Sesja nr LII

UCHWAŁA NR LII/625/06 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 01 czerwca 2006r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVI/579/05 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 grudnia 2005r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2005.

UCHWAŁA NR LII/625/06
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 01 czerwca 2006r.
 

w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVI/579/05 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 grudnia 2005r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2005.

Na podstawie art. 191 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420; 2006r. Nr 45, poz.319) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się następujących zmian w załączniku Nr 1 do uchwały Nr XLVI/579/05 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 grudnia 2005r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2005:

  1. w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne, §4270 – Zakup usług remontowych, zadanie pn. „Remont-karosacja spalonego samochodu strażackiego STAR 244”, pozycji dotyczącej ostatecznego terminu dokonania wydatku, nadaje się nowe brzmienie:
    „30.11.2006r.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Kazimierz Fischbach

 

UZASADNIENIE

Zmiana terminu realizacji zadania pn. „Remont-karosacja spalonego samochodu strażackiego STAR 244” spowodowana jest techniczną realizacją tego zadania; tzn. opracowanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wymagało fachowych opracowań, co spowodowało dłuższy okres jej przygotowania.
W dniu 08.05.2006r. został ogłoszony przetarg na przedmiotowe zadania w związku z czym musi przejść całą procedurę wymagającą jej rozstrzygnięcia, dlatego pierwotny termin jest niemożliwy do zrealizowania i wymaga przesunięcia do dnia 30 listopada 2006r.

Sporządziła:
Anita Makowska-Wilk