Sesja nr LII

UCHWAŁA NR LII/633/06 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 1 czerwca 2006r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gryfino.

UCHWAŁA NR LII/633/06
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 1 czerwca 2006r.
 

w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gryfino.

Na podstawie art. 4 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 Nr 236, poz. 2008), w związku z art. 10 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2005 r. Nr 175, poz. 1458), po zasięgnięciu opinii Powiatowego Inspektora Sanitarnego uchwala się, co następuje:

 

ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogóln
e

§ 1. Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gryfino, w zakresie:

 1. wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości,
 2. rodzaju i minimalnej pojemności urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych;
 3. częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego;
 4. maksymalnego poziomu odpadów komunalnych ulegających biodegradacji dopuszczonych do składowania na składowiskach odpadów;
 5. innych wymagań wynikających z gminnego planu gospodarki odpadami;
 6. obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe;
 7. wymagań odnośnie utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej;
 8. wyznaczania obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania;

§ 2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

 1. ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008),
 2. gminie – należy przez to rozumieć teren gminy Gryfino;
 3. nieruchomości – należy przez to rozumieć, zgodnie z art. 46 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.), część powierzchni ziemi stanowiącą odrębny przedmiot własności, jak również budynki trwale z gruntem związane lub część takich budynków;
 4. właścicielach nieruchomości – należy przez to rozumieć także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych, oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomościami, mające obowiązek realizować obowiązki w zakresie utrzymania czystości i porządku,
 5. umowach – należy przez to rozumieć umowę na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości lub na opróżnianie zbiorników bezodpływowych, zawarte pomiędzy właścicielem nieruchomości, a podmiotem uprawnionym do świadczenia usług,
 6. indywidualnych kontach – należy przez to rozumieć prowadzony przez podmiot uprawniony do świadczenia usług rejestr umów z właścicielami nieruchomości, w którym na bieżąco odnotowywana jest masa /objętość odebranych odpadów i nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości;
 7. górnych stawkach opłat – należy przez to rozumieć uchwalane przez Radę Miejską w Gryfinie górne stawki opłat za korzystanie z usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych lub w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych, świadczone przez podmioty uprawnione do świadczenia usług; stawki opłat za usługi odbierania odpadów komunalnych są określone z uwzględnieniem składowych określonych w odrębnych przepisach.
 8. Krajowym Planie Gospodarki Odpadami (KPGO) – należy rozumieć przez to dokument przyjęty przez Radę Ministrów na podstawie art. 14 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z późn. zm.);
 9. Gminnym Planie Gospodarki Odpadami (GPGO) – na rozumieć przez to dokument przyjęty Uchwałą Nr XXVI/350/04 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 września 2004 r.
 10. stawkach opłat za m3 – należy przez to rozumieć stawki opłat odniesione do jednostki objętości odpadów; w oparciu o nie oraz o objętość koniecznych do ich zebrania urządzeń (pojemników na odpady), naliczane będą opłaty za odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości nie będących mieszkalnymi, których właścicielami są podmioty prowadzące działalność gospodarczą oraz inne podmioty nie prowadzące działalności gospodarczej, instytucje, niebędące mieszkańcami,
 11. odpadach komunalnych – należy przez to rozumieć odpady powstające w gospodarstwach domowych, a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych,
 12. odpadach wielkogabarytowych – należy przez to rozumieć jeden ze strumieni odpadów komunalnych, którego składniki, ze względu na duże rozmiary, wymagają odrębnego traktowania i sposobu zbierania,
 13. odpadach ulegających biodegradacji – należy przez to rozumieć odpady kuchenne, odpady zielone, papier i makulaturę nieopakowaniowe, opakowania z papieru i tektury, tekstylia, oraz części z drewna odpadów wielkogabarytowych i budowlanych, wymienione w KPGO pośród 18 strumieni składających się na odpady komunalne;
 14. odpadach zielonych – należy przez to rozumieć frakcję odpadów ulegających biodegradacji, powstających w wyniku pielęgnacji i uprawy ogrodów i terenów zielonych,
 15. odpadach opakowaniowych – należy przez to rozumieć opakowania z papieru i tektury, opakowania wielomateriałowe, opakowania z tworzyw sztucznych, opakowania ze szkła, opakowania z blachy stalowej i opakowania z aluminium, wymienione w KPGO pośród 18 strumieni składających się na odpady komunalne,
 16. odpadach budowlanych – rozumie się przez to frakcję odpadów pochodzących z remontów i budów wymienioną w KPGO pośród 18 strumieni składających się na odpady komunalne,
 17. odpadach niebezpiecznych – rozumie się przez to frakcję odpadów niebezpiecznych w rozumieniu ustawy o odpadach, wymienioną w KPGO pośród 18 strumieni składających się na odpady komunalne, a więc np.: baterie, akumulatory, świetlówki, resztki farb, lakierów, rozpuszczalników, środków do impregnacji drewna, olejów mineralnych i syntetycznych, benzyn, leków, opakowania po środkach ochrony roślin i nawozach, opakowania po aerozolach,
 18. nieczystościach ciekłych - należy przez to rozumieć ścieki gromadzone przejściowo w zbiornikach bezodpływowych,
 19. zbiornikach bezodpływowych – należy przez to rozumieć instalacje i urządzenia przeznaczone do gromadzenia nieczystości ciekłych w miejscu ich powstania,
 20. stacjach zlewnych – należy przez to rozumieć instalacje i urządzenia zlokalizowane przy kolektorach sieci kanalizacyjnej lub przy oczyszczalniach ścieków służące do przyjmowania nieczystości ciekłych dowożonych pojazdami asenizacyjnymi z miejsc gromadzenia,
 21. gminne punkty zbierania odpadów niebezpiecznych i wielkogabarytowych (GPZONiW) – należy przez to rozumieć, specjalnie w tym celu przygotowane i wyposażone pomieszczenia lub wolno stojące obiekty, zlokalizowane w miejscu dostępnym dla mieszkańców, prowadzone przez podmioty uprawnione do świadczenia usług, czynne codziennie w określonych godzinach, w których mieszkańcy mogą przekazywać wyselekcjonowane odpady niebezpieczne i wielkogabarytowe,
 22. podmiocie uprawnionym do świadczenia usług - należy przez to rozumieć zakład będący gminną jednostką organizacyjną lub przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie:
  1. odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
  2. opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,
 23. zabudowie wielorodzinnej – należy przez to rozumieć zabudowę budynkami wielomieszkaniowymi i wielolokalowymi, które mogą być połączone ze sobą i w ten sposób tworzyć zabudowę z wieloma wejściami,
 24. zabudowie jednorodzinnej – należy przez to rozumieć budynki wolnostojące, mieszczące co najwyżej kilka lokali mieszkalnych, budynki w zabudowie szeregowej, budynki wolnostojące z dwoma wejściami,
 25. chowie zwierząt – rozumie się przez to wszelkie formy posiadania zwierząt gospodarskich bez względu na tytuł prawny oraz sposób ich utrzymywania i użytkowania,
 26. zwierzętach domowych – należy przez to rozumieć zwierzęta tradycyjnie przebywające wraz z człowiekiem w jego domu, mieszkaniu lub innym odpowiednim pomieszczeniu, utrzymywane przez człowieka w charakterze jego towarzysza, a w szczególności: psy, koty, ptaki egzotyczne, chomiki, świnki morskie, ryby i żółwie,
 27. zwierzętach gospodarskich – należy przez to rozumieć zwierzęta utrzymywane w celach hodowlanych i produkcyjnych, a w szczególności: konie, bydło, świnie, owce, kozy, kury, kaczki, gęsi, gołębie, indyki, perliczki, strusie, króliki, nutrie, norki, lisy, tchórzofretki, ryby hodowlane, pszczoły,
 28. zwierzętach bezdomnych - należy przez to rozumieć zwierzęta domowe lub gospodarskie, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, a nie ma możliwości ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką trwale dotąd pozostawały.

 

ROZDZIAŁ II
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości

§ 3.

 1. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku na terenie nieruchomości poprzez:
  1. wyposażenie nieruchomości w opisane w Rozdziale III niniejszego Regulaminu urządzenia, służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywanie tych urządzeń w odpowiednim stanie sanitarnym (wraz z okresowym dezynfekowaniem), porządkowym i technicznym; urządzenia służące do zbierania odpadów komunalnych zapewnia podmiot uprawniony do świadczenia usług; jeżeli właściciel nieruchomości wyrazi taką wolę, wyposaża nieruchomość we wspomniane urządzenia na własny koszt;
  2. zbieranie powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych, z uwzględnieniem zbiórki selektywnej, oraz przekazywanie ich podmiotom uprawnionym do świadczenia usług, odbierającym odpady z częstotliwością określoną w niniejszym Regulaminie;
  3. przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub, w przypadku gdy budowa sieci jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, a fakt ten ma swoje odzwierciedlenie w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, o ile taki został opracowany, wyposażenie nieruchomości w szczelny zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych;
  4. gromadzenie nieczystości ciekłych w zbiornikach bezodpływowych;
  5. oddzielne gromadzenie ścieków bytowych i gnojówki oraz gnojowicy;
  6. usuwanie z terenu nieruchomości wraków pojazdów mechanicznych;
  7. usuwanie wszelkich zanieczyszczeń z terenów nieruchomości i utrzymywanie ich należytego stanu sanitarno-higienicznego;
  8. pielęgnację i utrzymywanie estetycznego wyglądu terenów zielonych, ogrodów, kwietników, klombów, zarówno komunalnych, jak będących własnością osób fizycznych i prawnych;
  9. utrzymywanie w należytym stanie sanitarnym miejsc przeznaczonych na urządzenia na odpady;
  10. usuwanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości i bezpośrednio z nią graniczących;
  11. usuwanie nawisów (sopli) z okapów, rynien i innych części nieruchomości;
  12. utrzymywanie czystości na przystankach, torowiskach, przepustach, przejściach, pod mostami i wiaduktami itp.;
  13. usuwanie z terenu nieruchomości materiału rozbiórkowego i resztek materiałów budowlanych, powstałych w wyniku remontu i modernizacji lokali i budynków;
  14. mycie pojazdów samochodowych w myjniach lub na terenie nieruchomości nie służącej do użytku publicznego pod warunkiem, że powstające ścieki odprowadzane są do kanalizacji sanitarnej lub gromadzone w sposób umożliwiający ich usunięcie zgodnie z przepisami, w szczególności ścieki takie nie mogą być odprowadzane bezpośrednio do zbiorników wodnych lub do ziemi;
  15. naprawy pojazdów samochodowych poza warsztatami samochodowymi, dozwolone na terenie nieruchomości tylko za zgodą właściciela nieruchomości i tylko wtedy, gdy nie są one uciążliwe dla sąsiednich nieruchomości, a powstające odpady są gromadzone w sposób umożliwiający ich usunięcie zgodnie z przepisami o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;
  16. coroczną wymianę piasku w piaskownicach zlokalizowanych na terenach publicznie dostępnych;
  17. selektywne zbieranie odpadów innych niż komunalne, powstających na terenie nieruchomości np. medycznych, weterynaryjnych i postępowanie z nimi zgodnie z zasadami przewidzianymi w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z późn. zm.);
 2. Obowiązki właścicieli nieruchomości, o których mowa w ust. 1 należące do wykonawcy robót budowlanych na terenie budowy, stosuje się odpowiednio.
 3. Uprzątnięcie i pozbycie się błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z przystanków komunikacyjnych oraz z wydzielonych krawężnikiem lub oznakowaniem poziomym torowisk pojazdów szynowych należy do obowiązków przedsiębiorców użytkujących tereny służące komunikacji publicznej.
 4. Utrzymanie czystości i porządku na drogach publicznych, w tym likwidowanie śliskości w okresie mrozów i opadów śnieżnych oraz zbieranie i pozbywanie się odpadów zgromadzonych w urządzeniach do tego przeznaczonych i zlokalizowanych w pasach drogowych dróg publicznych, utrzymywanie tych urządzeń w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, pozbywanie się błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń uprzątniętych z chodników przez właścicieli nieruchomości przyległych do drogi publicznej, a także uprzątanie i pozbywanie się błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników, na których ustanowiono płatne strefy postoju lub parkowania pojazdów samochodowych i opłaty z tego tytułu są pobierane przez zarząd drogi – należy do obowiązków zarządu drogi.

§ 4. Na terenie gminy, mając na uwadze zasady utrzymania czystości i porządku, zabrania się:

 1. spalania odpadów na powierzchni ziemi oraz w instalacjach grzewczych budynków; dopuszcza się spalanie odpadów z drewna, papieru i makulatury oraz pozostałości roślinnych porażonych chorobami roślin przy zachowaniu przepisów przeciw pożarowych;
 2. niszczenia lub uszkadzania obiektów małej architektury, urządzeń wyposażenia placów zabaw, urządzeń do zbierania odpadów, obiektów przeznaczonych do umieszczania reklam i ogłoszeń, urządzeń stanowiących elementy infrastruktury komunalnej, np. hydrantów, transformatorów, rozdzielni, linii energetycznych, telekomunikacyjnych, wiat przystanków, roślinności (drzew, krzewów), deptania trawników oraz zieleńców;
 3. umieszczania na pniach drzew afiszy, reklam, nekrologów, ogłoszeń itp.;
 4. wyprowadzania psów na tereny przeznaczone dla zabaw dzieci i uprawiania sportu;
 5. zakopywania odpadów;
 6. indywidualnego wywożenia i wysypywania odpadów;
 7. wylewania nieczystości ciekłych poza wyznaczonymi do tego celu stacjami zlewnymi;
 8. indywidualnego opróżniania zbiorników bezodpływowych przez właścicieli nieruchomości;
 9. wykorzystywania nieczynnych studni kopanych do gromadzenia odpadów, nieczystości ciekłych i wód opadowych spływających z powierzchni dachów, podjazdów, itp.;
 10. dokonywania zmian naturalnego ukształtowania terenu w sposób niezgodny z przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.).

 

ROZDZIAŁ III
Rodzaje i minimalna pojemność urządzeń przeznaczonych
do zbierania odpadów komunalnych i gromadzenia nieczystości ciekłych
na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych.

§ 5.

 1. Właściciel nieruchomości wyposaża nieruchomość w urządzenia służące do zbierania odpadów komunalnych, uwzględniając ilość osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego lub zamieszkujących na terenie danej nieruchomości.
 2. Nieruchomości o charakterze letniskowym, służące pobytowi czasowemu, są traktowane jako zamieszkałe sezonowo, a ich właściciele mają obowiązek wyposażenia nieruchomości w urządzenia wymienione w ust. 1, za cały czas trwania sezonu, jaki w danym regionie obowiązuje w odniesieniu do ilości osób, dla których pobytu nieruchomość jest przystosowana.
 3. Obowiązek wyposażenia w urządzenia, o których mowa w ust. 1 dotyczy również zarządców ogrodów działkowych.
 4. Do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości wykorzystuje się:
  1. pojemniki do zbierania odpadów niesegregowanych o pojemnościach 110, 120, 240, 1100 litrów oraz kontenery o pojemnościach 7 i 10 m3;
  2. pojemniki do selektywnej zbiórki różnych frakcji odpadów (w tym szkła, papieru, tworzyw sztucznych);
  3. kontenery do selektywnej zbiórki odpadów;
  4. kontenery na odpady budowlane;
  5. worki do selektywnej zbiórki odpadów.
 5. Do zbierania odpadów na drogach publicznych oraz w miejscach publicznych wykorzystuje się:
  1. kosze uliczne,
  2. pojemniki do selektywnej zbiórki różnych frakcji odpadów (w tym szkła, papieru, tworzyw sztucznych).
 6. Właściciel nieruchomości zapewnia odpowiednią ilość pojemników na odpady komunalne, uwzględniając normatywy:
  1. w zabudowie jednorodzinnej:
   1. rodzina jedno- i dwuosobowa – jeden pojemnik o pojemności 110 lub120 litrów,
   2. rodzina trzy-, cztero- i pięcioosobowa – dwa pojemniki o pojemności 110 lub 120 litrów lub jeden pojemnik o pojemności 240 litrów,
   3. rodzina sześcio-, siedmio- lub ośmioosobowa – trzy pojemniki o pojemności 110 lub 120 litrów,
  2. w zabudowie wielorodzinnej:
   1. jeden pojemnik o pojemności 1100 litrów na ok. 50 mieszkańców,
   2. jeden kontener o pojemności 7 m3 na ok. 350 mieszkańców,
   3. jeden kontener o pojemności 10 m3 na ok. 500 mieszkańców.
 7. Zarządcy nieruchomości o zabudowie wielorodzinnej zobowiązani są dostosować pojemność pojemników do liczby mieszkańców i cyklu wywozu, biorąc pod uwagę normatywy zapisane w ust. 4 i 6.
 8. Do zbierania wyjątkowo zwiększonych ilości odpadów komunalnych, oprócz typowych pojemników, mogą w uzasadnionych przypadkach być używane odpowiednio oznaczone worki, nieodpłatnie udostępniane przez podmiot uprawniony, z którym właściciel nieruchomości zawarł umowę na odbiór odpadów komunalnych.
 9. Odpady komunalne zbierane w sposób selektywny należy gromadzić w pojemnikach lub workach dostarczanych przez podmiot uprawniony do świadczenia usług, w kolorach uzależnionych od rodzaju odpadów:
  1. papier i tektura – pojemniki lub worki koloru niebieskiego,
  2. tworzywa sztuczne – pojemniki lub worki koloru żółtego,
  3. stłuczka szklana kolorowa – pojemniki lub worki koloru zielonego,
  4. stłuczka szklana bezbarwna – pojemniki lub worki koloru białego,
  5. odpady niebezpieczne – pojemniki lub worki koloru czarnego. Odpady niebezpieczne winny być zbierane w oryginalnych opakowaniach transportowych chroniących środowisko i ludzi przed ich oddziaływaniem. Odpady te mogą być bezpośrednio dostarczane do GPZONiW.
  6. odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone – pojemniki lub worki koloru brązowego, przy czym podstawową formą gromadzenia odpadów ulegających biodegradacji w zabudowie jednorodzinnej jest ich kompostowanie w przydomowym kompostowniku; gromadzenie tych odpadów w pojemnikach lub workach odbywa się w przypadku, gdy właściciel nieruchomości w umowie zawartej z podmiotem uprawnionym do świadczenia usług nie zadeklarował gromadzenia tych odpadów w przydomowym kompostowniku,
  7. odpady wielkogabarytowe – nie wymagają specjalnych urządzeń do zbierania, odpady te należy wystawiać w ustalonych terminach na chodnik przed wejściem do nieruchomości lub na miejsce wyznaczone do tego celu przez zarządcę nieruchomości, z którego odbierane są przez podmiot uprawniony do świadczenia usług; mogą także być oddane bezpośrednio do GPZONiW;
  8. odpady budowlane – należy składać do kontenera dostarczonego przez podmiot uprawniony do świadczenia usług.
 10. Dopuszcza się zmniejszenie normatywów ustalających odpowiednią ilość pojemników na odpady komunalne określonych w ust. 6 w przypadku wykazania przez właściciela realizacji wymogu selektywnej zbiórki odpadów na terenie nieruchomości.

§ 6. Określa się rodzaje urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych w miejscach i na drogach publicznych:

 1. Gmina oraz podmioty prowadzące handlową działalność gospodarczą, są zobowiązani do ustawienia w miejscach publicznych oraz przed punktami prowadzenia działalności pojemników przeznaczonych do selektywnej zbiórki; pojemniki te, niezależnie od indywidualnego selektywnego zbierania odpadów, uzupełniają gminny system selektywnej zbiórki odpadów;
 2. pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów, zlokalizowane w miejscach publicznych, mają kolorystykę odpowiadającą rodzajom odpadów, do zbierania których są przeznaczone, określoną w §5 ust. 9.
 3. organizatorzy imprez masowych są zobowiązani do wyposażenia miejsca organizacji imprez w pojemniki oraz szalety przenośne.

§ 7.

 1. Przy rozmieszczaniu urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów i gromadzenia nieczystości płynnych stosuje się przepisy § 22 i § 23 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.).
 2. Na terenie nieruchomości pojemniki na odpady oraz worki z wyselekcjonowanymi odpadami należy ustawiać w widocznym, wyodrębnionym miejscu, dostępnym dla pracowników podmiotu uprawnionego do świadczenia usług, bez konieczności wchodzenia na teren nieruchomości. Miejsce to powinno mieć wyrównaną, utwardzoną powierzchnię, zabezpieczoną przed zbieraniem się wody i błota. W przypadku braku możliwości zapewnienia odpowiedniego miejsca ustawienia urządzeń, właściciel jest zobowiązany do ich wystawiania na chodnik lub ulicę przed wejściem na teren nieruchomości w ustalone harmonogramem dni odbioru.
 3. Szczelny zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub oczyszczalnia przydomowa muszą być zlokalizowane w sposób umożliwiający dojazd pojazdu asenizacyjnego podmiotu uprawnionego do świadczenia usług w celu ich opróżnienia.

§ 8. Wprowadza się ograniczenia wynikające z konieczności zachowania zasad bezpieczeństwa i właściwej eksploatacji urządzeń do gromadzenia odpadów komunalnych
i zbiorników bezodpływowych:

 1. Zabrania się gromadzenia w pojemnikach na odpady komunalne śniegu, lodu, gruzu, gorącego popiołu, żużla, szlamów, substancji toksycznych, żrących, wybuchowych, przeterminowanych leków, zużytych olejów, resztek farb, rozpuszczalników, lakierów i innych odpadów niebezpiecznych oraz odpadów z działalności gospodarczej.
 2. Zabrania się spalania w pojemnikach i koszach na odpady, jakichkolwiek odpadów;
 3. Do pojemników na papier i makulaturę zabrania się wrzucać opakowania z zawartością np. żywnością, wapnem, cementem;
 4. Do pojemników na opakowania szklane zabrania się wrzucać: ceramikę (porcelana, naczynia typu arco, talerze, doniczki), lustra, szklane opakowania farmaceutyczne i chemiczne z pozostałościami zawartości, szkło budowlane (szyby okienne, szkło zbrojone), szyby samochodowe;
 5. Do pojemników na opakowania z tworzyw sztucznych zabrania się wrzucać: tworzywa sztuczne pochodzenia medycznego, mokre folie, opakowania i butelki po olejach i smarach, puszki i pojemniki po farbach i lakierach, opakowania po środkach chwasto- i owadobójczych;
 6. Zabrania się odprowadzania płynnych odchodów zwierzęcych oraz odcieków z obornika do zbiorników bezodpływowych, w których gromadzone są ścieki bytowe.

 

ROZDZIAŁ IV
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych
z terenu nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego

§ 9.

 1. Ustala się następującą częstotliwość pozbywania się niesegregowanych odpadów komunalnych:
  1. z terenu nieruchomości:
   1. nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie – z terenu nieruchomości o zabudowie jednorodzinnej,
   2. nie rzadziej niż raz na tydzień – z terenu nieruchomości o zabudowie wielorodzinnej,
  2. z terenów przeznaczonych do użytku publicznego:
   1. nie rzadziej niż cztery razy w tygodniu – w porze letniej,
   2. nie rzadziej niż dwa razy w tygodniu – w porze zimowej.
 2. Częstotliwość opróżniania urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, jest uzależniona od stopnia ich zapełnienia.
 3. Częstotliwość opróżniania zbiorników bezodpływowych powinna uwzględniać pojemność zbiornika i ilość powstających nieczystości ciekłych. Częstotliwość ta powinna zapewniać ciągłość użytkowania zbiornika przy niedopuszczeniu do jego przepełniania, jednak nie powinna być mniejsza niż raz na miesiąc. W przypadku przydomowych oczyszczalni ścieków opróżnianie zbiorników z nagromadzonego osadu odbywać się winno zgodnie z ich instrukcją eksploatacji.
 4. Opróżnianie zbiorników bezodpływowych i oczyszczalni przydomowych odbywa się na podstawie zamówienia właściciela nieruchomości, złożonego do podmiotu uprawnionego, z którym podpisał umowę; zamówienie musi być zrealizowane w okresie 2 dni roboczych od daty zgłoszenia.

§ 10. Ustala się następujące wymogi odbioru odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości przez podmioty uprawnione do świadczenia usług:

 1. Do odbierania odpadów komunalnych niesegregowanych i ulegających biodegradacji należy używać pojazdów specjalistycznych, a do opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych – pojazdów asenizacyjnych; pojazdy, o których mowa wyżej, winny być myte codziennie.
 2. Do odbierania odpadów budowlanych i zielonych można używać pojazdów przystosowanych do przewozu kontenerów lub skrzyniowych; powinny one być przykryte, aby nie powodowały podczas transportu zanieczyszczenia i zaśmiecenia terenu.
 3. Do odbierania odpadów segregowanych i wielkogabarytowych oraz niebezpiecznych należy używać pojazdów specjalnie w tym celu przystosowanych i wyposażonych tak, aby ich transport nie powodował zanieczyszczenia i zaśmiecenia terenu.
 4. Zanieczyszczenia powstające w wyniku załadunku i transportu odpadów oraz nieczystości płynnych pracownicy podmiotu uprawnionego do świadczenia usług mają obowiązek natychmiast usunąć.
 5. Podmiot uprawniony do świadczenia usług ma obowiązek tak zorganizować odbiór i transport odpadów oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych, aby nie zagrażały one bezpieczeństwu ruchu drogowego i odbywały się według tras i w terminach wyznaczonych harmonogramem; podmiot uprawniony do świadczenia usług ma obowiązek umieścić na pojazdach znaki identyfikacyjne.

§ 11.

 1. Górne stawki opłat są skalkulowane dla sytuacji, w której właściciele nieruchomości nie dokonują selekcji odpadów, zaś obowiązek uzyskania obowiązujących poziomów odzysku odpadów ze strumienia odpadów komunalnych spoczywa wyłącznie na podmiocie uprawnionym do świadczenia usług,
 2. Ilość odpadów komunalnych, zbieranych w sposób selektywny przez właścicieli nieruchomości, jest rejestrowana przez podmiot uprawniony do świadczenia usług, z którym mają oni zawarte umowy, na ich indywidualnych kontach.
 3. Stawki opłat ulegają obniżce, jeżeli właściciel nieruchomości prowadzi selektywną zbiórkę odpadów.

§ 12.

 1. Gmina, wydając zezwolenie na odbiór odpadów od właścicieli nieruchomości, poprzez określenie szczegółowych zasad odbioru i postępowania, zobowiązuje podmioty uprawnione do świadczenia usług do odbierania wszystkich odpadów zebranych selektywnie, w tym powstających w gospodarstwach domowych, odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, odpadów budowlanych z remontów i odpadów niebezpiecznych.
 2. Wydzielanie odpadów niebezpiecznych z odpadów komunalnych oraz osiągnięcie poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych, realizowane jest poprzez selektywne zbieranie ich przez właścicieli nieruchomości i selektywny ich odbiór przez przedsiębiorców, a w dalszej kolejności przez właściwe postępowanie z nimi.

§ 13.

 1. Właściciele nieruchomości są zobowiązani do zawarcia z podmiotem uprawnionym do świadczenia usług właściwych umów, uwzględniających wymaganą ilość oraz ustaloną częstotliwość opróżniania urządzeń służących do zbierania odpadów komunalnych, a także częstotliwość opróżniania zbiorników bezodpływowych, w oparciu o jednostkowe stawki opłat nieprzekraczające górnych stawek opłat.
 2. W celu umożliwienia przygotowania treści umowy właściciele nieruchomości są zobowiązani do podania upoważnionemu przedstawicielowi podmiotu uprawnionego do świadczenia usług zgodnej ze stanem ewidencji ludności liczby osób zamieszkujących na terenie nieruchomości lub, gdy stan faktyczny różni się od niej, oświadczenia na piśmie o odstępstwach i ich przyczynie.
 3. Właściciele nieruchomości prowadzący działalność gospodarczą lub instytucję zobowiązani są do podania upoważnionemu przedstawicielowi podmiotu uprawnionego do świadczenia usług informacji umożliwiających ustalenie zapotrzebowania na pojemniki i przygotowanie treści umowy.

 

ROZDZIAŁ V
Maksymalny poziom odpadów komunalnych ulegających biodegradacji
dopuszczonych do składowania na składowisku odpadów .

§ 14

 1. Wprowadza się obowiązek ograniczania ilości składowania odpadów ulegających biodegradacji na składowisku do poziomu nieprzekraczającego wagowo:
  1. 75% ilości wytworzonej w roku 1995 – tj. 1873,5 Mg/rok, w terminie do 31 grudnia 2010 r.,
  2. 50% ilości wytworzonej w roku 1995 – tj. 1249,0 Mg/rok, w terminie do 31 grudnia 2013 r.,
  3. 50% ilości wytworzonej w roku 1995 – tj. 1249,0 Mg/rok, w terminie do 31 grudnia 2015 r.,
 2. Obowiązek, o którym mowa w ust.1, realizują podmioty uprawnione do świadczenia usług.

 

ROZDZIAŁ VI
Inne wymagania wynikające z gminnego planu gospodarki odpadami

§ 15. Odpady komunalne odbierane od właścicieli nieruchomości przez podmioty uprawnione do świadczenia usług, w zależności od rodzaju odpadu, podlegają unieszkodliwianiu poprzez:

 1. odpady niesegregowane – składowanie na składowiskach odpadów komunalnych posiadających stosowne zezwolenia na użytkowanie, z właścicielami których podmiot uprawniony do świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych podpisał stosowną umowę;
 2. odpady biodegradowalne – kompostowanie i rolnicze wykorzystywanie;
 3. odpady segregowane (papier, tworzywa sztuczne, szkło, metale) – przekazywanie do odzysku i recyklingu podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia;
 4. odpady niebezpieczne – przekazywanie do utylizacji;
 5. odpady wielkogabarytowe – przekazywanie do odzysku;
 6. odpady budowlane – przekazywanie do recyklingu;

§ 16. Podmioty uprawnione do świadczenia usług zobowiązane są osiągnięcia poziomów odzysku i recyklingu odpadów wysegregowanych ze strumienia zmieszanych odpadów komunalnych w kolejnych latach:

 1. Stłuczka szklana:
  1. do 2007r. – 40% (444,4 Mg/rok)
  2. do 2010r. – 40% (507,2 Mg/rok)
  3. do 2013r. – 60% (880,7 Mg/rok)
  4. do 2015r. – 60% (970,9 Mg/rok)
 2. Papier i tektura:
  1. do 2007r. – 48% (953,1 Mg/rok)
  2. do 2010r. – 48% (1087,6 Mg/rok)
  3. do 2013r.- 55% (1442,7 Mg/rok)
  4. do 2015r. – 55%( 1590,6 Mg/rok)
 3. Tworzywa sztuczne:
  1. do 2007r. – 25% (446,0 Mg/rok)
  2. do 2010r. – 25% (508,9 Mg/rok)
  3. do 2013r. – 20% (471,3 Mg/rok)
  4. do 2015r. – 20% (519,6 Mg/rok)

 

ROZDZIAŁ VII
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością
dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku

§ 17. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do zachowania bezpieczeństwa i środków ostrożności, zapewniających ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczaniem terenów przeznaczonych do użytku publicznego, ponoszą też pełną odpowiedzialność za zachowanie tych zwierząt.

§ 18.

 1. Do obowiązków właścicieli utrzymujących zwierzęta domowe należy:
  1. stały i skuteczny dozór,
  2. zapewnienie zwierzętom humanitarnego traktowania zgodnie z zapisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106 poz. 1002 z późn. zm.),
  3. niewprowadzanie zwierząt do obiektów użyteczności publicznej, z wyłączeniem obiektów przeznaczonych dla zwierząt, takich jak lecznice, wystawy itp., postanowienie to nie dotyczy osób niewidomych, korzystających z pomocy psów-przewodników,
  4. niewprowadzanie zwierząt domowych na tereny placów gier i zabaw, piaskownic dla dzieci, plaż, kąpielisk,
  5. zwolnienie zwierząt domowych z uwięzi dopuszczalne jest w sytuacji, gdy właściciel ma możliwość sprawowania kontroli nad ich zachowaniem,
  6. w zabudowie jednorodzinnej zwierzęta nie mogą przebywać poza terenem nieruchomości;
  7. nieruchomość musi być ogrodzona w sposób uniemożliwiający jej opuszczenie przez zwierzę i wykluczający dostęp osób trzecich, odpowiednio oznakowana tabliczką ze stosownym ostrzeżeniem,
  8. natychmiastowe usuwanie, przez właścicieli, zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta domowe w obiektach i na innych terenach przeznaczonych do użytku publicznego, a w szczególności na chodnikach, jezdniach, placach, parkingach, terenach zielonych, itp.; nieczystości te, zebrane przy pomocy specjalnych zestawów higienicznych, winny być umieszczane w komunalnych urządzeniach do zbierania odpadów; postanowienie to nie dotyczy osób niewidomych, korzystających z psów-przewodników,
  9. niedopuszczanie do zakłócania ciszy i spokoju przez zwierzęta domowe.
 2. Właściciele psów są zobowiązani do:
  1. dokonania rejestracji w Urzędzie Gminy ; wpis w rejestrze obejmuje dane identyfikacyjne (imię i nazwisko właściciela, adres właściciela, numer identyfikacyjny nadany psu, imię psa, rasa),
  2. oznakowania psa znaczkiem identyfikacyjnym,
  3. prowadzenia psa na uwięzi; w przypadku psów agresywnych a zwłaszcza ras uznawanych za agresywną – w nałożonym kagańcu,
  4. opłacania podatku od posiadania psów, którego wysokość ustala corocznie Rada Miejska w Gryfinie,
  5. systematycznego szczepienia przeciwko wściekliźnie psów w wieku powyżej trzech miesięcy i okazywania na żądanie władz sanitarnych, weterynaryjnych, policyjnych, czy straży miejskiej zaświadczenia o przeprowadzonym szczepieniu,
  6. uzyskania zezwolenia Burmistrza na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną, zgodnie z rozporządzeniem z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne (Dz. U. z 2003 r. Nr 77, poz. 687).

§ 19. Zasady postępowania z bezdomnymi zwierzętami na terenie gminy reguluje odrębna uchwała Rady Miejskiej w Gryfinie Nr XVI/221/2000 z dnia 2 marca 2000r.

 

ROZDZIAŁ VIII
Wymagania odnośnie utrzymywania zwierząt gospodarskich
na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej

§ 20.

 1. Utrzymywanie zwierząt gospodarskich jest zabronione na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, oznaczonych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego jako takie.
 2. Zakaz utrzymywania zwierząt gospodarskich dotyczy zwartych terenów miejskich, zajętych przez budownictwo wielorodzinne, jednorodzinne, instytucje użyteczności publicznej, centra handlowe, hotele, strefy przemysłowe, ogrody działkowe.
 3. Na pozostałych terenach wyłączonych z produkcji rolnej, dopuszcza się utrzymywanie zwierząt gospodarskich pod następującymi warunkami:
  1. przestrzegania obowiązujących przepisów sanitarno-epidemiologicznych,
  2. posiadania budynków gospodarskich przeznaczonych do hodowli zwierząt spełniających wymogi ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 216 z późn. zm.),
  3. wytwarzane podczas prowadzenia hodowli odpady i nieczystości będą gromadzone i usuwane zgodnie z obowiązującymi przepisami i nie będą powodować zanieczyszczenia terenu nieruchomości, jak również wód powierzchniowych i podziemnych,
 4. przetrzymywanie i prowadzenie hodowli nie będzie powodowało uciążliwości, w szczególności zapachowych, hałasu dla współużytkowników oraz użytkowników nieruchomości sąsiednich.

 

ROZDZIAŁ IX
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz terminy jej przeprowadzania

§ 21.

 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do przeprowadzenia na terenie nieruchomości dwóch akcji deratyzacyjnych w ciągu roku.
 2. Akcje, o których mowa w ust.1, są przeprowadzane w okresie wiosennym i jesiennym.

§ 22.

 1. Dokładny termin oraz zakres przeprowadzenia obowiązkowej deratyzacji jest uzgadniany z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym oraz podawany do publicznej wiadomości przez Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino.
 2. W przypadku wystąpienia zagrożenia sanitarnego, spowodowanego pojawieniem się nadmiernej populacji gryzoni, właściciele nieruchomości zobowiązani są do przeprowadzenia niezwłocznej akcji deratyzacyjnej.

§ 23. Koszt przeprowadzenia deratyzacji ponosi właściciel nieruchomości.

 

ROZDZIAŁ X
Postanowienia końcowe

§ 24.

 1. Nadzór nad realizacją obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu, sprawuje Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino.
 2. Kto nie wykonuje obowiązków określonych w niniejszym Regulaminie, podlega karze grzywny.
 3. Postępowanie w sprawach, o których mowa w ust. 1, toczy się według przepisów ustawy z 24 sierpnia 2001r. -Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. Nr 106, poz. 1148 z późn. zm.).

§ 25. Bieżące prowadzenie kontroli w zakresie realizacji postanowień powyższego Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Gryfino powierza się Straży Miejskiej.

§ 26. Wprowadza się roczny okres przejściowy, liczony od dnia wejścia w życie niniejszego regulaminu, dla podmiotów uprawnionych do świadczenia usług na dostosowanie się do wymogów regulaminu, w zakresie wyposażenia nieruchomości w urządzenia służące do selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz uzyskania poziomów odzysku i recyklingu odpadów wysegregowanych.

§ 27. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały tracą moc obowiązujące uchwały Nr XXXIII/350/97 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 6 czerwca 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Gryfino oraz Nr XLVIII/614/02 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 12 września 2002 r. zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Gryfino.

§ 28. Uchwała w wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Kazimierz Fischbach

 

UZASADNIENIE

Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst pierwotny – Dz. U. Nr 132 poz. 622) w art. 4 zobowiązała rady gmin do wprowadzenia zasad utrzymania czystości i porządku na swoim terenie w formie aktu prawa miejscowego. Ustawa szczegółowo określała przedmiot uregulowań przysługujących radzie gminy oraz wskazywała sposób i narzędzia, dzięki którym gminy mogą realizować zadanie własne, jakim jest utrzymanie czystości i porządku na własnym terenie.
Rada Miejska w Gryfinie w dniu 6 czerwca 1997r. Uchwałą Nr XXXIII/350/97 określiła szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Gryfino. W roku 2002 zmieniono treść Uchwały dostosowując ją do wówczas wprowadzonych zmian. Niniejsza Uchwała określa szczegółowe zadania z zakresu utrzymania czystości i porządku, określone w nowelizacji ustawy z dnia 29 lipca 2005r. (Dz. U. Nr 175, poz. 1458).

Sporządziła:
Janina Major