Sesja nr LII

UCHWAŁA NR LII/637/06 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 1 czerwca 2006 r. w sprawie upoważnienia dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie do wydawania decyzji administracyjnych.

UCHWAŁA NR LII/637/06
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 1 czerwca 2006 r.
 

 w sprawie upoważnienia dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie do wydawania decyzji administracyjnych.

Na podstawie art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.  z 2001 r., Nr 142 poz. 1591; z 2002 r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz. 984,  Nr 153 poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806; z 2003r Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz.1568; z 2004r.  Nr 116 poz.1203; z 2005 r. Nr 172 poz. 1441; z 2006r. Nr 17poz.128) w związku z art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych  ze środków publicznych (Dz.U. z 2004 r. Nr 210 poz. 2135; z 2005 r. Nr 94 poz. 788, Nr 132 poz. 1110, Nr 138  poz. 1154, Nr 157poz. 1314, Nr 164 poz.1366 i Nr 179 poz.1485) uchwala się,  co następuje:

§ 1. Upoważnia się Panią Bożenę Górak – Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej  w Gryfinie do wydawania decyzji administracyjnych w celu wykonywania zadań zleconych gminie.

§ 2. Upoważnienie obejmuje w szczególności wydawanie decyzji administracyjnych potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej dla osób innych niż ubezpieczone, posiadających obywatelstwo polskie i zamieszkujących na terenie Gminy Gryfino, które spełniają kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.  o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 64 poz. 593 i Nr 99 poz. 1001; z 2005 r. Nr 64 poz. 565,  Nr 94 poz. 788, Nr 164 poz.1366, Nr 179 poz. 1487 i Nr 180 poz. 1493).

§ 3. W przypadku czasowej nieobecności w pracy Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej do wydawania decyzji administracyjnych, o których mowa w § 1 i 2 upoważnia się Panią Alinę Barę – Kierownika Działu Pomocy Środowiskowej.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady

Kazimierz Fischbach

 

Uzasadnienie

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2004 r. Nr 210 poz. 2135; z 2005 r. Nr 94 poz. 788, Nr 132 poz. 1110, Nr 138 poz. 1154, Nr 157poz. 1314, Nr 164 poz.1366 i Nr 179 poz.1485) nakłada na gminę zadania własne (ust. 1 art. 7) i zadnia zlecone ( ust. 2 art.7). Do zadań zleconych gminy należy wydawanie decyzji administracyjnych potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej dla osób ( świadczeniobiorców), które nie są objęte powszechnym – obowiązkowym lub dobrowolnym - ubezpieczeniem zdrowotnym, posiadają obywatelstwo polskie i miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Nadto, osoby te muszą spełniać kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. |Nr 64, poz. 593 ze zmianami). Zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej prawo do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie decyzji przysługuje przez okres 30 dni, chyba że w tym okresie świadczniobiorca zostanie objęty ubezpieczeniem zdrowotnym.
Decyzję o prawie do świadczeń opieki zdrowotnej wydaje się, między innymi, w oparciu  o przeprowadzony wywiad środowiskowy po stwierdzeniu, że:

  • dana osoba spełnienia kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy  o pomocy społecznej;
  • brak dysproporcji między udokumentowaną wysokością dochodu a sytuacją majątkową osoby lub rodziny wskazującą, że osoba ta lub rodzina jest w stanie przezwyciężyć trudną sytuację życiową, wykorzystując własne zasoby majątkowe, w szczególności  w przypadku posiadania znacznych zasobów finansowych, wartościowych przedmiotów majątkowych lub nieruchomości ( art. 12 ustawy o pomocy społecznej).

Na sfinansowanie kosztów realizacji tego zadania obejmującego koszty wydawania decyzji  o prawie do świadczeń opieki zdrowotnej oraz koszty przeprowadzenia wywiadu środowiskowego - gmina otrzyma dotację z budżetu państwa ( na podstawie art. 7 ust. 4 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych). Środki na ten cel zostały zabezpieczone w ustawie budżetowej na 2006 r. i będą przekazywane gminom, za pośrednictwem Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, po złożeniu zapotrzebowania przez gminy.
Zadania gminy, zarówno własne jak i zlecone, w zakresie pomocy społecznej w imieniu Gminy Gryfino realizuje Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie. Z tytułu wykonywanych zadań jednostka ta posiada niezbędne rozeznanie, informacje udokumentowane (wywiad środowiskowy), które z kolei są konieczne do wydania decyzji o prawie do świadczeń opieki zdrowotnej. Z tej przyczyny zasadnym jest, aby zadanie to wykonywał OPS.

Sporządziła:
Krystyna Więch

Gryfino, kwiecień 2006 r.