII/638/06 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 01 czerwca 2006r. w sprawie zmian planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska I Gospodarki Wodnej na 2006r.

    

UCHWAŁA NR LII/638/06
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 1 czerwca 2006r.
 

w sprawie zmian planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska I Gospodarki Wodnej na 2006r.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591; 2002r. Dz. U. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; 2005r. Nr 172 poz. 1441; 2006r. Nr 17, poz. 128) oraz art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2001r. Nr 62, poz. 627; 2002r. Nr 115, poz. 1229, Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 49 poz. 715, Nr 233, poz. 1957; 2003r. Nr 46, poz. 392, Nr 80, poz. 721, Nr 80, poz. 717, Nr 175 poz. 1693, Nr 162, poz. 1568, Nr 190, poz. 1865; 2004r. Nr 19, poz. 177; Nr 49, poz. 464; Nr 70, poz. 631; Nr 92, poz. 880; Nr 96, poz. 959; Nr 121, poz. 1263, Nr 273 poz. 2703, Nr 281 poz. 2784; 2005r. Nr 25 poz. 202, Nr 62 poz. 552, Nr 113 poz. 554, 1087, 1110, Nr 163 poz. 1362, Nr 167 poz. 1399, Nr 169 poz. 1420, Nr 175 poz. 1458, Nr 249, poz. 2104) uchwala się, co następuje:

§1. Zatwierdza się zmiany planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2005r. – zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§2. Załącznikowi Nr 11b do uchwały Nr XLV/569/05 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 22 grudnia 2005r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na 2006 rok, nadaje się brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Kazimierz Fischbach

 

UZASADNIENIE

Zmian dokonuje się w związku z planowanymi pracami remontowymi, z zakresu termomodernizacji:

  1. wymiana instalacji CO w budynku Biblioteki Publicznej systemów Gryfinie,
  2. remont systemów grzewczych i kanalizacji sanitarnej w budynkach bibliotek w Chwastnicy i w Pniewie.

Wymiana instalacji CO w Bibliotece Publicznej w Gryfinie jest kontynuacją realizacji programu termomodernizacji obiektu, w ramach którego, Gmina udzieliła w latach poprzednich dotacji na realizację pierwszego etapu prac (wymiana stolarki okiennej, remont elewacji).
Wymiana instalacji CO pozwoli uzyskać oszczędności wynikające z zużycia ciepła, co przyczyni się do obniżenia opłat z tego tytułu oraz zwiększy efekty ekologiczne.

Sporządziła:
Ewa Kubiak